Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2013 року о 13.00 годині

за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись

у день та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.      Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів.

2.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

3.      Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2012 році та основні напрями діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження звіту.

4.      Звіт наглядової ради про роботу в 2012 році. Затвердження звіту.

5.      Звіт та висновок ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту та висновку.

6.      Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік, та порядку покриття збитку.

7.      Обрання членів наглядової ради товариства.

8.      Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН" (тис.грн.) за МСФЗ

Найменування показника

період

звітний

2012 рік

попередній 2011 рік                                       

Усього активів

9039

11062

Основні засоби

4172

4638

Довгострокові фінансові інвестиції

57

60

Запаси

4128

5570

Сумарна дебіторська заборгованість

519

693

Грошові кошти та їх еквіваленти

139

70

Нерозподілений прибуток

1972

4654

Власний капітал

6519

9200

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

2

3

Поточні зобов’язання

2518

1859

Чистий прибуток (збиток)

(2768)

168

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

239

245

            Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на  право  участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України.

            Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Бажанов В.С., перший заступник генерального директора товариства.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є  17 квітня 2013 року.

            Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58.                                             

Наглядова рада