Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Перший заступник генерального директора

 

 

 

Бажанов Вадим Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

04637622

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Полтавська , Октябрський, 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(0532) 59-25-58 59-25-58

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

him@ukrpost.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР № 82

 

29.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kolan.ua

в мережі Інтернет

17.05.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому iнформацiя вiдсутня.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя вiдсутня.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя вiдсутня.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду.
Iнформацiя про органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється вiдповiдно до п.1.5 гл.2 р.V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р.).
Форма iснування акцiй Товариства-бездокументарна, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Товариство не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй; iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

36002

3.1.5. Область, район

Полтавська , Октябрський

3.1.6. Населений пункт

м. Полтава

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Фрунзе, 153

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №791783

3.2.2. Дата державної реєстрації

15.01.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Полтавський мiськвиконком

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

3174875.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3174875.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

331401

3.3.3. Поточний рахунок

26009054502442

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

3.3.5. МФО банку

 

331401

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26009054502442

 

 

3.4. Основні види діяльності

72.19

Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

28.29

Виробництво iншiх машин i устатковання загального призначення, н.в.i.у.

45.31

Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв.

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, утилiзацiя, видалення, знешкодження)

серiя АВ №298778

23.05.2007

Мiнiстерство охорони навколiшнього природного середовища України

23.05.2012

Опис

Товариство має намiр отримати нову лiцензiю для здiйснення цього виду господарської дiяльностi.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнмашпром

00013942

01133 м.Київ вул.Сурiкова,3

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод :
- середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 239
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 14
- чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 183
- фонд оплати працi - 3841,0 тис.грн.
Фонд оплати працi зменшився вiдносноi попереднього року внаслiдок переходу працiвникiв на умови неповного робочого тижня.
В рамках кадрової програми проводяться iспити по оволодiнню новими професiями працiвниками, перепiдготовка кадрiв по пiдвищенню квалiфiкацiї стороннiми органiзацiями за рахунок Товариства (пожежна безпека, охорона працi, екологiя), оплата навчання спецiалiстiв Товариства для отримання ними (другої) вищої освiти.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтунов Георгiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1996-2002рр- ком. директор, з 2002р. генеральний директор товариства

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м.Полтава 36010).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Перший заступник генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бажанов Вадим Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1936

6.1.5. Освіта**

вища, Куйбишевський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

33

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996-заступник директора НДIемальхiммаш з наукової роботи, з 1996р. - перший заступник генерального директора товариства.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки першого заступника генерального директора Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї першого заступника генерального директора належить керiвництво науково-дослiдними та конструкторсько-технологiчними роботами Товариства. За виконання обов'язкiв перший заступник генерального директора отримує заробiтну плату. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. . Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надiктов Вiктор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1940

6.1.5. Освіта**

вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.За виконання обов'язкiв голова наглядової ради отримує винагороду. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нефедов Андрiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

вища, Нацiональний аерокосмiчний унiверситет, iнженер-енергетик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН", iнженер III категорiї, звiльнився 23.07.2010р.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорний Юрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", з 1996р. - заступник генерального директора по будiвництву

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним. За виконання обов'язкiв член наглядової ради отримує винагороду. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перець Олександр Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1935

6.1.5. Освіта**

вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї АТ"НДI емальхiммаш i НТ", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов"язки - оцiнка технологiчних напрямкiв, якi будуть затребуванi ринком в перспективi; контроль i сприяння ефективнiй дiяльностi корпоративного секретаря АТ.
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Олександр Степанович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним. За виконання обов'язкiв член наглядової ради отримує винагороду. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ястремська Любов Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1994р. провiдний iнженер , з 2002р.- провiдний iнженер бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння, з 2012 р.-професiонал з iнтелектуальної власностi.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. За виконання обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї отримує винагороду. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дона Наталiя Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2002-2006- зам.гол. Бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. Бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства. Головному бухгалтеру щомiсячно виплачується заробiтна плата.Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди не надала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Марина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

студентка

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України. За виконання обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї отримує винагороду. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Євген Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Вища, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України, спецiалiст з економiки пiдприємства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

