Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Колтунов Георгiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04637622

4. Місцезнаходження

36002,  Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

5. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 59-25-58 59-25-58

6. Електронна поштова адреса

i.bilozerova@kolan.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№77, "Відомості НКЦПФР"

 

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kolan.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного року, не надавало активи в якостi внеску, не має прав на управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента не проводилась. Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду. Товариство не має фiзичних осiб-засновникiв, тому iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток) вiдсутня.
Юридичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, в звiтному роцi не приймалось, тому "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка ААВ №338881

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1992

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

3174975

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

172

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26009054502442

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

331401

6) поточний рахунок

26008054502443

 

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя)

серiя АЕ №272242

19.09.2013

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

22.08.2018

Опис

Товариство має намiр отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну цiєї лiцензiї для здiйснення цього виду господарської дiяльностi.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

12.03.2009

12.03.2009

Бiлозерова Iрина Володимирiвна

0506288263

i.bilozerova@kolan.ua,

Опис

Бiлозерова I. В. має досвiд роботи спецiалiста, сертифiкованого ДКЦПФР як фахiвець на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi - ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, з 1996 по 2009 рiк, загальний стаж на фондовому ринку станом на дату прийомуi на роботу корпоративним секретарем - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, попереднє мiсце роботи - АКБ "Укрсоцбанк", Полтавська обласна фiлiя, провiдний iнженер сектору роботи з акцiонерами та реєстраторської дiяльностi (вересень 1996р. - березень 2009р.)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнмашпром

00013942

01133 м.Київ вул.Сурiкова,3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтунов Георгiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1996-2002рр- комерцiйний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 2002р. генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 22.04.2010 генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.11.2015             6 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул. Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- генеральний директор.
В звiтному роцi у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 04.11.2015 згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 04.11.2015) в зв'язку з лiквiдацiєю дирекцiї та створенням одноосiбного виконавчого органу товариства, припинено повноваження членiв дирекцiї: генерального директора Колтунова Георгiя Анатолiйовича i першого заступника генерального директора Бажанова Вадима Сергiйовича, якi обiймали посади членiв дирекцiї товариства з 22.04.2010; обрано генеральним директором товариства Колтунова Георгiя Анатолiйовича строком на шiсть рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надiктов Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом НДI емальхiммаш, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш", з 22.04.2010 - голова наглядової ради, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016                     3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-53 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-завiдувач бюро, голова наглядової ради.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi з 23.04.2013, переобрано на новий строк 3 роки членом наглядової ради Надiктова Вiктора Миколайовича.
Головою наглядової ради обрано Надiктова В.М. (протокол №1 засiдання наглядової ради вiд 19.04.2016).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зиков Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З сiчня 2007 по травень 2011 – комерцiйний директор ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016                    3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи-27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-комерцiйний директор.
Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, якийперебував на посадi з 23.04.2013, та переобрано на новий строк 3 роки членом наглядової ради Зикова Сергiя Вiкторовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорний Юрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", майстер будiвельної групи, з 1997р. - нач ремонтно-будiвельної групи ВАТ "НДIемальхiммаш", з 2001р. -заступник генерального директора по будiвництву ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-34 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник генерального директора по будiвництву.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi з 23.04.2013, переобрано на новий строк 3 роки членом наглядової ради Подгорного Юрiя Володимировича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перець Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1935

5) освіта**

вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв

6) стаж роботи (років)**

58

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї ВАТ"НДI емальхiммаш", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ", З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016                 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-58 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-iнженер-конструктор 1 категорiї, провiдний конструктор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебували на посадi з 23.04.2013, переобрано на новий строк 3 роки членом наглядової ради Перця Олександра Васильовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1945

5) освіта**

середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ "НДIемальхiммш i НТ". З квiтня 2008 до цього часу –технiчний директор ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ». З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-50 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник директора, технiчний директор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi з 23.04.2013, переобрано на новий строк 3 роки членом наглядової ради Мороза Олександра Степановича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Людмила Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть «Машини i апарати хiмiчних виробництв», квалiфiкацiя – iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –бакелiтник (просочувальник). З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Голова ревiзiйної комiсiї обраний на засiданнi членами ревiзiйної комiсiї.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-51 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-бакелiтник.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Чернявської Людмили Андрiївни, Радченко Марини Василiвни, Iванченко Наталiї Василiвни, якi перебували на посадi з 23.04.2013; обрано на строк 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Чернявську Людмилу Андрiївну, Радченко Iнну Сергiївну, Невмержицьку Свiтлану Григорiвну. Головою ревiзiйної комiсiї Чернявську Л.А. обрано на засiданнi ревiзiйної комiсiї (протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 19.04.2016).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дона Наталiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2002-2006- заст.гол. бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства.
Головному бухгалтеру виплачується заробiтна плата.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом генерального директора №15 вiд 26.04.2006.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Iнна Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Полтавський кооперативний iнститут, спецiальнiсть-бух.облiк

