1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     

 

1.1.   Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (далі – Статут) встановлює порядок діяльності та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (далі – Товариство).

1.2.   Товариство створене і здійснює свою діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про наукову і науково – технічну діяльність», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.3.   Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН", яке за рішенням загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2010 року привело Статут та внутрішні положення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та за типом змінило найменування на публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН".

         Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій", яке за рішенням загальних зборів акціонерів від  06 лютого 2004 року змінило найменування на відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН".

         Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій" є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання", яке за рішенням загальних зборів акціонерів від 26 вересня 1996 року змінило найменування на відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій".

         Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання" створене відповідно до наказу Мінмашпрому України від 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання" та є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав і обов’язків.

1.4.   Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство,   тип – публічне акціонерне товариство.

1.5.   Найменування Товариства:

1.5.1.    Повне найменування Товариства:

-    українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН";

-    російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭМАЛИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОЛАН".

1.5.2.    Скорочене найменування Товариства:

-    українською мовою – ПАТ "НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН";

-    російською мовою – ПАО "НИИ ЭМАЛЬХИММАШ И НТ КОЛАН".

1.6.   Місцезнаходження Товариства: вул. Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002, Україна.  

    

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА

 

2.1.   Метою діяльності Товариства  є:

-       забезпечення збереження металофонду хімічних, нафтохімічних та інших підприємств шляхом розробки конструкцій обладнання з  протикорозійним покриттям на основі склоемалей, полімерів, а також розробки і виготовлення за новими технологіями обладнання із неметалевих і металевих матеріалів;

-       розробка і виготовлення автомобільних фільтрів очищення масла;

-       застосування наукомістких технологій для розробки конкурентоспроможності продукції;

-       одержання прибутку.

2.2.   Предметом діяльності Товариства є:

-       теоретична і науково-дослідна розробка проблем захисту металофонду від корозії на основі склоемалевих, полімерних матеріалів та інших протикорозійних технологій;

-       наукові дослідження, розробка і впровадження у виробництво фільтрувальних агрегатів;

-       розробка та організація виробництва автомобілів, автомобільних вузлів та деталей;

-       розробка методичних матеріалів щодо складання програм розвитку та впровадження розробок нових технологій протикорозійних покриттів;

-       створення спільних виробництв з зарубіжними фірмами в галузі автомобілебудування;

-       складання автомобілів із комплектуючих автомобілебудівних фірм;

-       виробництво запасних частин для вітчизняних і зарубіжних автомобілів;

-       надання послуг з технічного обслуговування (автосервіс) автомобілів вітчизняного і зарубіжного виробництва;

-       надання послуг у питанні обстеження обладнання на діючих підприємствах для вивчення потреби в його протикорозійному захисті;

-       виконання робіт щодо визначення найбільш ефективних напрямків та інвестицій в галузі нових технологій захисту обладнання і навколишнього середовища;

-       збирання, заготівля, купівля, переробка та продаж брухту відходів чорних та кольорових металів;

-       збирання та переробка вторинної сировини та роботи з небезпечними відходами;

-       створення та експлуатація автостоянок;

-       виробництво, закупка, реалізація, зберігання, переробка, передача та постачання теплової енергії, електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів, води;

-       виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

-       рекламна діяльність, в т.ч. виробництво та розміщення реклами;

-       поліграфічна та видавницька діяльність, виробництво упаковки;

-       ремонтно – будівельна діяльність;

-       науково-технічні дослідження, розробка та впровадження у виробництво прогресивного обладнання з захисними протикорозійними покриттями для заміни легованих сталей, сплавів, дефіцитних металів, а також розробка обладнання із неметалевих (керамічних), композиційних та інших конструкційних матеріалів;

-       наукові дослідження та розробка ефективних технологій виробництва обладнання із склоемалевими, полімерними та іншими захисними покриттями, а також труб, фітингів і арматури для хімічних, нафтохімічних, медико-біологічних, металургійних виробництв, агропромислового та житлово-комунального господарств;