студент

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України. За виконання обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї отримує винагороду. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

 

509228

80.19700000000

509228

0

0

0

Перший заступник генерального директора

Бажанов Вадим Сергiйович

д/н д/н д/н

 

4385

0.69100000000

4385

0

0

0

Голова наглядової ради

Надiктов Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

 

7785

1.22600000000

7785

0

0

0

Член наглядової ради

Нефедов Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Подгорний Юрiй Володимирович

д/н д/н д/н

 

1575

0.24800000000

1575

0

0

0

Член наглядової ради

Перець Олександр Васильович

д/н д/н д/н

 

168

0.02600000000

168

0

0

0

Член наглядової ради

Мороз Олександр Степанович

д/н д/н д/н

 

2688

0.42300000000

2688

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Ястремська Любов Михайлiвна

д/н д/н д/н

 

861

0.13600000000

861

0

0

0

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Радченко Марина Василiвна

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Дяченко Євген Вiкторович

д/н д/н д/н

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

526690

82.94700000000

526690

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

 

509228

80.19700000000

509228

0

0

0

Усього

509228

80.19700000000

509228

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2012

Кворум зборів**

84.47

Опис

порядок денний Загальних зборiв та доповiдачiв: 1.Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М. 2.Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М. 3.Звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства в 2011 роцi та основнi напрями дiяльностi товариства на 2012 рiк. Затвердження звiту. Доповiдач Колтунов Г. А. 4.Звiт наглядової ради про роботу в 2011 роцi. Затвердження звiту. Доповiдач Надiктов В. М. 5.Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження звiту та висновку. Доповiдач Ястремська Л. М. 6.Затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк. Доповiдач Дона Н. Л. 7.Затвердження розподiлу прибутку товариства за 2011 рiк. Доповiдач Дона Н. Л.

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ , м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АВ № 483524

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.08.2009

Міжміський код та телефон

056-716-33-64

Факс

056-716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/н

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.06.2010

289/1/10

ДКЦПФР м.Київ

UA4000068845

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5.000

634975

3174875.000

100

Опис

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У вереснi 1964 року був створений НДIемальхiммаш. Основними напрямами його дiяльностi було :
- розробка констукцiй хiмiчного обладнання з емалевими покриттями,
- створення керамiчних мас та виготовлення виробiв iз керамiки. В 1967 було започатковано ще один напрям дiяльностi, а саме :
- захист металевих виробiв полiмерними покриттями.
В 1968 роцi з явився ще один напрям науково-виробничої дiяльностi по створенню апаратiв з використанням енергiї електромагнитних полiв.
В цьому ж роцi також завершено будiвництво цiлого науково-дослiдного комплексу, що склало iнженерний корпус i дослiдно-виробничий корпус. Науковi роботи iнституту отримали визнання, а розробки на їх основi великий попит на внутрiшньому i зовнiшньому ринках.
В 1996 роцi iнститут в результатi приватизацiї став вiдкритим акцiонерним товариством ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ". Iнститут зберiг основнi напрями дiяльностi, додавши ще один, а саме :
виробництво масляних фiльтрiв для ДВЗ.
В 2004 роцi iнститут рiшенням загальних зборiв вiд 6 лютого 2004 р. змiнив назву на ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН".
В 2010 роцi Товариство привело свiй статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", обравши тип - публiчне акцiонерне товариство.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010р. (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) наглядова рада; в) дирекцiя; г) ревiзiйна комiсiя. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариство не створювало.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства змiн не вiдбулося.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