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з 01.05.1997 до цього часу –бухгалтер. З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- бухгалтер.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Чернявської Людмили Андрiївни, Радченко Марини Василiвни, Iванченко Наталiї Василiвни, якi перебували на посадi з 23.04.2013; обрано на строк 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Чернявську Людмилу Андрiївну, Радченко Iнну Сергiївну, Невмержицьку Свiтлану Григорiвну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Невмержицька Свiтлана Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Полтавська державна аграрна академiя, спецiальнiсть-бух.облiк

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

18.01.2010-01.10.2014 - бухгалтер ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН", з 02.02.2015 - по теперiшнiй час - оператор комп'ютерного набору, з 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-бухгалтер, оператор комп'ютерного набору.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 19.04.2016 рiшенням рiчних загальних зборiв (протокол №1 вiд 19.04.2016) в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Чернявської Людмили Андрiївни, Радченко Марини Василiвни, Iванченко Наталiї Василiвни, якi перебували на посадi з 23.04.2013; обрано на строк 3 роки членами ревiзiйної комiсiї Чернявську Людмилу Андрiївну, Радченко Iнну Сергiївну, Невмержицьку Свiтлану Григорiвну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

509333

80.2131

509333

0

0

0

Голова наглядової ради

Надiктов Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

7785

1.2260

7785

0

0

0

Член наглядової ради

Зиков Сергiй Вiкторович

д/н д/н д/н

420

0.0661

420

0

0

0

Член наглядової ради

Подгорний Юрiй Володимирович

д/н д/н д/н

1575

0.2480

1575

0

0

0

Член наглядової ради

Перець Олександр Васильович

д/н д/н д/н

168

0.0265

168

0

0

0

Член наглядової ради

Мороз Олександр Степанович

д/н д/н д/н

2688

0.4233

2688

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Чернявська Людмила Андрiївна

д/н д/н д/н

315

0.0496

315

0

0

0

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Радченко Iнна Сергiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Невмержицька Свiтлана Григорiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

522284

82.2527

522284

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

509333

80.2131

98.9532

509333

0

0

0

Усього

509333

80.2131

98.9532

509333

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

19.04.2016

Кворум зборів**

99.9

Опис

Перелiк питань, рiшення за якими були прийнятi рiчними загальними зборами акцiонерiв, далi – Загальнi збори (порядок денний):
1.Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, секретаря рiчних загальних зборiв, затвердження регламенту та порядку проведення рiчних загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М.
2.Звiт генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi товариства на 2016 рiк. Затвердження звiту. Доповiдач Колтунов Г. А.
3.Звiт наглядової ради про роботу в 2015 роцi. Затвердження звiту. Доповiдач Надiктов В. М.
4.Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження звiту та висновку. Доповiдач Чернявська Л.А.
5.Припинення повноважень членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Доповiдач Надiктов В. М.
6. Затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк, та порядку покриття збитку. Доповiдач Дона Н. Л.
7.Обрання членiв наглядової ради товариства. Доповiдач Надiктов В. М.
8.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Доповiдач Надiктов В. М.
По першому питанню постановили :
Обрати головою лiчильної комiсiї Перця О. В., членами лiчильної комiсiї Пiхулю А. Т., Гайдамашко Л.М. Обрати секретарем Загальних зборiв Бiлозерову I. В. Затвердити запропонований регламент та порядок проведення загальних зборiв: виступ доповiдача до 10 хвилин, виступ по обговоренню до 5 хвилин, для довiдок до 3 хвилин, перерва до 10 хвилин.
По другому питанню вирiшили :
Затвердити звiт генерального директора про результати дiяльностi товариства за 2015 рiк та схвалити основнi напрями дiяльностi на 2016 рiк.
По третьому питанню постановили:
Затвердити звiт наглядової ради про результати дiяльностi в 2015 роцi.
По четвертому питанню постановили:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 2015 роцi. Затвердити висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк.
По п’ятому питанню постановили: Припинити повноваження членiв наглядової ради товариства: Надiктова В.М., Перця О.В., Мороза О.С., Подгорного Ю.В., Зикова С.В., членiв ревiзiйної комiсiї товариства: Чернявської Л.А., Iванченко Н.В., Радченко М.В.
По шостому питанню постановили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2015 рiк. Покриття збитку, що утворився в 2015 роцi, здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулi роки.
По сьомому питанню постановили:
1. Обрати до складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступних осiб:
1. Зиков Сергiй Вiкторович
2. Мороз Олександр Степанович
3. Надiктов Вiктор Миколайович
4. Перець Олександр Васильович
5. Подгорний Юрiй Володимирович
2. Вiдповiдно до п. 3.11, внутрiшнього положення про Наглядову раду та п. 8.1.1. Статуту товариства, уповноважити генерального директора укласти трудовi договори з членами Наглядової ради та визначити розмiр їх винагороди.
З восьмого питання вирiшили:
1. Обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки наступних осiб:
1. Чернявська Людмила Андрiївна
2. Радченко Iнна Сергiївна
3. Невмержицька Свiтлана Григорiвна
2. Вiдповiдно до п. 3.4, 3.6 дiючого положення про ревiзiйну комiсiю та згiдно п. 8.1.1. Статуту товариства, затверджених позачерговими загальними зборами 04.11.2016, уповноважити генерального директора укласти трудовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї та визначити розмiр їх винагороди.
Порядок денний рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 19.04.2016, був попередньо затверджений на засiданнi наглядової ради, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ , м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

