Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання

і нових технологій КОЛАН"

 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться

4 листопада 2015 року о 13.00 годині

за адресою : 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись

у день та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.  Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

2.  Ліквідація дирекції товариства, створення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор).

3.  Внесення змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нової редакції статуту та внутрішніх положень.

4.  Обрання генерального директора товариства та уповноваженої особи на укладання і підписання контракту з обраним генеральним директором.

5.  Обрання уповноваженої особи для підписання статуту від імені товариства. 

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на  право  участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України. Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Перець О. В., секретар наглядової ради товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 29.10.2015.

            Довідки за телефонами : (0532) 59-26-43, 59-25-58.               Наглядова рада