Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Колтунов Георгiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04637622
4. Місцезнаходження
Полтавська , Октябрський, 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153
5. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 59-25-58 59-25-58
6. Електронна поштова адреса
i.bilozerova@kolan.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №80(2084)   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kolan.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного року, не надавало активи в якостi внеску, не має прав на управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента не проводилась.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду. Товариство не має фiзичних осiб-засновникiв, тому iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток) вiдсутня.
Юридичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка ААВ №338881
3. Дата проведення державної реєстрації
15.01.1992
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
3174975
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
202
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у
45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"
2) МФО банку
331401
3) поточний рахунок
26009054502442
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"
5) МФО банку
331401
6) поточний рахунок
26008054502443

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя) серiя АЕ №272242 19.09.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 22.08.2018
Опис Товариство має намiр отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну цiєї лiцензiї для здiйснення цього виду господарської дiяльностi.
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
12.03.2009 12.03.2009 Бiлозерова Iрина Володимирiвна
Опис Бiлозерова I. В. має досвiд роботи спецiалiста, сертифiкованого ДКЦПФР як фахiвець на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi - ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, з 1996 по 2009 рiк, загальний стаж на фондовому ринку при прийомi на роботу корпоративним секретарем - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, попереднє мiсце роботи - АКБ "Укрсоцбанк", Полтавська обласна фiлiя, провiдний iнженер сектору роботи з акцiонерами та реєстраторської дiяльностi (вересень 1996р. - березень 2009р.)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнмашпром 00013942 01133 м.Київ вул.Сурiкова,3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колтунов Георгiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1996-2002рр- комерцiйний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 2002р. генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 22.04.2010 генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2010 6 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул. Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- генеральний директор.
Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бажанов Вадим Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1936
5) освіта**
вища, Куйбишевський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996-заступник директора НДIемальхiммаш з наукової роботи, з 1996р. - перший заступник генерального директора ВАТ "НДI емальхiммаш", з 22.04.2010 перший заступник генерального директора ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2010 6 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки першого заступника генерального директора Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором, що укладається з ним.
До компетенцiї першого заступника генерального директора належить керiвництво науково-дослiдними та конструкторсько-технологiчними роботами Товариства.
За виконання обов'язкiв перший заступник генерального директора отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-56 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-перший заступник генерального директора.
Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надiктов Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1940
5) освіта**
вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом НДI емальхiммаш, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш", з 22.04.2010 - голова наглядової ради, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-51 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-завiдувач бюро, голова наглядової ради.
Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зиков Сергiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З сiчня 2007 по травень 2011 – комерцiйний директор ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи-25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-комерцiйний директор.
Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подгорний Юрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", майстер будiвельної групи, з 1997р. - нач ремонтно-будiвельної групи ВАТ "НДIемальхiммаш", з 2001р. -заступник генерального директора по будiвництву ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник генерального директора по будiвництву.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перець Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1935
5) освіта**
вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї ВАТ"НДI емальхiммаш", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ", З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-56 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-iнженер-конструктор 1 категорiї, провiдний конструктор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Олександр Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1945
5) освіта**
середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ "НДIемальхiммш i НТ". З квiтня 2008 до цього часу –технiчний директор ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ». З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-49 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник директора, технiчний директор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявська Людмила Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1946
5) освіта**
вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть «Машини i апарати хiмiчних виробництв», квалiфiкацiя – iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –бакелiтник (просочувальник). З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Голова ревiзiйної комiсiї обраний на засiданнi членами ревiзiйної комiсiї.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-49 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-бакелiтник.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дона Наталiя Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2002-2006- заст.гол. бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2006 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства.
Головному бухгалтеру виплачується заробiтна плата.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-23 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом генерального директора №15 вiд 26.04.2006.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Марина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –iнспектор з кадрiв. З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-10 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- iнспектор з кадрiвi.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванченко Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, спецiальнiсть «Екологiя та охорона навколишнього середовища», квалiфiкацiя – еколог
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 25.07.2011 до цього часу – iнженер з охорони навколишнього середовища.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-3 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-iнженер з охорони навколишнього середовища.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось..
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Колтунов Георгiй Анатолiйович д/н д/н д/н 509228 80.1965 509228 0 0 0
Перший заступник генерального директора Бажанов Вадим Сергiйович д/н д/н д/н 4385 0.6906 4385 0 0 0
Голова наглядової ради Надiктов Вiктор Миколайович д/н д/н д/н 7785 1.2260 7785 0 0 0
Член наглядової ради Зиков Сергiй Вiкторович д/н д/н д/н 420 0.0661 420 0 0 0
Член наглядової ради Подгорний Юрiй Володимирович д/н д/н д/н 1575 0.2480 1575 0 0 0
Член наглядової ради Перець Олександр Васильович д/н д/н д/н 168 0.0265 168 0 0 0
Член наглядової ради Мороз Олександр Степанович д/н д/н д/н 2688 0.4233 2688 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Чернявська Людмила Андрiївна д/н д/н д/н 315 0.0496 315 0 0 0
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Радченко Марина Василiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Iванченко Наталiя Василiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 526564 82.9267 526564 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Колтунов Георгiй Анатолiйович д/н д/н д/н 509228 80.1965 509228 0 0 0
Усього 509228 80.1965 509228 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 84.67
Опис Перелiк питань, рiшення за якими були прийнятi рiчними загальними зборами акцiонерiв, далi – Загальнi збори (порядок денний):
1. Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства в 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi товариства на 2014 рiк. Затвердження звiту.
4. Звiт наглядової ради про роботу в 2013 роцi. Затвердження звiту.
5. Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження звiту та висновку.
6. Затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк, та порядку покриття збитку.
По першому питанню постановили :
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова лiчильної комiсiї Перець О. В., члени лiчильної комiсiї - Пiхуля А. Т., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборiв Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборiв Ковшар В. I.
Голосували:
За – 537415 голосiв, що становить 99,960 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 210 голосiв, що становить 0,040%,
Недiйснi – немає.
По другому питанню постановили :
Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Загальних зборiв.
Голосували:
За – 537100 голосiв, що становить 99,902 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 525 голосiв, що становить 0,098 %,
Недiйснi – немає.
По третьому питанню постановили:
Затвердити звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства за 2013 рiк та схвалити основнi напрями дiяльностi на 2014 рiк.
Голосували:
За – 537415 голосiв, що становить 99,96 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 210 голосiв, що становить 0,04%,
Недiйснi – немає.
По четвертому питанню постановили:
Затвердити звiт наглядової ради про результати роботи в 2013 роцi.
Голосували:
За – 537100 голосiв, що становить 99,902 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 525 голосiв, що становить 0,098 %,
Недiйснi – немає.
По п’ятому питанню постановили:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 2013 роцi. Затвердити висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
Голосували:
За – 537100 голосiв, що становить 99,902 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 525 голосiв, що становить 0,098 %,
Недiйснi – немає.
По шостому питанню постановили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2013 рiк. Покриття збитку, що утворився в 2013 роцi, здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулi роки.
Голосували:
За – 537100 голосiв, що становить 99,902 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах,
Проти – немає,
Утримались – немає,
Не голосували – 525 голосiв, що становить 0,098 %,
Недiйснi – немає.
Порядок денний рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 22.04.2014, був попередньо затверджений на засiданнi наглядової ради, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ , м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65
Факс 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон 056-716-33-64
Факс 056-716-10-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження 36022 Полтавська - м. Полтава вул. Ленiна,91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон (0532) 57-04-33
Факс 57-04-33
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.2010 289/1/10 ДКЦПФР м.Київ UA4000068845 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 634975 3174875 100
Опис Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.
 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН" (далi – "Товариство") створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України" вiд 30.09.1994 р. №1311 та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 №210/93 та "Положення про порядок корпоратизацiї", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993 р. №508 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання".
Товариство є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року привело Статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» та за типом змiнило найменування на публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН» є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 лютого 2004 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй" є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 вересня 1996 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" створене вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" та є правонаступником усiх його майнових та немайнових прав i обов’язкiв.
Рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл вищим органом управлiння Товариства не приймалось.
 