056-716-33-64

Факс

056-716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32996030

Місцезнаходження

36022 Полтавська - м. Полтава вул. Ленiна,91

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3422

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.06.2004

Міжміський код та телефон

(0532) 57-04-33

Факс

57-04-33

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/н

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.06.2010

289/1/10

ДКЦПФР м.Київ

UA4000068845

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

634975

3174875

100

Опис

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.

 


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН" (далi – "Товариство") створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України" вiд 30.09.1994 р. №1311 та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 №210/93 та "Положення про порядок корпоратизацiї", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993 р. №508 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання".
Товариство є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року привело Статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» та за типом змiнило найменування на публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН» є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 лютого 2004 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй" є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 вересня 1996 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" створене вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" та є правонаступником усiх його майнових та немайнових прав i обов’язкiв.
Рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл вищим органом управлiння Товариства не приймалось.

 

Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.11.2015 (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) наглядова рада; в) генеральний директор; г) ревiзiйна комiсiя.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариство не створювало.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства змiн не було.

 

Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 172 особи, в тому числi середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 10 осiб, на пiдставi цивiльно-правового договору - 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 5062 тис. грн., що на 500 тис.грн. бiльше вiдносно попереднього року, що зумовлено пiдвищенням заробiтної плати.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв керiвництво Товариства придiляє увагу. Iнженерно-технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти, приймають участь в семiнарах, конференцiях. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Раз в п’ять рокiв проводиться атестацiя працiвникiв з метою перевiрки їх знань та вiдповiдностi займанiй посадi.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом звiтного року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 7 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами,

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Основнi положення облiкової полiтики
1.Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
2.Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи включають придбанi права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технiчнi рiшення за патентами використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства, вiд використання рiшень за патентами Товариство має економiю сировинних ресурсiв, покращення технологiчних процесiв, забезпечення процесiв утилiзацiї, збереження екологiї, покращення умов працi тощо. Впровадження патентiв забезпечує конкурентоспроможнiсть виробництва на ринку аналогiчної продукцiї, та направлено на отримання додаткових доходiв та забезпечення патентної чистоти продукцiї, що випускається товариством.
Товариство працює над реєстрацiєю iнших патентiв на винаходи, i в наступних перiодах очiкує надходження вiд них економiчних вигiд.
3.Запаси.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
4.Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, на рахунках в банках, в дорозi та грошових документiв.
5.Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи класифiкуються на наступнi спецiальнi категорiї: а) фiнансовi активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебiторську заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру фiнансових активiв, i визначається на момент первiсного визнання. Звичайнi придбання або продаж фiнансових активiв визнаються та припиняють признаватися на дату здiйснення операцiї. Звичайнi операцiї з продажу придбання являються операцiями придбання та продажу фiнансових активiв, котрi потребують доставки активiв на протязi певного перiоду часу згiдно нормативно-правових актiв чи прийнятих на вiдповiдному ринку актiв.
6.Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
7.Оренда.
Товариство – орендар.
Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкти оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство має договори операцiйної оренди виробничих машин та обладнання для господарської дiяльностi. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку дiї оренди i включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собiвартостi виробленої продукцiї.
Товариство – орендодавець.
Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи – будiвлi та споруди, що є предметом операцiйної оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у звiтi про фiнансовi результати лiнiйним методом протягом строку оренди як доходи вiд реалiзацiї послуг. Витрати, пов’язанi з утриманням об’єктiв оренди, крiм тих, що капiталiзуються, вiдносяться до собiвартостi реалiзованих послуг.