-       наукові дослідження, розробка і впровадження у виробництво нових корозійностійких матеріалів, у тому числі технічної кераміки, склоемалевих покриттів, а також технологій їх нанесення на металеві вироби;

-       розробка і виготовлення обладнання і різноманітних виробів широкого вжитку;

-       розробка нових технологій та їх використання при виготовленні товарів будь-якого призначення;

-       виконання внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

-       наукові дослідження та розробка наукомістких технологій та впровадження у виробництво існуючих при виготовленні різноманітного обладнання, продукції і товарів будь якого призначення широкого вжитку;

-       організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі промисловою продукцією, товарами народного споживання, продовольчими та непродовольчими товарами громадського харчування;

-       створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних фірмових магазинів;

-       лізингова діяльність, в т.ч. фінансовий  лізинг;

-       інвестиційна діяльність;

-       самостійне здійснення на взаємовигідній основі з партнерами зарубіжних держав зовнішньоекономічної діяльності в напрямку експорту-імпорту товарів господарської діяльності, об’єктів та прав інтелектуальної власності,  включаючи:

-       послуги  щодо  досліджень і розробок  в галузі техніки і технології;

-       патенти в галузі техніки і технології;

-       ноу-хау в хімічній і нафтовій промисловості, в машинобудуванні і обробці металів;

-       імпорт  будь-якої сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, машин, обладнання (роботи, послуги) для  потреб власного виробництва, а також товарів народного споживання для потреб акціонерів та трудового колективу;

-       товарообмінні і бартерні угоди;

-       науково-технічне співробітництво;

-       спільне підприємництво, включаючи створення спільних під­приємств як на території України, так і за її межами;

-       спеціалізацію  та кооперацію в  галузі виробництва, науки і техніки;

-       надання різноманітних послуг, у тому числі, на рівні ліцензій, патентів, ноу-хау і торгової марки;

-       міжнародні фінансові, розрахункові, кредитні та інші банківські операції;

-       участь у міжнародник виставках та ярмарках;

-       навчання і підготовку спеціалістів, проведення конференцій,   симпозіумів, семінарів та інших заходів;

-       здійснення зовнішньоекономічної діяльністі, укладення будь-яких видів зовнішньоекономічних угод (контрактів), не заборонених законами України, самостійне визначення ціни на продукцію, товари і послуги;

-       проведення роздрібної торгівлі нафтопродуктами та скрапленим газом через стаціонарні та пересувні АЗС та заправочні станції;

-       передача в оренду рухомого та нерухомого майна;

-       створення та оснащення пунктів громадського харчування;

-       організація збору, переробки та рециклінгу фільтрів;

-       розробка та впровадження програм з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Види діяльності, для ведення яких необхідно  одержання ліцензій, або інших спеціальних дозволів здійснюється Товариством після їх одержання.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

3.1.   Товариство створене і набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2.   Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.3.   Товариство є власником:

-       майна, переданого йому засновником та акціонерами Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

-       продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

-       одержаних доходів;

-       іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

3.4.   Товариство має право продавати, дарувати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.5.   Товариство має: самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютний та інші рахунки в банках.; права на об’єкти інтелектуальної власності, які реєструються згідно з чинним законодавством, в т. ч.  -  торгівельні марки та інше; печатку зі своїм найменуванням та логотипом у вигляді кола в якому по центру розміщені дві стилізовані букви „ А ” та „ К ”, з нахилом вправо на 75%, над буквами та під ними розміщені два серповидних елемента, які розширюються в напрямку за годинниковою стрілкою, під нижнім елементом розміщено слово «КОЛАН»; додаткові печатки ; штампи.

3.6.   Товариство має право укладати договори (контракти), зокрема договори оренди, купівлі-продажу, дарування, застави, підряду, страхування майна, пере­везень, зберігання, доручення, комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах та інших установах.

3.7.   Товариство має право у встановленому чинним законодавством  порядку: випускати цінні папери; засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської  діяльності, бути учасниками товариств, підприємств та організацій, здійснювати спільну діяльність, створювати на території України та за її межами свої філії  та представництва, а також дочірні підприємства; чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.8.   Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм належать.