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010р. (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) наглядова рада; в) дирекцiя; г) ревiзiйна комiсiя.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариство не створювало.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства змiн не вiдбулося.
 
Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 202 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) немає. Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 3860 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв керiвництво Товариства придiляє велику увагу. Iнженерно-технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти, приймають участь в семiнарах, конференцiях. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Раз в п’ять рокiв проводиться атестацiя працiвникiв з метою перевiрки їх знань та вiдповiдностi займанiй посадi.
Товариство спiвпрацює з навчальними закладами мiста. Протягом звiтного року в структурних пiдроздiлах Товариства пройшли виробничу переддипломну практику 3 студента.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом звiтного року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 7 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.
 
Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.
 
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами,
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Основнi положення облiкової полiтики
1 Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає доступним для використання, тобто коли мiсце розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли настає простiй активу або вiн виводиться з активного використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн вже повнiстю з амортизований. Амортизацiя основних засобiв товариства нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв використання основних засобiв :
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коригуються на кожну балансову дату.
Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.
Станом на 31.12.14 та 31.12.13 Товариство не видiляло з груп основних засобiв активiв, якi утримувалися для продажу.
На дату звiтностi Товариство не мало обмежень щодо основних засобiв на право власностi, вони не передавалися в заставу для забезпечення зобов’язань.
На звiтну дату термiни корисної експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не переглядалися.
2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи включають придбанi права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технiчнi рiшення за патентами використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства, вiд використання рiшень за патентами Товариство має економiю сировинних ресурсiв, покращення технологiчних процесiв, забезпечення процесiв утилiзацiї, збереження екологiї, покращення умов працi тощо. Впровадження патентiв забезпечує конкурентоспроможнiсть виробництва на ринку аналогiчної продукцiї, та направлено на отримання додаткових доходiв та забезпечення патентної чистоти продукцiї, що випускається товариством.
Товариство працює над реєстрацiєю iнших патентiв на винаходи, i в наступних перiодах очiкує надходження вiд них економiчних вигiд.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав – патенти на винаходи - амортизуються протягом термiну чинностi цих прав – 10 -20 рокiв.
3. Запаси.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
У звiтному перiодi Товариство не мало збиткiв вiд знецiнення запасiв.
На звiтну дату 31.12.14 та на дату 31.12.13 Товариство не мало будь-яких обмежень у використаннi власних запасiв i вони не передавалися в заставу
4. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, на рахунках в банках, в дорозi та грошових документiв.
5. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :
фiнансовий актив, доступний для продажу–акцiї з вiдсотком володiння до 20%;
iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселi;
дебiторська заборгованiсть;
фiнансовi зобов’язання, оцiнене за амортизованою вартiстю-кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
6. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв; для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.
Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у фiнансовiй звiтностi. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку або збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
7. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
У звiтному перiодi операцiй з фiнансовими активами, доступними для продажу (iнвестицiї в акцiї) не мало.
8. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї внутрiшньої позики, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України на суму невiдшкодованого з бюджету податку на додану вартiсть, номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна.
Товариство має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання вони вiдображаються в звiтностi за номiнальною вартiстю. Проценти, що отримуються при погашеннi, вiдносяться до фiнансових доходiв Товариства в перiодi їх отримання. У 2014 роцi було погашено облiгацiй на суму 8600 гривень.
9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу.
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин : балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Станом на 31.12.2014 року активи Товариства таких активiв не мiстять.
10. Оренда.
Товариство – орендар.
Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкти оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство має договори операцiйної оренди виробничих машин та обладнання для господарської дiяльностi. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку дiї оренди i включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собiвартостi виробленої продукцiї.
Товариство – орендодавець.
Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи – будiвлi та споруди, що є предметом операцiйної оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у звiтi про фiнансовi результати лiнiйним методом протягом строку оренди як доходи вiд реалiзацiї послуг. Витрати, пов’язанi з утриманням об’єктiв оренди, крiм тих, що капiталiзуються, вiдносяться до собiвартостi реалiзованих послуг.
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. При таких договорах орендатор на початку строку оренди має визнавати фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами , що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних оренди х платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi мають розподiлятися мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються за кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, має бути узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. В поточних та минулих звiтних перiодах Товариство не мало договорiв фiнансової оренди.
11. Податки на прибуток.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток – це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визнається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату i зменшується у тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб дозволити вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
12.Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. Кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит по ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше.
Дохiд, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли податок на додану вартiсть, що виник iз купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську або кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан.
13. Фiнансовi зобов’язання.
Кредити банкiв. Товариство в поточному перiодi користувалося короткостроковими кредитами банкiв (вiдкрита кредитна лiнiя). Залишок на 31.12.2014 року кредитнi кошти складають 60 тис. гривень.
14. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має право або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
15. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльш можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
На звiтнi дати 31.12.2014 року та 31.12.2013 року Товариство не формувало забезпечень наступних витрат, витрати, якщо виникатимуть, будуть визнаватися в мiру їх визнання в наступних звiтних перiодах.
16. Виплати працiвникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiстю як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi їхнi права на майбутнi вiдпускнi.
17. Пенсiйнi зобов’язання.
У вiдповiдностi до чинного українського законодавства Товариство утримує внески iз зарплати працiвникiв до державного Пенсiйного фонду та нараховує внески за рахунок Товариства. Поточнi внески розраховуються як вiдсотковi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та їх зароблена заробiтна платня.
Товариство здiйснює виплати по пiльгових пенсiях. Забезпечення таких виплат не створюється, а витрати визнаються в перiодi отримання повiдомлень вiд Пенсiйного фонду.
3.18. Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як ймовiрне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi компанiї, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках компанiя грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або тiй, що пiдлягає отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв i мит з продажiв, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
i)Реалiзацiя продукцiї
Компанiя здiйснює продаж продукцiї. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в момент, коли компанiя передає продукцiю покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на прийняття продукцiї покупцем. Доставка не здiйснюється до тих пiр, поки продукцiя не буде вiдвантажена в зазначеному мiсцi, ризики старiння i втрати не будуть переданi покупцевi, а також до тих пiр, поки оптовик не прийме продукцiю вiдповiдно до договору купiвлi-продажу, не закiнчаться умови прийняття, або ж у компанiї будуть об'єктивнi докази того, що всi критерiї прийняття були задоволенi.
ii)Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним договором. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається , виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
19. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Компанiя розкриває iнформацiю про умовнi зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли виконання умовного зобов'язання малоймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого погашення бiльше 12 мiсяцiв).
Компанiя постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке ранiше характеризувалося як умовне, стає ймовiрним, то компанiя у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той перiод, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовiрним.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
 
Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних масляних фiльтрiв; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здiйснює дiяльнiсть з громадського харчування для власних працiвникiв.
Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для двигунiв внутрiшнього згоряння власної конструкцiї власної торгової марки КОЛАН. Про перспективнiсть виробництва масляних фiльтрiв свiдчить той факт, що об'єм ринку масляних фiльтрiв приблизно спiвпадає за кiлькiстю з величиною парка автомобiлiв, або ненабагато перевищує його. За даними експертiв, середньорiчна потреба в масляних фiльтрах в Росiї оцiнюється приблизно в 34 млн штук, в України - 7,4 млн. штук.
Потенцiйна ємкiсть ринку автомобiльних масляних фiльтрiв в Росiйськiй Федерацiї та Українi щорiчно збiльшується в середньому на 1%.
Обсяги чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2014 рiк за видами дiяльностi:
1.Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв 8185 тис.грн.
2.Здача в оренду нерухомого майна 2991 тис.грн.
Обсяги виробництва масляних фiльтрiв за 2014 рiк склали : 240 тис.штук, реалiзовано 240 шт.
Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiйська Федерацiя (77%), Україна (33%). Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Генеральним дилером в Росiйськiй Федерацiї є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в Росiйськiй Федерацiї є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН" (Нижний Новгород), збут фiльтрiв КОЛАН в Українi вiдбувається через дилерiв : ООО «ТПК «ОМЕГА-Автопоставка» (Харкiв), ООО «ЦентрГАЗзапчасть» (Запорiжжя), "Автозапчастина" (Київ).
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю до збiльшення.
Ризики в дiяльностi емiтента подiляються на 1) полiтичнi - бюджетних засобiв на пiдтримку конкурентоспроможностi машинобудiвної галузi не видiляється; можливостi держрегулювання iмпорту-експорту обмеженi нормами СОТ; 2) економiчнi - цiновий хаос на монопольному сировинному ринку i ринку енергоресурсiв; 3) соцiальнi - низька престижнiсть працi у виробничiй сферi, зниження привабливостi працi в машинобудуваннi; 4) технологiчнi - значне зношування активної частини основних фондiв, низький рiвень автоматизацiї та iнтелекту технологiї виробництва у машинобудуваннi. Цi ризики становлять загрозу стабiльному розвитку галузi машинобудування країни.
Товариство займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ. На дiлянцi нових технологiй впроваджена технологiя рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН», Розроблена технологiя утилiзацiї вiдпрацьованих масляних фiльтрiв «КОЛАН» є ресурсозберiгаючою та природозахисною. Це зумовлено впровадженням системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище Полтавської областi (подалi й всiєї України) за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв (iз значною частиною залишкового автомобiльного масла) на полiгони твердих побутових вiдходiв i мiськi звалища ТПВ, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод.
Матерiали впровадження технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» включенi до перелiку важливiших екологiчних заходiв, якi передбаченi «Програмою охорони довкiлля, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки з урахуванням регiональних прiоритетiв Полтавської областi на перiод до 2015 року (в новiй редакцiї), Полтава. 2012 рiк.»
Матерiали нової технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» захищенi: патентом України на корисну модель №20424 “Процес рециклiнгу масляних фiльтрiв, виконаних закаткою корпусу на кришку”(15.01.2007); патентом України на корисну модель №4806 “Процес рiзання фiльтрiв для очистки масла”(15.01.2007); патентом України №42171 на винахiд “Фiльтр очистки масла” (15.09.2004); патентом Германiї №10124845; патентом на винахiд Росiї №2201790 “Фильтр очистки масла (варианты) 10.04.2003”, патент України №79603 на винахiд «Процес контролю забрудненостi масляного фiльтра в автомобiльному двигунi», патент України на винахiд №91410 «Спосiб рiзання автомобiльних фiльтрiв» (26.09.2008), патент на винахiд №90200 «Конструкцiя ножа для рiзання масляних i паливних фiльтрiв» (08.08.2008), патент на винахiд №98021 «Спосiб вiддiлення кришок вiд фiльтруючого елемента масляного фiльтра» (24.06.2010) та iн.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2008 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям” вiд 23 травня 2011 року за №UA226605 (дiє до 23.05.2014) та мiжнародного стандарту системи менеджменту навколишнього середовища ISO 14001: 2004 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям». 25.02.2013-27.02.2013 проведений ТОВ «БЮРО ВЕРIТАС УКРАЇНА» ресертифiкацiйний аудит, який рекомендував пiдприємство до сертифiкацiї по Стандарту ISO 14001:2004 вiд 07 березня 2007 року за №UA226290 (дiє до 07.03.2013), на пiдприємствi розроблена, документована i пiдтримується Система менеджменту навколишнього середовища у вiдповiдностi iз вимогами стандарту ISO 14001:2004.
 
Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.
 
Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
 
Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2014 таким чином : будiвлi та споруди - за залишковою вартiстю 3119 тис.грн. - складають 87,9% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (адмiнiстративний корпус 1969 року побудови, iнженерний корпус 1973 року побудови, технiчний корпус 1970 року побудови, експериментальний корпус 1969 року побудови, серед iнших - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 рокiв побудови),
Товариство передало вiдповiдно до договорiв оренди в в оренду основнi засоби по групi будiвлi та споруди балансовою вартiстю 333 тис.грн., це примiщення в iнженерному корпусi; машини i обладнання - за залишковою вартiстю 275 тис.грн. - складають 7,7% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (станки, печi, преси, прибори, iнш. обладнання); транспорт (автомобiлi марок ГАЗ, ВАЗ, МАЗ) - за залишковою вартiстю 97 тис.грн. - складають 2,7% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства; меблi, прилади, офiсне обладнання, найбiльш чисельна за кiлькiстю об'єктiв група ОЗ Товариства, але найменша за залишковою вартiстю 19 тис.грн. - складають 0,5% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства. Ступiнь використання ОЗ Товариства - 64%, ступiнь зносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей Товариства (36%) в законсервованому станi в наслiдок моральної вiдсталостi. Капiтальне будiвництво на даний час не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153
 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента.
Нестабiльне економiчне середовище в країнi, невизначенiсть нацiонального податкового законодавства збiльшує ризики сплати Товариством додаткових податкiв, штрафiв, пенi.
Але знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до свiтових валют є позитивним фактором для Товариства в цей час, оскiльки веде до збiльшення доходiв Товариства вiд експорту та зниженню витрат Товариства в перерахунку на iноземну валюту, таким чином продукцiя Товариства стає бiльш конкурентноздатною, як в країни, та i за її межами.
Частка комплектуючих з Нiмеччини (в грошовому вимiрi) в собiвартостi продукцiї - незначна, тому знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до євро не веде до значного збiльшення витрат на виробництво.
 