 

Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних масляних фiльтрiв; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здiйснює дiяльнiсть з громадського харчування для власних працiвникiв.
Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для двигунiв внутрiшнього згоряння власної конструкцiї власної торгової марки КОЛАН. Про перспективнiсть виробництва масляних фiльтрiв свiдчить той факт, що об'єм ринку масляних фiльтрiв приблизно спiвпадає за кiлькiстю з величиною парка автомобiлiв, або ненабагато перевищує його. За даними експертiв, середньорiчна потреба в масляних фiльтрах в Росiї оцiнюється приблизно в 34 млн штук, в України - 7,4 млн. штук.
Потенцiйна ємкiсть ринку автомобiльних масляних фiльтрiв в Росiйськiй Федерацiї та Українi щорiчно збiльшується в середньому на 1%.
Обсяги чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк за видами дiяльностi:
1.Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв 9451 тис.грн.
2.Здача в оренду нерухомого майна 3939 тис.грн.
Обсяги виробництва масляних фiльтрiв за 2016 рiк склали : 179,4 тис.штук, реалiзовано 185,1 шт.
Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiйська Федерацiя (77%), Україна (33%). Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Генеральним дилером в Росiйськiй Федерацiї є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в Росiйськiй Федерацiї є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН" (Нижний Новгород), збут фiльтрiв КОЛАН в Українi вiдбувається через дилерiв : ООО «ТПК «ОМЕГА-Автопоставка» (Харкiв), ООО «ЦентрГАЗзапчасть» (Запорiжжя), "Автозапчастина" (Київ).
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю до збiльшення.
Ризики в дiяльностi емiтента подiляються на 1) полiтичнi - бюджетних засобiв на пiдтримку конкурентоспроможностi машинобудiвної галузi не видiляється; можливостi держрегулювання iмпорту-експорту обмеженi нормами СОТ; 2) економiчнi - цiновий хаос на монопольному сировинному ринку i ринку енергоресурсiв; 3) соцiальнi - низька престижнiсть працi у виробничiй сферi, зниження привабливостi працi в машинобудуваннi; 4) технологiчнi - значне зношування активної частини основних фондiв, низький рiвень автоматизацiї та iнтелекту технологiї виробництва у машинобудуваннi. Цi ризики становлять загрозу стабiльному розвитку галузi машинобудування країни.
Товариство займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ. На дiлянцi нових технологiй впроваджена технологiя рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН», Розроблена технологiя утилiзацiї вiдпрацьованих масляних фiльтрiв «КОЛАН» є ресурсозберiгаючою та природозахисною. Це зумовлено впровадженням системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище Полтавської областi (подалi й всiєї України) за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв (iз значною частиною залишкового автомобiльного масла) на полiгони твердих побутових вiдходiв i мiськi звалища ТПВ, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод.
Матерiали нової технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» захищенi: патентом України на корисну модель №20424 “Процес рециклiнгу масляних фiльтрiв, виконаних закаткою корпусу на кришку”(15.01.2007); патентом України на корисну модель №4806 “Процес рiзання фiльтрiв для очистки масла”(15.01.2007); патентом України №42171 на винахiд “Фiльтр очистки масла” (15.09.2004); патентом Германiї №10124845; патентом на винахiд Росiї №2201790 “Фильтр очистки масла (варианты) 10.04.2003”, патент України №79603 на винахiд «Процес контролю забрудненостi масляного фiльтра в автомобiльному двигунi», патент України на винахiд №91410 «Спосiб рiзання автомобiльних фiльтрiв» (26.09.2008), патент на винахiд №90200 «Конструкцiя ножа для рiзання масляних i паливних фiльтрiв» (08.08.2008), патент на винахiд №98021 «Спосiб вiддiлення кришок вiд фiльтруючого елемента масляного фiльтра» (24.06.2010) та iн.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2015 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння" вiд 03 серпня 2016 року за №UA227509 та мiжнародного стандарту системи екологiчного менеджменту ISO 14001:2015 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння" вiд 07.03.2016 за №UA228103 (дiє до 06.03.2019).

