Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", код за ЄДРПОУ: 04637622, місцезнаходження: 36002, м.Полтава, вул.Фрунзе, 153; тел. (0532) 59-26-43, електронна поштова адреса i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: www.kolan.ua. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. 20.04.2017 рішенням річних загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2017) припинено повноваження членів наглядової ради, які перебували на посаді з 19.04.2016, та переобрано на новий строк до наступних річних загальних зборів членами наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича (акціонер, частка в СК 1.226%, посада-завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння), Перця Олександра Васильовича (акціонер, частка в СК 0.0265%, посада-провідний конструктор), Мороза Олександра Степановича (акціонер, частка в СК 0.4233%, посада-технічний директор), Подгорного Юрія Володимировича (акціонер, частка в СК 0.248%, посада-заступник генерального директора по будiвництву), Зикова Сергія Вікторовича (акціонер, частка в СК 0.0661%, ФО-підприємець. 20.04.2017 Надіктова В.М. обрано головою наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №1 від 20.04.2017). Посадові особи письмової згоди на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 20.04.2017