АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової  звітності  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 „НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН” станом на 31.12.2015 року.

 

  

 

 Керівництву ПАТ „НДІ  КОЛАН”

Власникам цінних паперів ПАТ „НДІ  КОЛАН”                            Національній комісії з цінних паперів

                            та фондового ринку

 

 

 

 

 

Основні відомості про емітента:

 

Повне найменування товариства

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН”

Код ЄДРПОУ

04637622

Місцезнаходження юридичної особи

36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе, 153

Телефон/факс:

(05361) 592558

Відомості про державну реєстрацію

Виписка з ЄДР юридичних осіб серія ААВ № 338881 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 від 15.01. 1992 року

 

Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 № 320/1 (надалі – МСА), Закону України „Про аудиторську діяльність”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з національної практики аудиту 1 затверджене АПУ від 20.12.2013р. №286/12.

 

Нами перевірена фінансова звітність ПАТ „НДІ  КОЛАН” за 2015 рік, яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

·    Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2015 року.

·    Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2015 рік.

·    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма №3 за 2015 рік.

·    Звіт про власний капітал форма №4 за 2015 рік.

·    Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності  за 2015 рік.

Для пiдготовки фiнансових звiтiв керiвництвом ПАТ " НДІ  КОЛАН ", як концептуальну основу фiнансової звiтностi, використано міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV, В подальшому, у фінансовій звітності, складеній на основі записів за П(C)БО, здійсненні коригування, необхідні для подання такої звітності за МСФЗ. Ці коригування включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи класифікації окремих активів та зобов'язань, доходів та витрат, у відповідних статтях фінансової звітності.  З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності товариством проведена інвентаризація активів і зобов’язань (Наказ № 60 від 07.09.2015 р.). Інвентаризація активів та зобов’язань проводилась Товариством на кінець фінансового 2015 року, що відповідає вимогам п. 1 статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996. В ході інвентаризації нестач та надлишків не виявлено. 

 Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ „НДІ  КОЛАН” за 2015 рік відповідає вимогам МСА 200 „Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту”, МСА 220 Контроль якості аудиту фінансової звітності, МСА 500 Аудиторські докази і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ „НДІ  КОЛАН” за 2015 рік встановлювався у відповідності до вимог  Міжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”, внутрішніх положень аудиторської фірми „Січень-Аудит”, професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень. 

Аудит фінансової звітності за 2015 рік суб’єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ця  фінансова звітність Публічного акціонерного товариства „НДІ  КОЛАН” станом на 31.12.2015 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2014 року.

Аудитором отримані запевнення управлінського персоналу відповідно до вимог МСА: Відповідно до вимог МСА 580 "Письмові запевнення" запевнення управлінського персоналу : про відповідальність управлінського персоналу за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; стосовно того, що надано аудитору всю доречну інформацію і доступ до неї; що усі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності. Відповідно до вимог МСА 570 "Безперервність" запевнення управлінського персоналу про відсутність подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, відсутність наміру управлінського персоналу ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність. Відповідно до вимог МСА 560 "Подальші події" запевнення управлінського персоналу щодо таких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів.

 

Відповідальність управлінського персоналу

 

Управлінський персонал ПАТ „НДІ КОЛАН”   несе відповідальність за початкові залишки, підготовку та достовірне представлення фінансової звітності за 2015 рік у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,  Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу акціонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Керівництво суб’єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.

 

Відповідальність аудитора

 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності ПАТ „НДІ  КОЛАН” за 2015 рік на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, Міжнародного стандарту аудиту №720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” фінансові звіти ПАТ „НДІ  КОЛАН”  базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

 

Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 „Модифікації думки у звіті  незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань на кiнець 2015 року, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами.  Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. У зв’язку з обмеженням часу перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi.

Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.

 

Умовно-позитивна думка

Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, які наведені у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії ПАТ „НДІ  КОЛАН”     станом на 31.12.2015 року, її фінансові результати, рух грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента

Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ „НДІ  КОЛАН”  та виявили, що вартість чистих активів (5006 тис.грн.)  більше  статутного капіталу (3175 тис.грн.) , що  відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту ПАТ „НДІ КОЛАН”. Протягом звітного року в ПАТ „НДІ  КОЛАН” функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2015 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.  Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Генеральний директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок:- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства.

Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”  аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.    

Інформації щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансових стан заявника аудитором в ході аудиту та на дату надання висновку не виявлено.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згідно інформації наведеної в фінансовій звітності, товариство зазнало в звітному періоді  операційних збитків які призвели , в свою чергу, до зменшення вартості чистих активів товариства. Ці обставини разом із впливом від політичної та економічної невизначеності, яка триває в Україні, вказують на існування збільшення ризику пов’язаного з безперервністю діяльності товариства. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"

Код ЄДРПОУ

32996030

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ

№3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р.

ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Олімпіюк  Ігор Миколайович (Сертифікат №007179 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення  №-45 від 16 травня  1996 року з терміном дії до 16 травня 2020 року)

 

Місцезнаходження

36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг

Рішення  АПУ від 22.12.2011 р. №244/5

Основні відомості про умови Договору:

Договір  на  проведення аудиту  №4  від  28.01.2016  року .

Дата складення звіту:  11 квітня 2016 року.

 

Директор

Товариства з обмеженою

відповідальністю “Січень-Аудит”                     ____________________    І. М. Олімпіюк