Протягом звiтного року сплачено штрафних санкцiй на суму 2,2 тис.грн.
 
Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Станом на кiнець звiтного 2014 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: власний капiтал – 60,6%, позиковий капiтал – 39,4% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього перiоду структура джерел фiнасування погiршилася: частка власного капiталу зменшилася на 3%.
 
Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.
 
Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.
 
За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх джерел фiнансування.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, або посадовi особи емiтента, вiдсутнi.
 
Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3680 3215 0 0 3680 3215
будівлі та споруди 3011 2786 0 0 3011 2786
машини та обладнання 446 275 0 0 446 275
транспортні засоби 162 97 0 0 162 97
інші 61 57 0 0 61 57
2. Невиробничого призначення: 365 333 0 0 365 333
будівлі та споруди 365 333 0 0 365 333
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4045 3548 0 0 4045 3548
Опис Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу. Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 10880 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 7665 тис. грн., ступiнь зносу - 70,4%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 60 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту.
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5450 5647
Статутний капітал (тис. грн.) 3175 3175
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3175 3175
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Висновок Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" пiсля закiнчення 2014 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 60 X X
у тому числі:  
Короткостровi кредити банку (вiдкрита кредитна лiнiя) 23.04.2014 60 42 23.04.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 12 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3475 X X
Усього зобов'язань X 3547 X X
Опис: Iнформацiя вiдсутня.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.03.2014 21.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава вул. Ленiна,91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3422 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 52 П 000052 12.03.2013 21.05.2014
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ ЕМАЛБОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ
ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН”.

Керiвництву ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН”
Власникам цiнних паперiв ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН”
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку


Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН”
Код ЄДРПОУ 04637622
Мiсцезнаходження юридичної особи 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе, 153
Телефон/факс: (05361) 592558
Вiдомостi про державну реєстрацiю Виписка з ЄДР юридичних осiб серiя ААВ № 338881 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 вiд 15.01. 1992 року
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 № 304/1 (надалi – МСА), Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту 1 затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12.
Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2014 рiк, яка включає наступнi форми фiнансових звiтiв та додатки до них:
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2014 року.
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2014 рiк.
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) форма №3 за 2014 рiк.
• Звiт про власний капiтал форма №4 за 2014 рiк.
• Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - ХIV, В подальшому, у фiнансовiй звiтностi, складенiй на основi записiв за П(с)БО, здiйсненнi коригування, необхiднi для подання такої звiтностi за МСФЗ. Цi коригування включають певнi змiни класифiкацiї з метою вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи класифiкацiї окремих активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi. Iнвентаризацiя статей балансу проведена згiдно наказу № 65 вiд 23.09.2014року. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства, згiдно з основними засадами облiкової полiтики, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi). З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що базується на стандартах МСФЗ та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО).
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2014 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 „Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”, МСА 220 „Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi”, МСА 500 „Аудиторськi докази” i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2014 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, внутрiшнiх положень аудиторської фiрми „Сiчень-Аудит”, професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень.
Аудит фiнансової звiтностi за 2014 рiк суб’єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ця фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” станом на 31.12.2014 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2013 року.
Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної нами аудиторської перевiрки забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi за 2014 рiк у вiдповiдностi до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу акцiонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок помилки або iнших обставин; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2014 рiк на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, Мiжнародного стандарту аудиту №720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” фiнансовi звiти ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” базуються на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдають нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту №705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний
Аудиторська перевiрка показала, що звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме, Товариством на дату рiчної фiнансової звiтностi не проведено тестування на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв, що передбачається мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй включена сума короткострокової фiнансової iнвестицiї, що буде погашена на протязi наступних 12 мiсяцiв. Крiм того, товариство не формує резерв забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, зокрема резерв забезпечення виплат вiдпусток.
Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть в цiлому.
Нами було зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi дебiторської та кредиторськiй заборгованостi, а також основних засобiв, малоцiнних активiв, запасiв у фiнансовiй звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” у всiх суттєвих аспектах.
Умовно-позитивна думка
Аудиторською фiрмою, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведенi у попередньому абзацi, пiдтверджується, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан компанiї ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” станом на 31.12.2014 року, її фiнансовi результати, рух грошових коштiв i змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт аудитора щодо розкриття iншої iнформацiї емiтента
1. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” та виявили, що вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
2. Нами отримана i розглянута iнша iнформацiя з метою виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми виявили, що суттєвих невiдповiдностей не встановлено.
3. Ми отримали i перевiрили iнформацiю про виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Ми виявили, що такi правочини у звiтному 2014 роцi не вiдбувалися.
4. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно стану корпоративного управлiння i внутрiшнього аудиту ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН”. Протягом звiтного року в ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння затверджено загальними зборами товариства. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв на протязi 2014 року проводились у вiдповiдностi з нормами ст.32 Закону України „Про акцiонернi товариства”, а саме не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдають термiнам визначеним ЗУ „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звiтного року Правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудиторська фiрма може зробити висновок:- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства.
5. Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 „Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища” аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв,отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства.
Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Iнформацiї щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансових стан заявника аудитором в ходi аудиту та на дату надання висновку не виявлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код ЄДРПОУ 32996030
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї до 27.03.2019 р.
ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Олiмпiюк Iгор Миколайович (Сертифiкат №007179 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №-45 вiд 16 травня 1996 року з термiном дiї до 16 травня 2015 року)
Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Ленiна, 91
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 р. №244/5
Основнi вiдомостi про умови Договору:
Договiр на проведення аудиту № 6 вiд 23.01.2015 року .
Час проведення аудиту з 24 лютого 2015 року по 20 березня 2015 року.
Складено “23” березня 2015 року.
Директор (аудитор)
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Сiчень-Аудит” I. М. Олiмпiюк
.
.
.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя не надається.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя не надається.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни законодавства.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя не надається.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Iнша iнформацiя не надається.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймали.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не приймали.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс не приймали.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
Територія за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.29
Середня кількість працівників 202
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 46 31 10
первісна вартість 1001 52 50 0
накопичена амортизація 1002 6 19 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3680 3215 4480
первісна вартість 1011 10855 10880 11485
знос 1012 7175 7665 7005
Інвестиційна нерухомість: 1015 365 333 434
первісна вартість 1016 869 852 869
знос 1017 504 519 435
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 17 9 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4108 3588 4952
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4214 4930 5095
Виробничі запаси 1101 924 727 967
Незавершене виробництво 1102 1222 1785 1620
Готова продукція 1103 2062 2412 2502
Товари 1104 6 6 6
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 115 104 97
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

133

141

556
з бюджетом 1135 246 179 175
у тому числі з податку на прибуток 1136 16 15 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 6 16
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 31 20 189
Готівка 1166 0 0 1
Рахунки в банках 1167 31 20 188
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 15 29 43
Усього за розділом II 1195 4761 5409 6171
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 8869 8997 11123