В 2012 роцi Товариство започаткувало процес переходу бухгалтерського облiку активiв, зобов’язань та капiталу на ведення згiдно МСФЗ ( та МСБО). На протязi 2012 року були здiйсненi заходи з поетапного впровадження вимог МСФЗ на конкретних дiльницях облiку, ведення бухгалтерських регiстрiв паралельно за ПСБО та МСФЗ.
Наказ №1 вiд 04.01.2012 "Про облiкову полiтику на 2012 рiк" встановлює конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практики, що застосовуються Товариством для ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансових звiтiв.
Обрана облiкова полiтика щодо основних засобiв. Основнi засоби – це активи, якi утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв або наданнi послуг, для надання в оренду, для адмiнiстративних цiлей та соцiально-культурних потреб; використовуються, за очiкуваннями бiльше 1 року.
Прийнята класифiкацiя основних засобiв :
1- Будiвлi та споруди.
2- Машини та обладнання.
3- Автомобiлi.
4- Меблi та приладдя.
5- Офiсне обладнання.
Керуючись пар.16 МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», Товариство прийняло рiшення балансовою вартiстю основних засобiв вважати iсторичну собiвартiсть, зменшену на суму накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Обладнання для спорудження, модернiзацiї та реконструкцiї та не введенi в експлуатацiю об’єкти також вiдображають в складi основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом .
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше – на дату, за якою актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Термiн корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначається комiсiєю, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу .
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться аналiз стану основних засобiв на предмет застосування МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» щодо перегляду балансової вартостi об’єктiв .
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування,ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Визнання та облiк для цiлей податкового облiку здiйснюється згiдно вимог ПКУ.
Запаси.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi.
Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали, придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
Фiнансовi iнструменти.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :
-фiнансовий актив, доступний для продажу –акцiї з вiдсотком володiння до 20%;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселi;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або зобов ’зання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати , якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Iншi принципи облiкової полiтики Товариства наведенi в роздiлi 3 "Основнi принципи облiкової полiтики." Примiток до фiнансової звiтностi ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.