 

Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.

Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.

 

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2016 таким чином : будiвлi та споруди - за залишковою вартiстю 2615 тис.грн. - складають 95,1% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (виробничi корпуси 1969-1973 рокiв побудови, серед iнших - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 рокiв побудови), Товариство передало вiдповiдно до договорiв оренди в в оренду основнi засоби по групi будiвлi та споруди балансовою вартiстю 265 тис.грн.; машини i обладнання - за залишковою вартiстю 60 тис.грн. - складають 2% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (станки, печi, преси, прибори, iнш. обладнання); транспорт (автомобiлi марок ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ) - за залишковою вартiстю 41 тис.грн. - складають 1,5% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства; меблi, прилади, офiсне обладнання, найбiльш чисельна за кiлькiстю об'єктiв група ОЗ Товариства, але найменша за залишковою вартiстю 2 тис.грн. - складають 0,1% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства. Ступiнь використання ОЗ Товариства - 80%, коефiцiентзносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей Товариства (36%) в законсервованому станi в наслiдок моральної вiдсталостi. Капiтальне будiвництво на даний час не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул. Фрунзе (Європейська), 153

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента.
Нестабiльне економiчне середовище в країнi, невизначенiсть нацiонального податкового законодавства збiльшує ризики сплати Товариством додаткових податкiв, штрафiв, пенi.
Але знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до свiтових валют є позитивним фактором для Товариства в цей час, оскiльки веде до збiльшення доходiв Товариства вiд експорту та зниженню витрат Товариства в перерахунку на iноземну валюту, таким чином продукцiя Товариства стає бiльш конкурентноздатною, як в країни, та i за її межами.
Частка комплектуючих з Нiмеччини (в грошовому вимiрi) в собiвартостi продукцiї - незначна, тому знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до євро не веде до значного збiльшення витрат на виробництво.

 

Протягом звiтного року сплачено штрафних санкцiй на суму 13 тис.грн. , в т.ч. штраф за несвоєчасну сплату податкiв на суму 10,5 тис.грн., за несвоєчасну оплату вартостi електроенергiї на суму 2,5 тис.грн.

 

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Станом на кiнець звiтного 2016 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: власний капiтал – 59%, позиковий капiтал – 41% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього перiоду змiни в структурi джерел фiнасування: частка власного капiталу збiльшилась на 4% за рахунок зменшення позикового капiталу, а саме:поточних зобов'язань за сировину.

 

Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

 

Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.

 

За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх джерел фiнансування.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, або посадовi особи емiтента, вiдсутнi.

 

Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2799

2491

0

0

2799

2491

будівлі та споруди

2862

2615

0

0

2862

2615

машини та обладнання

128

60

0

0

128

60

транспортні засоби

67

41

0

0

67

41

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

49

34

0

0

49

34

2. Невиробничого призначення:

307

265

0

0

307

265

будівлі та споруди

307

265

0

0

307

265

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3106

2756

0

0

3106

2756

Опис

Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю,
призначеною наказом генерального директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу.
Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 10952 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 8461 тис. грн., ступiнь використання ОЗ Товариства - 80%, коефiцiент зносу ОЗ Товариства 66,1% Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонтiв та зменшенi на суму апортизацiї.
Протягом звiтного перiоду Товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

4621

5006

Статутний капітал (тис. грн.)

3175

3175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3175

3175

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.

Висновок

Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ "НДI КОЛАН" пiсля закiнчення 2016 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

138

X

X

у тому числі:

 

Короткостровi кредити банку (овердрафт,вiдкрита кредитна лiнiя)

23.04.2016

138

42

23.04.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

27

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3090

X

X

Усього зобов'язань

X

3255

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

 

 

 

 

 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

01.09.2016

1800

9175

19.6

Опис

01.09.2016 наглядовою радою ПАТ "НДI КОЛАН" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: договору поставки мiж ПАТ "НДI КОЛАН" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ". Предмет правочину: поставка металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 1800 тис.грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 9175 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19,6%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом ПАТ "НДI КОЛАН" не передбаченi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.04.2016