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3175 3175 3175
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1372 1372 1372
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1100 903 4613
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 5647 5450 9159
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 60 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2036 2005 1104
за розрахунками з бюджетом 1620 1 12 55
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 124 92 94
за розрахунками з оплати праці 1630 643 513 208
за одержаними авансами 1635 196 337 246
за розрахунками з учасниками 1640 191 81 143
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 413 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 31 34 114
Усього за розділом IІІ 1695 3222 3547 1964
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8869 8997 11123

Примітки д/н
Керівник Колтунов Георгiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8239 7731
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7141 ) ( 7346 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1098

385
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3270 2716
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1514 ) ( 1410 )
Витрати на збут 2150 ( 567 ) ( 899 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2437 ) ( 2199 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 150 ) ( 1407 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 2
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 149 ) ( 1405 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 -5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 155 ) ( 1410 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -155 -1410

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 4071 4313
Витрати на оплату праці 2505 3860 3986
Відрахування на соціальні заходи 2510 1562 1508
Амортизація 2515 519 485
Інші операційні витрати 2520 1829 1895
Разом 2550 11841 12187

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 634975 634975
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 634975 634975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.24410 -2.2206
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.24410 -2.2206
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Колтунов Георгiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

8233

8151
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3 3
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 169 201
Надходження від повернення авансів 3020 36 53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 3757 3180
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 9 9
Інші надходження 3095 79 134
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 6446 )

( 5839 )
Праці 3105 ( 3174 ) ( 3134 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1537 ) ( 1664 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 606 ) ( 598 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 42 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 560 ) ( 593 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17 ) ( 156 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 394 ) ( 332 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 107 5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1 1
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 7 ) ( 16 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 55 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -61 -15
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 60 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 82 ) ( 100 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -82 -100
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 24 -110
Залишок коштів на початок року 3405 31 137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -35 4
Залишок коштів на кінець року 3415 20 31

Примітки д/н
Керівник Колтунов Георгiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3175 0 0 1372 1100 0 0 5647
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -42 0 0 -42
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3175 0 0 1372 1058 0 0 5605
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -155 0 0 -155
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -155 0 0 -155
Залишок на кінець року 4300 3175 0 0 1372 903 0 0 5450

