Річним загальним зборам акціонерів

19.04.2016

Звіт ревізійної комісії

про результати перевірки фінансово-господарської діяльності

ПАТ "НДІ КОЛАН" в 2015 році

 

Ревізійною комісією відповідно до статті 8.5 статуту ПАТ "НДІ КОЛАН" (далі – Товариство) проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

Перелік документів, наданих для перевірки : статут, фінансова звітність за 2015 рік, накази, договори. У ході перевірки були проаналізовані дебіторська та кредиторська заборгованість, операції по розрахункових рахунках, вибірково перевірені первинні документи бухгалтерського обліку: оборотні відомості, розрахункові відомості, платіжні документи, банківські виписки і т.п.

Перевіркою встановлено:

1.      Види діяльності, які Товариство здійснювало протягом 2015 року відповідають меті діяльності, що визначена статтею 2.1 статуту Товариства.

2.      Під час проведення аналізу статей фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) встановлено наступне.

Чистий дохід Товариства в 2014 році в розмірі 9 272 тис.грн. відносно попереднього 2014 року  збільшився на 12,5% внаслідок росту доходів від реалізації власної продукції та від передачі в оренду нерухомого майна.

Витрати Товариства в 2015 році (6270 тис.грн.) збільшилися відносно 2014 року (4518 тис.грн.) на 39% за рахунок збільшеня витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариство в 2015 році отримало чистий збиток в розмірі 436 тис.грн., що суперечить меті діяльності Товариства, яка визначена статтею 2.1 статуту, а саме : одержання прибутку.

3. Фінансова звітність складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (МСФЗ) і не суперечить вимогам чинного законодавства України. Основою надання інформації є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

4. Фактів порушення законодавства під час провадження Товариством фінансово-господарської  діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності ревізійною комісією не встановлено.

Висновок ревізійної комісії.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року і основних показників фінансово-господарської діяльності, які приведені у Звіті про фінансові результати. 

 

Ревізійна комісія пропонує річним загальним зборам затвердити річну фінансову звітність ПАТ "НДІ КОЛАН" за 2015 рік.

 

Голова ревізійної комісії                                        Л. А. Чернявська