Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

(місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153)  повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2016 року о 13.00 годині

за адресою : 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день та за місцем проведення річних загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.      Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря річних загальних зборів, затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів.

2.      Звіт генерального директора про результати діяльності товариства в 2015 році та основні напрями діяльності товариства на 2016 рік. Затвердження звіту.

3.      Звіт наглядової ради про роботу в 2015 році. Затвердження звіту.

4.      Звіт та висновок ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження звіту та  висновку.

5.      Припинення повноважень членів наглядової ради та ревізійної комісії.

6.      Затвердження фінансової звітності товариства за 2015 рік, та порядку покриття збитку.

7.      Обрання членів наглядової ради товариства.

8.      Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.) за МСФЗ

 

Найменування показника

період

звітний

2015 рік

попередній 2014 рік                                   

Усього активів

9175

8997

Основні засоби

2799

3215

Довгострокові фінансові інвестиції

-

9

Запаси

5087

4930

Сумарна дебіторська заборгованість

887

424

Грошові кошти та їх еквіваленти

64

20

Нерозподілений прибуток

459

903

Власний капітал

5006

5450

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4169

3547

Чистий прибуток (збиток)

-436

-155

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

182

202

      Для участі у  річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на  право  участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України. Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Перець О.В., секретар наглядової ради. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 13 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

            Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58.                         Наглядова рада