 

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

 

4.1.   Засновником Товариства є держава в особі Мінмашпрому України.

4.2.   Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

         Акціонерами Товариства є юридичні та (або) фізичні особи, резиденти та (або) нерезиденти, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3.   Кожна проста іменна акція Товариства (далі – акція) надає її власнику-акціонеру наступну сукупність прав :

-       участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;

-       отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України;

-       отримання  у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України;

-       отримання   інформації   про    господарську    діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України;

-       вихід зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження належних йому акцій без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4.4.   Акціонери Товариства зобов’язані:

-       дотримуватися Статуту, внутрішніх положень Товариства;

-       виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

-       виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

-       оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

-       не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства.

4.5.   Акціонери Товариства можуть також мати  інші права та обов'язки, встановлені законодавством України.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ  ТОВАРИСТВА

 

5.1.   Статутний капітал Товариства становить 3174875 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячи вісімсот сімдесят п'ять) гривень і поділений на 634975 штук іменних простих акцій (що становить 100 % від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю        5 (п'ять) гривень кожна.

5.2.   Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством України, одним з таких шляхів :

-    підвищення номінальної вартості акцій;

-    розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України , одним з таких шляхів:

-    зменшення номінальної вартості акцій;

-    анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.4.   Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

 

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

 

6.1.   Акції Товариства існують в бездокументарній формі. 

6.2.   Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, яка видається особою, що здійснює облік права власності на акції Товариства відповідно до законодавства про депозитарну систему України.  

6.3.   Товариство вправі здійснювати у разі емісії розміщення акцій шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.4.   Товариство здійснює розміщення акцій або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

         Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.5.   Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.6.   У разі розміщення оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, якщо інше не встановлено законом.

         Грошова оцінка майна, що вноситься як оплата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості.

6.7.   Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити власні акції у акціонерів за їх згодою для подальшого продажу або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

6.8.   Акції, викуплені Товариством у акціонерів, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

         Товариство несе відповідальність за невиконання зобов'язань з викупу акцій відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

7.1.   Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно рішенням загальних зборів акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.2.   За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

-    виплачуються дивіденди;

-    формується резервний капітал.

-    накопичується нерозподілений прибуток.

7.3.   Товариство формує резервний капітал на покриття непередбачених збитків. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу має бути не менше 5 (п’яти) відсотків від щорічного чистого прибутку Товариства до досягнення ним 15 (п’ятнадцяти) відсотків розміру статутного капіталу Товариства.

7.4.   Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками відповідного календарного року з чистого прибутку звітного року, та/або нерозподіленого прибутку у строк, встановлений законодавством України.

7.5.   Для виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

         Кожного акціонера, який має право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє персонально під розпис або поштою листом з повідомленням про вручення  про дату, розмір, порядок  та строк виплати дивідендів.

7.6. Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

         Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою через касу Товариства. Належна акціонеру сума дивідендів також може бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством України.

   Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на рахунок в банківський установі, покриваються за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

7.7. Порядок нарахування та виплати дивідендів на акції Товариства визначається Положенням  про порядок нарахування і виплати дивідендів, затвердженим Загальними зборами відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

 

8.1.   Органами управління Товариства є :

-    загальні збори акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори );

-    наглядова рада Товариства ( далі – Наглядова рада );

-    дирекція Товариства ( далі – Дирекція ).

         Органом контролю Товариства є :

-    ревізійна комісія Товариства ( далі - Ревізійна комісія ).

8.1.1.  Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є голова та члени Наглядової ради, генеральний директор, перший заступник генерального директора, голова та члени Ревізійної комісії.

           Порядок роботи та відповідальність посадових осіб органів управління та контролю Товариства визначається законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також трудовими договорами, що укладаються з ними.

           Від імені Товариства договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії підписує генеральний директор. Від імені Товариства договори з генеральним директором та першим заступником генерального директора підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

           Посадовим особам органів управління та контролю Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються трудовими договорами.

