Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів

відбудуться 19 квітня 2012 року о 13.00

за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись

у день та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.      Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів.

2.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

3.      Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2011 році та основні напрями діяльності       товариства на 2012 рік. Затвердження звіту.

4.      Звіт наглядової ради про роботу в 2011 році. Затвердження звіту.

5.      Звіт та висновок ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту та висновку.

6.      Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік.

7.      Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН" (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній                                       

Усього активів

11207

11338

Основні засоби (залишкова вартість)

4696

4958

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5582

5107

Сумарна дебіторська заборгованість

734

936

Грошові кошти та їх еквіваленти

70

189

Нерозподілений прибуток

3416

3360

Власний капітал

9321

9265

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1886

2073

Чистий прибуток (збиток)

189

873

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

28320

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

99,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

245

257

            Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - також довіреність на  право  участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України.

            Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Бажанов В.С., перший заступник генерального директора товариства.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є    12 квітня 2012 року.

            Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58.

 

Наглядова рада товариства.