Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2015 року о 13.00 годині

за адресою : 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись

у день та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.      Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів.

2.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

3.      Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2014 році та основні напрями діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження звіту.

4.      Звіт наглядової ради про роботу в 2014 році. Затвердження звіту.

5.      Звіт та висновок ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту та  висновку.

6.      Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік, та порядку покриття збитку.

7.      Внесення змін до статуту товариства.

      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за МСФЗ

Найменування показника

період

звітний

2014 рік

попередній 2013 рік                                       

Усього активів

8997

9184

Основні засоби

3215

3648

Довгострокові фінансові інвестиції

9

17

Запаси

4930

4214

Сумарна дебіторська заборгованість

424

502

Грошові кошти та їх еквіваленти

20

31

Нерозподілений прибуток

903

1152

Власний капітал

5450

5699

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3547

3485

Чистий прибуток (збиток)

(155)

(1358)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

202

205

 

            Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на  право  участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України.

            Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Бажанов В.С., перший заступник генерального директора товариства.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є           15 квітня 2015 року.

           

            Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58.                                            

Наглядова рада