Примітки д/н
Керівник Колтунов Георгiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
1. Опис компанiї
ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН» ( далi по тексту - Товариство) створене i здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi законодавства України та Статуту товариства, є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства, створеного шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" внаслiдок його корпоратизацiї.
Вiдповiдно до Статуту Товариства метою його дiяльностi є :
- забезпечення збереження металофонду хiмiчних, нафтохiмiчних та iнших пiдприємств шляхом розробки конструкцiй обладнання з протикорозiйним покриттям на основi склоемалей, полiмерiв, а також розробки i виготовлення за новими технологiями обладнання iз неметалевих i металевих матерiалiв;
- розробка i виготовлення автомобiльних фiльтрiв очищення масла;
- застосування наукомiстких технологiй для розробки конкурентоспроможностi продукцiї;
- одержання прибутку.
Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних фiльтрiв; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здiйснює дiяльнiсть з громадського харчування для власних працiвникiв.
Мiсцезнаходження Товариства: вул. Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002, Україна.
Кiлькiсть працюючих станом на 31 грудня 2014 та 2013 року складала 190 та 205 осiб вiдповiдно.
Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв вiдповiдно:
31.12.2014 31.12.2013
Фiзичнi особи, 309 осiб, громадяни України 99,211% 99,211%
ЗАТ "ТЦП "Восток- Маклер", Україна 0,0033% 0,0033%
ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН", Україна 0,7857% 0,7857%
Всього 100,0% 100,0%
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими Європейським Союзом.
На основi бухгалтерського облiку за ПСБУ була пiдготовлена фiнансова iнформацiя i у подальшому скоригована у вiдповiдностi до МСФЗ.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своїх знаннях i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй до них, а також фактiв i обставин, якi могли вплинути на дану фiнансову звiтнiсть.
Основа пiдготовки
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки по iсторичнiй собiвартостi. До фiнансової звiтностi, яка була пiдготовлена на основi українських принципiв бухгалтерського облiку, були внесенi необхiднi коригування, для приведення звiтностi у вiдповiднiсть з МСФЗ.
Положення облiкової полiтики, викладенi нижче, послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв, наведених у данiй фiнансовiй звiтностi.
Використання оцiнок
Пiдготовка даної фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок. Крiм того, вiд керiвництва вимагається винесення своїх оцiночних суджень у процесi застосування облiкової полiтики. Сфери, якi передбачають бiльш високий ступiнь судження або складностi, або сфери, де оцiнки i професiйнi судження є суттєвими для фiнансової звiтностi.
Переведення iноземних валют, у валюту подання
Функцiональна валюта та валюта подання
Для оцiнки всiх статей фiнансової звiтностi, використовувалася валюта основного економiчного середовища, в якому компанiя здiйснює свою дiяльнiсть («функцiональна валюта»). Нацiональна валюта України, українська гривня (грн), є функцiональною валютою для компанiї.
Валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня, якщо не вказано iншого.
Операцiї та сальдо в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються компанiєю в їх функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом функцiональної валюти, що дiє на звiтну дату.
Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про сукупний дохiд, за винятком усiх монетарних статей, якi забезпечують ефективне хеджування чистої iнвестицiї в iноземному пiдроздiлi. Вони вiдображаються у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття чистої iнвестицiї, коли вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Податковi витрати i доходи вiд вiдшкодування податкiв за курсовими рiзницями, що виникають за зазначеними монетарними статтями, також враховуються в капiталi.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, що дiяли на дату здiйснення первинних угод. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, що дiяли на дату визначення справедливої вартостi.
Основнi курси обмiну валют, якi використовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, представленi наступним чином:
Валюта 31 грудня 2014 Середнє значення за 2014 рiк 31 грудня 2013 Середнє значення за 2013 рiк 31 грудня 2012
UAH/ EUR 19,2329 15,7159 11,0415 10,6122 10,5372
UAH/RUB 0,3030 0,3110 0,2450 0,2523 0,2631
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному впливу теперiшнiх i майбутнiх економiчних умов.Керiвництво вважає, що у пiдприємства є надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, що сприяє пiдтримцi операцiйної дiяльностi компанiї.Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi необхiдно було б зробити в тому випадку, якщо б компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
3. Основнi положення облiкової полiтики
3.1 Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає доступним для використання, тобто коли мiсце розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли настає простiй активу або вiн виводиться з активного використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн вже повнiстю з амортизований. Амортизацiя основних засобiв товариства нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв використання основних засобiв :
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коригуються на кожну балансову дату.
Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.
Станом на 31.12.14 та 31.12.13 Товариство не видiляло з груп основних засобiв активiв, якi утримувалися для продажу.
На дату звiтностi Товариство не мало обмежень щодо основних засобiв на право власностi, вони не передавалися в заставу для забезпечення зобов’язань.
На звiтну дату термiни корисної експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не переглядалися.
3.2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи включають придбанi права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технiчнi рiшення за патентами використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства, вiд використання рiшень за патентами Товариство має економiю сировинних ресурсiв, покращення технологiчних процесiв, забезпечення процесiв утилiзацiї, збереження екологiї, покращення умов працi тощо. Впровадження патентiв забезпечує конкурентоспроможнiсть виробництва на ринку аналогiчної продукцiї, та направлено на отримання додаткових доходiв та забезпечення патентної чистоти продукцiї, що випускається товариством.
Товариство працює над реєстрацiєю iнших патентiв на винаходи, i в наступних перiодах очiкує надходження вiд них економiчних вигiд.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав – патенти на винаходи - амортизуються протягом термiну чинностi цих прав – 10 -20 рокiв.
3.3. Запаси.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
У звiтному перiодi Товариство не мало збиткiв вiд знецiнення запасiв.
На звiтну дату 31.12.14 та на дату 31.12.13 Товариство не мало будь-яких обмежень у використаннi власних запасiв i вони не передавалися в заставу
3.4. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, на рахунках в банках, в дорозi та грошових документiв.
3.5. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :
- фiнансовий актив, доступний для продажу–акцiї з вiдсотком володiння до 20%;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселi;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов’язання, оцiнене за амортизованою вартiстю-кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
3.6. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв; для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.
Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у фiнансовiй звiтностi. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку або збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
3.7. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
У звiтному перiодi операцiй з фiнансовими активами, доступними для продажу (iнвестицiї в акцiї) не мало.
3.8. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї внутрiшньої позики, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України на суму невiдшкодованого з бюджету податку на додану вартiсть, номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна.
Товариство має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання вони вiдображаються в звiтностi за номiнальною вартiстю. Проценти, що отримуються при погашеннi, вiдносяться до фiнансових доходiв Товариства в перiодi їх отримання. У 2014 роцi було погашено облiгацiй на суму 8600 гривень.
3.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу.
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин : балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Станом на 31.12.2014 року активи Товариства таких активiв не мiстять.
3.10. Оренда.
Товариство – орендар.
Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкти оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство має договори операцiйної оренди виробничих машин та обладнання для господарської дiяльностi. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку дiї оренди i включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собiвартостi виробленої продукцiї.
Товариство – орендодавець.
Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи – будiвлi та споруди, що є предметом операцiйної оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у звiтi про фiнансовi результати лiнiйним методом протягом строку оренди як доходи вiд реалiзацiї послуг. Витрати, пов’язанi з утриманням об’єктiв оренди, крiм тих, що капiталiзуються, вiдносяться до собiвартостi реалiзованих послуг.
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. При таких договорах орендатор на початку строку оренди має визнавати фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами , що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних оренди х платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi мають розподiлятися мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються за кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, має бути узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. В поточних та минулих звiтних перiодах Товариство не мало договорiв фiнансової оренди.
3.11. Податки на прибуток.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток – це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визнається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату i зменшується у тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб дозволити вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.12.Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. Кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит по ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше.
Дохiд, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли податок на додану вартiсть, що виник iз купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську або кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан.
3.13. Фiнансовi зобов’язання.
Кредити банкiв. Товариство в поточному перiодi користувалося короткостроковими кредитами банкiв (вiдкрита кредитна лiнiя). Залишок на 31.12.2014 року кредитнi кошти складають 60 тис. гривень.
3.14. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має право або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.15. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльш можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
На звiтнi дати 31.12.2014 року та 31.12.2013 року Товариство не формувало забезпечень наступних витрат, витрати, якщо виникатимуть, будуть визнаватися в мiру їх визнання в наступних звiтних перiодах.
3.16. Виплати працiвникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiстю як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi їхнi права на майбутнi вiдпускнi.
3.17. Пенсiйнi зобов’язання.
У вiдповiдностi до чинного українського законодавства Товариство утримує внески iз зарплати працiвникiв до державного Пенсiйного фонду та нараховує внески за рахунок Товариства. Поточнi внески розраховуються як вiдсотковi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та їх зароблена заробiтна платня.
Товариство здiйснює виплати по пiльгових пенсiях. Забезпечення таких виплат не створюється, а витрати визнаються в перiодi отримання повiдомлень вiд Пенсiйного фонду.
3.18. Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як ймовiрне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi компанiї, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках компанiя грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або тiй, що пiдлягає отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв i мит з продажiв, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
i)Реалiзацiя продукцiї
Компанiя здiйснює продаж продукцiї. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в момент, коли компанiя передає продукцiю покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на прийняття продукцiї покупцем. Доставка не здiйснюється до тих пiр, поки продукцiя не буде вiдвантажена в зазначеному мiсцi, ризики старiння i втрати не будуть переданi покупцевi, а також до тих пiр, поки оптовик не прийме продукцiю вiдповiдно до договору купiвлi-продажу, не закiнчаться умови прийняття, або ж у компанiї будуть об'єктивнi докази того, що всi критерiї прийняття були задоволенi.
ii)Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним договором. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається , виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
3.19. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Компанiя розкриває iнформацiю про умовнi зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли виконання умовного зобов'язання малоймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого погашення бiльше 12 мiсяцiв).
Компанiя постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке ранiше характеризувалося як умовне, стає ймовiрним, то компанiя у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той перiод, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовiрним.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
4. Важливi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на вказанi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання.Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть сричинити в майбутньому iстотнi коригування до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво використовувало наступнi судження, оцiнки i припущення, якi здiйснюють найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в звiтi про сукупний дохiд.
Вартiсть основних засобiв
Компанiя не залучала незалежних оцiнювачiв з метою визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року. У вiдношеннi наявних об'єктiв основних засобiв використовувався затратний метод оцiнки з урахуванням порiвняльної ринкової iнформацiїi. Витратний метод оцiнки коригується даними дохiдного методу оцiнки, який заснований на моделi дисконтованих грошових потокiв. Дана модель найбiльш чутлива до ставки дисконтування, а також до очiкуваних притокiв грошових коштiв та темпiв зростання, що використанi з метою екстраполяцiї. .
Строк корисного використання основних засобiв
Об'єкти основних засобiв, що належать компанiї, амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується вiдповiдно до бiзнес-планiв та операцiйних розрахункiв керiвництва щодо цих активiв.
На оцiнку строку корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх обслуговування, змiни в законодавствi, непередбаченi операцiйнi обставини. Керiвництво перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди.
Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Запаси
На дату складання звiтностi компанiя оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi запасiв до їх чистої реалiзацiйної вартостi. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi аналiзу ринкових цiн подiбних запасiв, що iснують на дату звiту та опублiкованих в офiцiйних джерелах. Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв.
Також, на кожну звiтну дату, компанiя оцiнює товарно-матерiальнi запаси на наявнiсть надлишкiв i старiння запасiв, i визначає резерв за застарiлими та запасами, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно вплинути на величину необхiдного резерву за застарiлими i запасами, що повiльно обертаються.
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть показується у звiтностi за чистою можливою цiною реалiзацiї за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальноекономiчнi умови, специфiку галузi, iсторiю роботи з покупцем. Невизначеностi, пов'язанi iз змiнами фiнансового положення покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть вплинути на величину i час створення резерву по сумнiвних боргах.
Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв переглядається на предмет виявлення ознак, що свiдчать про наявнiсть знецiнення таких активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може виявитися невiдшкодованою, компанiя оцiнює вартiсть активiв, що вiдшкодовується. Така оцiнка призводить до необхiдностi прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого результату в порiвняннi з представленим в данiй фiнансовiй звiтностi.
Судовi розгляди
Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi i вiдображеннi запасiв i ризику схильностi впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та iншими неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти компанiї або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд початкових розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв компанiї, якщо такi є, або вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi.
Новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до стандартiв
Наступнi стандартi та iнтерпретацiї були випущенi, але не вступили в силу и будуть застосованi компанiєю в наступних перiодах:
- МСФЗ 7 (доповнення) «Фiнансовi iнструменти: розкриття» - розкриття щодо первинного застосування МСФЗ 9 (вступає в силу з 1 сiчня 2015 року);
- МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти - класифiкацiя та оцiнка» (вступає в силу з 1 сiчня 2015 року).
5. Розшифровки статей фiнансової звiтностi.
Виручка вiд реалiзацiї представлена наступним чином (тис. грн.):
5.1. Доходи вiд реалiзацiї
2014 рiк 2013 рiк
Доходи вiд реалiзацiї власної продукцiї 8236 7731
Доходи вiд реалiзацiї послуг з рециклiнгу 3 0
Доходи вiд реалiзацiї послуг з операцiйної оренди 2991 2658
Доходи вiд iншої реалiзацiї 279 58
Всього 11509 10447
Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат представлена наступним чином:
5.2. Собiвартiсть реалiзацiї
2014 рiк 2013 рiк
Сировина та витратнi матерiали 2806 2812
Енергоносiї 616 685
Витрати на персонал 3033 3432
Амортизацiя 329 145
Iншi 357 272
Всього 7141 7346
5.3. Адмiнiстративнi витрати
2014 рiк 2013 рiк
Витрати на персонал 991 891
Витрати на утримання основних засобiв 1 14
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 77 75
Податки, обов’язковi платежi 102 102
Матерiальнi витрати 96 114
Iншi 247 214
Всього 1514 1410

