Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого

хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2014 року о 13.00 годині

за адресою : 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись

у день та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 12.45.

Порядок денний :

1.      Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів.

2.      Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

3.      Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2013 році та основні напрями діяльності

      товариства на 2014 рік. Затвердження звіту.

4.      Звіт наглядової ради про роботу в 2013 році. Затвердження звіту.

5.      Звіт та висновок ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту та висновку.

6.      Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік, та порядку покриття збитку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за МСФЗ

Найменування показника

період

звітний

2013 рік

попередній 2012 рік                                        

Усього активів

9184

9037

Основні засоби

3648

4172

Довгострокові фінансові інвестиції

17

55

Запаси

4214

4128

Сумарна дебіторська заборгованість

502

519

Грошові кошти та їх еквіваленти

31

137

Нерозподілений прибуток

1152

1972

Власний капітал

5699

6519

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3485

2518

Чистий прибуток (збиток)

(1358)

(2768)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

205

239

            Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на  право  участі та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України.

            Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к.1. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення – Бажанов В.С., перший заступник генерального директора товариства.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 15 квітня 2014 року.

            Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58.                                             Наглядова рада