8.2.   Загальні збори

8.2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

-       визначення основних напрямів діяльності Товариства;

-       внесення змін до Статуту Товариства;

-       обрання та відкликання повноважень Дирекції, в т.ч. генерального            директора, першого заступника генерального директора, прийняття    рішення про відсторонення генерального директора від  виконання  його        повноважень  та  обрання особи,  яка тимчасово здійснюватиме             повноваження генерального директора;

-       прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;

-       прийняття рішення про зміну типу Товариства;

-       прийняття рішення про розміщення акцій;

-       прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

-       прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

-       прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

-       затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,  дирекцію,     ревізійну комісію, про порядок нарахування і виплати дивідендів, а також внесення змін до них;

-       затвердження річного звіту Товариства;

-       розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;

-       прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

-       прийняття рішення про форму існування акцій;

-       затвердження розміру річних дивідендів;

-       прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

-       обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових   договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання            цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

-       прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

-       обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання            цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття             рішення про дострокове припинення їх повноважень;

-       затвердження висновків Ревізійної комісії;

-       прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків             ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після             задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

-       прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту     Дирекції, звіту Ревізійної комісії;

-       затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

-       обрання комісії з припинення Товариства;

-       вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних        зборів згідно із законами України.

8.2.3.  Рішення Загальних зборів з питань про:

-       внесення змін до Статуту Товариства,

-       анулювання викуплених акцій,

-       зміну типу Товариства,

-       розміщення акцій,

-       збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,

-       виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

           приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

           Рішення з інших питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2.4.  Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення річних Загальних зборів визначає Наглядова рада.

8.2.5.  Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою :

-        з ініціативи Наглядової ради;

-        на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження  про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

-        на вимогу Ревізійної комісії;

-        на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-        в інших випадках, встановлених законом.

8.2.6.  Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 (тридцяти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.2.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством України випадках – акціонерами, які цього вимагають.

8.2.8.  Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається засобами поштового зв’язку простими листами кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

8.2.9.  Акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення до дати проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в порядку, визначеному у повідомленні.

8.2.10. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління та контролю Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління та контролю Товариства.

           Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори), приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

           Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів, яке може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку її подання та неповноти даних, надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення засобами поштового зв’язку простим листом.

           Кожного акціонера, зазначеного в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) повідомляє про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів засобами поштового зв’язку простими листами.

8.2.11. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники за довіреністю.

           Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.2.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  

           Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2.14. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства та вважаються прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.2.15. Правочинність Загальних зборів та прийнятих ними рішень,  порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори, затвердженим Загальними зборами відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

8.3.   Наглядова рада

8.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.3.2. Наглядова рада складається з 5 (п’яти) членів, що обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

8.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

-   затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

-   підготовка порядку денного Загальних  зборів,  прийняття рішення  про  дату  їх  проведення  та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

-   прийняття  рішення про проведення чергових та позачергових Загальних  зборів  на  вимогу  акціонерів   або за пропозицією Дирекції;

-   прийняття  рішення  про  анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

-   прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій,  цінних паперів;

-   прийняття  рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

-   затвердження   ринкової   вартості   майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

-   затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які  укладатимуться  з генеральним директором та першим заступником генерального директора,  встановлення розміру їх винагороди;

-   затвердження інших внутрішніх документів Товариства, в т.ч. про Науково-технічну раду, тощо;

-   обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

-   обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  встановлення розміру оплати його послуг;

-   визначення дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядку та строків виплати дивідендів  у межах  граничного  строку,  визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

-   визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути  повідомлені  про  проведення  Загальних зборів та мають право на  участь  у Загальних зборах;

-   вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про  заснування інших юридичних осіб;

-   вирішення питань,  передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»,  в разі злиття,  приєднання,  поділу,  виділу або перетворення Товариства;

-   прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

-   визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним  внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

-   прийняття  рішення про обрання оцінювача майна Товариства та  затвердження  умов  договору,   що   укладатиметься   з   ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-   прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства та/або депозитарія цінних паперів  та  затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

-   надсилання пропозицій  акціонерам про придбання особою (особами,  що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

-   вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України.