Текст аудиторського висновку

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
„АУДИТОРСЬКА ФIРМА “IВАННА”
36004, м. Полтава, вул. Головка, 8, к.144, тел./факс (0532) 57-12-22,
e-mail:af_ivanna@mail.ru
р/р №2600010952 в ПАТ „Полтава-банк” м. Полтава, МФО 331489, код ЗКПО 32753873,
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №3522, чинне до 24.12.2014 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства “НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ „КОЛАН” (Україна, м. Полтава)
ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” (код ЕДРПОУ 04637622; мiсцезнаходження – юридична адреса: 36002, м. Полтава, Октябрьский район, вул. Фрунзе, 153; фактична адреса: 36002, м. Полтава, Октябрьский район, вул. Фрунзе, 153; дата держаної реєстрацiї – 15.01.1992 року), що додається та, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на М(С)ФЗ (надалi разом – „попередня фiнансова звiтнiсть”).
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 2 „Основа надання iнформацiї” концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 „Перше застосування МСФЗ”.
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi 2 „Основа надання iнформацiї”. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
При трансформацiї фiнансової звiтностi ПАТ у фiнансову звiтнiсть за МСФЗ станом на 01.01.2011р. управлiнським персоналом не були виправленi помилки, пов’язанi з невiрним застосуванням П(С)БО, не було переглянуто оцiнку основних засобiв та нематерiальних активiв на зменшення корисностi, що може вимагати коригування показникiв звiтностi станом на 31.12.2012р. При здiйсненнi трансформацiйних коригувань були допущенi помилки, якi призвели до здвоєння оборотiв, в тому числi при трансформацiї капiтальних iнвестицiй, що вiдповiдають критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 16 „Основнi засоби” залишок в сумi 33 тис. грн. було враховано двiчi, аналогiчно, зайво зменшено кориснiсть поточної дебiторської заборгованостi в сумi 97 тис. грн.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку 4, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН”, результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновкум при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360.
Вартiсть чистих активiв Товариства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснено згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень частини 3 статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2012р. чистi активи Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” складають:
Рядок Показники Сума на кiнець звiтного перiоду, тис.грн.
1. АКТИВИ 4247
1.2 Необоротнi активи 4788
1.3 Оборотнi активи 2
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0
1.5 Усього активiв 9037
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 0
2.2 Поточнi зобов’язання 2518
2.3 Забезпечення наступних витрат i платежiв 0
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5 Усього зобов’язань 2518
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5-рядок 2.5) 6519
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 3175
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 3344
Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” дорiвнюють 6519 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 3344 тис.грн., тобто знаходяться у межах чинного законодавства.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» як такi, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вiдбулися протягом звiтного року, своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин – це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг, що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2012 роцi не мало виконання значних правочинiв вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» (вартiсть активiв станом на 31.12.2012 року складає 9037 тис.грн., сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 904 тис.грн.).
Стан корпоративного управлiння
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi, стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариством обрано корпоративного секретаря, на момент проведення аудиту посада замiщена спецiалiстом.
Наглядова рада прийняла рiшення про запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора, на момент проведення аудиту посада замiщена спецiалiстом.
З метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», було отримано докази, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2012 року акцiями товариства володiло 309 акцiонерiв фiзичних осiб та 2 акцiонери-юридичнi особи.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
-загальнi збори акцiонерiв;
-наглядова рада;
-дирекцiя;
-ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Товариства.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та наступними внутрiшнiми Положеннями: Про наглядову раду, Про дирекцiю, Про ревiзiйну комiсiю, Про загальнi збори (на момент перевiрки затвердженi). Крiм цього, в Товариствi опрацьовано та затверджено Положення про нарахування та виплату дивiдендiв.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», до 30 квiтня.
Протягом звiтного року дирекцiя Товариства здiйснювала поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi дирекцiї протягом звiтного року не вiдбувалось.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року була пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк. В звiтному роцi ревiзiйною комiсiєю було проведено двi плановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi. Звiт ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк затверджено рiшенням комiсiї вiд 22.03.13р., протокол №3, та не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також, встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Протягом звiтного року в Товариствi iснувала посала внутрiшнього аудитора, дiяльнiсть якого не була легалiзована (вiдсутнi: внутрiшнє Положення, посадова iнструкцiя, План роботи тощо). Результати роботи внутрiшнього аудитора щодо здiйснення об’єктивної оцiнки системи внутрiшнього контролю та процесiв управлiння ризиками, сприяння вдосконаленню процесiв корпоративного управлiння з подальшим поданням результатiв такої оцiнки (рекомендацiй) до наглядової ради вiдсутнi. Тому, ми не маємо можливостi визначити роботу внутрiшнього аудита як ефективну.
Протягом звiтного перiоду вiдбулася змiна зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора ПП «АФ «IВАННА» вiдбулося у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства та Положення про порядок залучення зовнiшнього аудитора вiдповiдно до рiшення наглядової ради.
Аудитор, розглянувши стан корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН” та виходячи з базових характеристик ефективної системи корпоративного управлiння, зазначає наступне:
1. Випадкiв не справедливого (не рiвного) ставлення до всiх учасникiв товариства i надання можливостi ефективного захисту їх прав не встановлено;
2. Товариство дотримується принципу вiдповiдальностi – визнання iнтересiв всiх зацiкавлених осiб (акцiонерiв, клiєнтiв, контрагентiв, спiвробiтникiв, держави, громадськостi тощо), прагнення спiвпрацi з ними та дотримання необхiдного балансу iнтересiв при прийняттi управлiнських рiшень;
3. Товариство дотримується принципу прозоростi – своєчасного розкриття iнформацiї про всi суттєвi факти, що стосуються функцiонування товариства, забезпечення доступу зацiкавлених осiб до iнформацiї у вiдповiдностi до чинного законодавства;
4. Товариство дотримується принципу пiдзвiтностi – наглядової ради акцiонерам, виконавчого органу – наглядовiй радi, спiвробiтникiв – виконавчому керiвництву;
5. Товариство приймає заходи щодо створення достатнього внутрiшнього контролю – постiйної пiдтримки вiдповiдностi рiвня розвитку системи внутрiшнього контролю масштабам дiяльностi товариства.
Розбiжностей мiж результатами перевiрки та iнформацiєю про стан корпоративного управлiння, розкритої у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства не виявлено.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудитор виконав процедури необхiднi для отриманн iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “НАУКОВО – ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ „КОЛАН”.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство „Аудиторська фiрма „Iванна”
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 32753873
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 36037, м. Полтава, вул. Головка, буд. 8 к. 144
Номер, дата видачi
свiдоцтва про державну реєстрацiю
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя „А00” №084226 вiд 31.12.2003 року, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 15881200000003557
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб’єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3522, видане Аудиторською палатою України вiд 27.01.2005 року згiдно рiшення №144/6, строк дiї якого подовжено до 24.12.2014 року згiдно рiшення вiд 24.12.2009р. №209/4
Номер, дата видачi сертифiката аудитора - Iванова Наталiя Анатолiївна, сертифiкат №001184, виданий згiдно рiшення АПУ вiд 28.04.1994 року №14, строк дiї якого подовжено згiдно рiшення АПУ вiд 26.03.2008р. №188/2 до 28.04.2013 року
- Iванова Марина Олександрiвна, сертифiкат №005343, виданий згiдно рiшення АПУ вiд 27.06.2002 року №111, строк дiї якого подовжено згiдно рiшення АПУ вiд 21.05.2012р. №250/2 до 27.06.2017 року
-
Директор ___________________________ Н.А.Iванова
5 квiтня 2013 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для ДВЗ. Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiя, Україна. Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення.
Товариство займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ. На дiлянцi нових технологiй впроваджена технологiя рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН», Розроблена технологiя утилiзацiї вiдпрацьованих масляних фiльтрiв «КОЛАН» є ресурсозберiгаючою та природозахисною. Це зумовлено впровадженням системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище Полтавської областi (подалi й всiєї України) за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв (iз значною частиною залишкового автомобiльного масла) на полiгони твердих побутових вiдходiв i мiськi звалища ТПВ, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод.
Матерiали впровадження технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» включенi до перелiку важливiших екологiчних заходiв, якi передбаченi «Програмою охорони довкiлля, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки з урахуванням регiональних прiоритетiв Полтавської областi на перiод до 2015 року (в новiй редакцiї), Полтава. 2012 рiк.»
Матерiали нової технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» захищенi: патентом України на корисну модель №20424 “Процес рециклiнгу масляних фiльтрiв, виконаних закаткою корпусу на кришку”(15.01.2007); патентом України на корисну модель №4806 “Процес рiзання фiльтрiв для очистки масла”(15.01.2007); патентом України №42171 на винахiд “Фiльтр очистки масла” (15.09.2004); патентом Германiї №10124845; патентом на винахiд Росiї №2201790 “Фильтр очистки масла (варианты) 10.04.2003”, патент України №79603 на винахiд «Процес контролю забрудненостi масляного фiльтра в автомобiльному двигунi», патент України на винахiд №91410 «Спосiб рiзання автомобiльних фiльтрiв» (26.09.2008), патент на винахiд №90200 «Конструкцiя ножа для рiзання масляних i паливних фiльтрiв» (08.08.2008), патент на винахiд №98021 «Спосiб вiддiлення кришок вiд фiльтруючого елемента масляного фiльтра» (24.06.2010) та iн.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2008 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям” вiд 23 травня 2011 року за №UA226605 (дiє до 23.05.2014) та мiжнародного стандарту системи менеджменту навколишнього середовища ISO 14001: 2004 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям». 25.02.2013-27.02.2013 проведений ТОВ «БЮРО ВЕРIТАС УКРАЇНА» ресертифiкацiйний аудит, який рекомендував пiдприємство до сертифiкацiї по Стандарту ISO 14001:2004 вiд 07 березня 2007 року за №UA226290 (дiє до 07.03.2013), на пiдприємствi розроблена, документована i пiдтримується Система менеджменту навколишнього середовища у вiдповiдностi iз вимогами стандарту ISO 14001:2004.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп та змiни у їх складi, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2012 року детально наведенi у роздiлi 5.12 "Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод були виплаченi штрафнi санкцiї в сумi 717 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Станом на кiнець звiтного 2012 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: власний капiтал – 72%, позиковий капiтал – 28% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього перiоду структура джерел фiнасування погiршилася: частка власного капiталу зменшилася на 11%.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх джерел фiнансування.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Iнформацiя щодо таких судових справ вiдсутня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, але у зв’язку з виявленням обставин, передбачених МСБО 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", в фiнансовi звiти були внесенi змiни, i дана фiнансова звiтнiсть подається з урахуванням таких змiн.
Пiсля звiтної дати не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4638

4172

0

0

4638

4172

будівлі та споруди

3776

3533

0

0

3776

3533

машини та обладнання

636

506

0

0

636

506

транспортні засоби

205

123

0

0

205

123

інші

21

10

0

0

21

10

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4638

4172

0

0

4638

4172

Опис

1) термiни користування основними засобами до повного зносу. 2) середнiй ступiнь їх використання становить 60 % 3) змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв 4) обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6519

9200

Статутний капітал (тис. грн.)

3175

3175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3175

3175

Опис

Розрахунок чистих активiв ПАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" за 2011 рiк проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485 (Протокол засiдання комiсiї вiд 17.11.2004 року №40).

Висновок

Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" пiсля закiнчення 2012 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

 

 

 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2515

X

X

Усього зобов'язань

X

2518

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

12.03.2012

16.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Так

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства"

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймали.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

 

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.29

Середня кількість працівників

239

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36002 м. Полтава вул. Фрунзе, 153

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

25

20

- первісна вартість

011

717

719

- накопичена амортизація

012

( 692 )

( 699 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

4638

4172

- первісна вартість

031

12442

12468

- знос

032

( 7804 )

( 8296 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

34

26

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

23

29

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

4720

4247

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1217

1040

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1757

1408

Готова продукція

130

2591

1674

Товари

140

6

6

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

425

99

- первісна вартість

161

441

168

- резерв сумнівних боргів

162

( 16 )

( 69 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

134

293

- за виданими авансами

180

134

127

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

14

29

- у т.ч. в касі

231

1

1

- в іноземній валюті

240

56

108

Інші оборотні активи

250

0

4

Усього за розділом II

260

6334

4788

III. Витрати майбутніх періодів

270

5

2

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

11059

9037

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3175

3175

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

1371

1372

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4654

1972

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

9200

6519

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1117

1645

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

11

28

- з бюджетом

550

156

3

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

104

119

- з оплати праці

580

212

453

- з учасниками

590

256

255

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

3

15

Усього за розділом IV

620

1859

2518

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

11059

9037

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

Бажанов Вадим Сергiйович

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

 

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.29

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12248

15256

Податок на додану вартість

015

891

986

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

11357

14270

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 11930 )

( 11377 )

Валовий:

- прибуток

050

0

2893

- збиток

055

( 573 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1

133

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1071 )

( 1078 )

Витрати на збут

080

( 883 )

( 699 )

Інші операційні витрати

090

( 274 )

( 358 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

891

- збиток

105

( 2800 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

2

2

Інші доходи

130

30

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 7 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

886

- збиток

175

( 2768 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 718 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

168

- збиток

195

( 2768 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

168

- збиток

225

( 2768 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

64

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4225

6697

Витрати на оплату праці

240

3841

4040

Відрахування на соціальні заходи

250

1468

1507

Амортизація

260

517

557

Інші операційни витрати

270

1756

2340

Разом

280

11807

15141

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

634975

634975

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

634975

634975

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-4.36

0.26

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-4.36

0.26

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

Бажанов Вадим Сергiйович

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

 

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.29

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12395

14663

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

21

3

Повернення авансів

030

51

150

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

2

Бюджету податку на додану вартість

040

32

192

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

17

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

3

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

72

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 6146 )

( 7899 )

Авансів

095

( 252 )

( 158 )

Повернення авансів

100

( 1 )

( 8 )

Працівникам

105

( 3068 )

( 3503 )

Витрат на відрядження

110

( 396 )

( 357 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 87 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 75 )

( 603 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1638 )

( 1712 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 672 )

( 692 )

Цільових внесків

140

( 21 )

( 3 )

Інші витрачання

145

( 80 )

( 108 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

63

59

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

63

59

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

65

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

2

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

30

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 25 )

( 28 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

7

37

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

7