5.4. Витрати на збут
2014 рiк 2013 рiк
Витрати на персонал 209 251
Витрати на транспорт 95 105
Маркетинг та реклама 24 300
Iншi 239 243
Всього 567 899
5.5. Iншi операцiйнi витрати
2014 рiк 2013 рiк
Витрати на оренду 2050 1873
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 259 52
Iншi 128 274
Всього 2437 2199
5.6. Фiнансовi доходи
2014 рiк 2013 рiк
Процентний дохiд за борговими цiнними паперами 1 2
5.7. Iншi доходи
2014 рiк 2014 рiк
Доходи вiд отримання майна з iнших джерел 0 0
5.8. Податки на прибуток
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування.Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також iз балансовою вартiстю певних активiв. У вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, починаючи з 01.04.2011 податкова ставка податку на прибуток щорiчно змiнюється з 23% до 16%. При оцiнцi вiдстрочених податкових активiв на 31.12.2014 Товариство застосувало ставку 19%, яка дiє в 2014 роцi.


Вiдстроченi податковi
активи Вiдстроченi податковi
зобов’язання Рiзниця : податковi
активи

На 31.12.2012 31 -2 29
На 31.12.2013 0 0 0
На 31.12.2014 0 0 0

5.9. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення Всього
Балансова вартiсть на 01.01.2012 25 25
Надходження 2012 р. 1 1
Вибуття 2012 р.
Амортизацiя 2012 р. (6) (6)
Балансова вартiсть на 31.12.2012
20 20
Надходження 2013 р. 28 28
Вибуття 2013 р. 0 0
Амортизацiя 2013 р. 2 2
Балансова вартiсть на 31.12.2013
46 46
Надходження 2014 р 0 0
Вибуття 2014 р (2) (2)
Амортизацiя 2014 р (13) (13)
Балансова вартiсть на 31.12.2014 31 31
На 31.12.2014 року у товариства вiдсутнi нематерiальнi активи з обмеженням прав власностi, а також нематерiальнi активи, закладенi в якостi забезпечення виконання зобов'язань.
5.10.Запаси.
31.12.2014 31.12.2013
Сировина , матерiали,напiвфабрикати 382 532
Паливо 206 258
Тара 41 41
Будiвельнi матерiали для поточних потреб - 4
Запчастини 86 85
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 12 4
Незавершене виробництво 1785 1222
Готова продукцiя 2412 2062
Товари 6 6
Всього запасiв 4930 4214

5.11. Основнi засоби

Будiвлi та
споруди Машини i
обладнання Транспорт Меблi, прилади
офiсне обладнання Незавершенi
капiтальнi
вкладення Всього
Балансова вартiсть за МСФЗ на 01.01.2012 3776 636 205 21 4638
Надходження та капiталiзацiя 2012 року. 29 5 34
Вибуття 2012 р.за балансовою вартiстю
Амортизацiя за 2012 рiк. (243) (159) (82) (16) (500)
Балансова вартiсть за МСФЗ на 31.12.2012 3533 506 123 10 4172
Надходження та капiталiзацiя 2013 року. 90 107 98 29 34 343
Вибуття 2013 р.за балансовою вартiстю 2 2
Амортизацiя за 2013 рiк 247 167 59 10 483
Балансова вартiсть за МСФЗ на 31.12.2013 3376 446 162 29 32 4045
Надходження та капiталiзацiя 2014 року 3 4 7 14
Вибуття 2014 р.за балансовою вартiстю 1 2 1 4
Амортизацiя за 2014 рiк (257) (173) (67) (10) (507)
Балансова вартiсть за МСФЗ на 31.12.2014 3119 275 97 19 38 3548
Станом на 31.12.2014 року в експлуатацiї знаходяться повнiстю замортизованi основнi засоби первiсною вартiстю 270 тис.грн.
Основнi засоби, по яких iснують передбаченi законодавством обмеження власностi, користування та розпорядження, на пiдприємствi вiдсутнi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2014 року вiдсутня.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. та 31.12.2013р. надана таким чином (тис. грн.):
5.12. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
2014 рiк 2013 рiк
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 104 167
Аванси виданi 133 141 112
Розрахунки з бюджетом 179 293
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської
заборгованостi (52) - (69)
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 424 494

Змiни у резервах на знецiнення дебiторської заборгованостi у 2014 роцi не вiдбувалися
5.13. Грошовi кошти
2014 рiк 2013 рiк
Каса та рахунки в банках, грн 12 25
Рахунки в банках, рублi Росiї 8 6
Всього 20 31


5.14. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (тис.грн)
2014 рiк 2013 рiк
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 2005 2036
Розрахунки з бюджетом 12 1
Отриманi аванси 397 196
Заробiтна плата та соцiальнi внески 605 767
З учасниками 81 191
Iншi 447 31
Всього 3547 3222
5.15 Капiтал
Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв вiдповiдно:
31.12.2014 31.12.2013
Фiзичнi особи, 309 осiб, громадяни України 99,211% 99,211%
ЗАТ "ТЦП "Восток- Маклер", Україна 0,0033% 0,0033%
ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН", Україна 0,7857% 0,7857%
Всього 100,0% 100,0%
5.16 Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних осiб.
Згiдно МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних осiб", пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносно пов’язаних сторiн до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. Пов’язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювалися б мiж непов’язаними сторонами.
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться :

а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариство;
б) асоцiйованi компанiї;
в) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючи учасником;
г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
д) близькi родичi особи, зазначеної в г);
е) компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив , або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствii;
є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства, або будь-якого iншого суб’єкта господарювання , який є пов’язаною стороною Товариства.

тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього Операцiї з пов’язаними сторонами Всього
Реалiзацiя 6572 11230 5832 10169
Придбання послуг 537 3210 491 3038
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть - 104 8 115
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 1284 2005 1267 2036
Короткостроковi виплати працiвникам - - 835 1501
5.17. Дiяльнiсть за сегментами.
Товариство має два основних сегменти : виробництво та реалiзацiю автомобiльних фiльтрiв та здачу в оренду власного нерухомого майна.
Сегмент "Iншi" включає дiяльнiсть з рециклiнгу та реалiзацiю вiдходiв виробництва.
тис. грн
Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв Здача в оренду нерухомого майна Iншi Всього за 2014 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї
8185 2991 54 11230
Iншi доходи 226 52 1 279
Дохiд, усього 8411 3043 55 11509
Собiвартiсть реалiзацiї
7141 2581 1937 11659
Географiчнi сегменти включають:
тис. грн
Україна
2014 р 2013 р Росiя
2014 р 2013 р
Реалiзацiя власної продукцiї : фiльтрiв 1612 1747 6572 5764

6. Iншi розкриття.
Цiль управлiння капiталом.
Вiдносно управлiння капiталом основною метою Товариства є забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Поставлено двi i основнi цiлi: забезпечення вимог акцiонерiв щодо отримання прибутку та забезпечення виконання вимог щодо чистих активiв.
Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Виконання вимог щодо чистих активiв.
З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в собi вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов’язань.
Чистi активи визначаються шляхом зменшення суми необоротних активiв, оборотних активiв та витрат майбутнiх перiодiв на суми поточних зобов’язань, забезпечень та доходiв майбутнiх перiодiв.
Чистi активи Товариства складають на 31.12.2013 - 5647 тис. грн., на 31.12.2014 - 5450 тис. грн. Статутний капiтал – 3175 тис.грн.
Тобто, вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2014 року вища вартостi статутного капiталу Товариства – на 2275 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.
Причини зменшення вартостi чистих активiв аналiзуються керiвництвом Товариства, розробляється ряд управлiнських рiшень органiзацiйного, фiнансового та маркетингового характеру , якi, як очiкується, сприятимуть змiненню тенденцiї зниження на тенденцiю зростання чистих активiв.
7. Ризики.
Будь якiй господарськiй дiяльностi притаманнi ризики. Тому важливим є управлiння ризиками за допомогою постiйного процесу їх виявлення, оцiнки та контролю ризикiв. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для забезпечення прибутковостi бiзнесу.
Основнi ризики включають : операцiйний ризик,податковий ризик, ринковий ризик, ризик лiквiдностi.
Операцiйний ризик – це ризик втрат внаслiдок помилки персоналу, шахрайства чи зовнiшнiх подiй. У разi збоїв у роботi системи внутрiшнього контролю операцiйний ризик може спричинити шкоду репутацiї, мати правовi наслiдки або привести до збиткiв. Товариство не може розраховувати на усунення всiх операцiйних ризикiв, але може управляти ризиками. Система внутрiшнього контролю передбачає ефективний розподiл обов’язкiв, повноважень та процедур узгодження.
Податковий ризик.
Українське податкове законодавство i нормативнi акти, якi регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi Товариства, постiйно змiнюються Положення законiв i нормативних документiв часто по-рiзному трактуються господарюючими суб’єктами та податковими органами. До того ж iснує система наповнення бюджетiв за рахунок штрафiв на пiдприємства. Iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть тлумачень Товариством законодавчих норм буде поставлено пiд сумнiв контролюючими органами в майбутньому.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв буде коливатися внаслiдок змiни ринкових цiн, обмiнних курсiв валют, тощо. З метою зниження таких ризикiв Товариство нараховує резерви на випадок знецiнення дебiторської заборгованостi.
Грошовi кошти Товариства зберiгаються в великих банках, якi знаходяться в Українi i мають хорошу репутацiю.
Ризик лiквiдностi – це ризик неспроможностi Товариства виконувати свої платiжнi зобов’язання на дату їх погашення в ходi звичайної господарської дiяльностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
8 Екологiчний звiт.
Iснуюча технологiя утилiзацiї масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв впроваджена на дiлянцi нових технологiй на територiї Товариства у м. Полтава, пiдтверджена лiцензiєю серiї АЕ №272242 Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 19.09.2013.
Вона є ресурсозберiгаючою та природозахисною завдяки застосування системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру «КОЛАН» i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв на мiськi звалища i полiгони твердих побутових вiдходiв, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод, що вiдповiдає основним напрямам Законiв України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про вiдходи".
Товариство отримало позитивне Рiшення Полтавської мiської ради вiд 18 вересня 2012 про надання дозволу на експлуатацiю об’єкта для розмiщення вiдходiв.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2008 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям" вiд 23 травня 2011 року за №UA226605 (дiє до 23.05.2014) та мiжнародного стандарту системи менеджменту навколишнього середовища ISO 14001: 2004 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям".
Дана технологiя рециклiнгу на сьогоднiшнiй день залишається єдиною вiтчизняною технологiєю утилiзацiї масляних фiльтрiв, яка орiєнтована на досягнення як ресурсозберiгаючого, так i природоохоронного ефекту.
Матерiали впровадження технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв "КОЛАН" включенi до перелiку важливiших екологiчних заходiв, якi передбаченi
"Програмою охорони довкiлля, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки з урахуванням регiональних прiоритетiв Полтавської областi на перiод до 2015 року (в новiй редакцiї), Полтава. 2012 рiк".
Впроваджена технологiя рециклiнгу вiдпрацьованих масляних фiльтрiв на ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН" доводить, що в сферi поводження з вiдходами з’явилась новiтня ресурсоцiнна та екологiчно безпечна технологiя, яка має не тiльки потужний ресурсозберiгаючий потенцiал, а й в максимальнiй мiрi реалiзує основний принцип сучасної ринкової економiки – виявлення i застосування "best technology», орiєнтованої на найбiльш оптимальне поводження з кожним конкретним видом утворених вiдходiв.
Основнi фiнансовi показники з дiяльностi, пов’язаної з охороною навколишнього середовища.
2014 рiк 2013 рiк
Доходи вiд послуг природоохоронного характеру 3 0
Доходи вiд продажу вiдходiв виробництва 72 72,5
Екологiчний податок 2 1,3
Витрати на охорону навколишнього середовища 6 148
Витрати на послуги природоохоронного призначення 58 85
9. Подiї пiсля дати балансу
Подiй пiсля звiтної дати, якi вимагають розкриття в данiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв або загальноприйнятої практики, не вiдбувалось.
Генеральний директор Г. А. Колтунов
Головний бухгалтер Н. Л. Дона

Продовження тексту приміток

.

Продовження тексту приміток

.

Продовження тексту приміток

.