8.3.4. Засідання Наглядової ради скликаються не рідше одного разу на квартал та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина її складу.

           Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції.

8.3.5. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував голова Наглядової ради.

8.3.6. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

           Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.3.7. Член Наглядової ради не може одночасно займати посаду в Дирекції та/або бути членом Ревізійної комісії.

8.3.8.  Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

 

8.4.   Дирекція

8.4.1.  Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція.

8.4.2.  Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Дирекції Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. До складу Дирекції входять генеральний директор та перший заступник генерального директора, які обираються Загальними зборами строком не більше як на 6 (шість) років. Дирекція здійснює свої повноваження до обрання нового складу Дирекції.

           До складу Дирекції можуть бути обрані фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

8.4.3.  До компетенції генерального директора належить:

-       без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

-       вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти;

-       здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про дирекцію;

-       представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

-       видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

-       наймати та звільняти працівників Товариства, в т.ч. головного бухгалтера, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України;

-       в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва;

-       встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

-       підписувати Колективний договір;

-       вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

-       затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

-       заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України;

-       розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про дирекцію;

-       вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

-       виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

-       виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

8.4.4.  До компетенції першого заступника генерального директора належить :

-       керівництво науково-дослідними та конструкторсько-технологічними роботами Товариства;

-       затвердження різного роду угод, пов'язаних з цією діяльністю Товариства.

8.4.5.  У разі тимчасової відсутності генерального директора обов’язки генерального директора виконує перший заступник генерального директора.

           Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки генерального директора за його відсутності, має всі повноваження генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Дирекцію. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва (на підставі довіреностей), передбаченому Цивільним кодексом України.

8.4.6.  Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, періодичність проведення яких встановлюється генеральним директором. Засідання Дирекції скликаються генеральним директором :

-       за власною ініціативою;

-       за ініціативою Наглядової ради;

-       за ініціативою Ревізійної комісії.

8.4.7.  Під час голосування кожен з осіб, які входять до складу Дирекції мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос генерального директора є вирішальним.

 

 

8.5.   Ревізійна комісія

8.5.1.  Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами попереднього звітного року. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

8.5.2. Ревізійна комісія:

-       контролює дотримання Товариством законодавства України;

-       розглядає звіт зовнішнього аудитора та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

-       щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього звітного року;

-       вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

8.5.3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, не більше як на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії  обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.5.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу в  квартал та вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

           Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

           На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос.  При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував голова Ревізійної комісії.

 

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

9.1.   Товариство здійснює оперативний та  бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а та­кож веде статистичну звітність і надає її в установлено­му порядку і обсязі органам державної статистики, Держав­ній комісії  по цінним паперам та фондовому  ринку.

9.2.   Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року.

9.3.   Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відпо­відно до планів, які затверджуються генеральним директором Товариства.

9.4.   Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

 

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

10.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І УМОВИ ПРАЦІ

 

11.1. Трудовий колектив Товариства складають особи, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (наймані працівники).

11.2. Єдиним повноважним представником трудового колективу Товариства є профспілковий комітет.

         Свої повноваження профспілковий комітет Товариства здійснює на умовах соціального партнерства. Основоположним документом співробітництва є колективний договір.         Колективний договір підписують: з однієї сторони від імені Дирекціїгенеральний директор, з другої сторони від імені трудового колективу – голова профспілкового комітету.

11.3. Умови  праці і її оплати для найманих працівників регулюються діючим законодавством України та колективним договором. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення здійснюється і регулюється діючим законодавством України.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

 

12.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

         Злиття,   приєднання,   поділ,   виділ   та   перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а  у  випадках,  передбачених  законодавством України,  -  за  рішенням  суду або відповідних органів влади.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.  Інші  підстави та порядок   припинення   Товариства визначаються законодавством України.

12.3. Товариство ліквідується :

а)добровільно - за рiшенням  Загальних зборів;

б)     примусово - на підставі порушення законодавства і в порядку визначеному         законодавством;

в)     з iнших пiдстав, передбачених законодавством України.

12.4. Рішення Загальних зборів про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

12.5. У разі ліквідації вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства».