ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання

і нових технологій КОЛАН»

Протокол №1 від 22.04.2010р.

Голова Загальних зборів

 ________________________ Бажанов В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування і  виплати дивідендів

Публічного акціонерного товариства  " Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання

і нових технологій КОЛАН "

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      Положення про порядок нарахування і  виплати дивідендів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Товариство).

1.2.      Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3.      У цьому Положенні термін "дивіденд" вживається у значенні, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» : дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

 

2. ЗАГАЛЬНІ  ПРАВИЛА ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

 

2.1.                  Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2.2.                  Виплата дивідендів акціонерам проводиться в повному обсязі в строк, визначений Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада) для кожної виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

2.3.                  Товариство виплачує дивіденди з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно грошовими коштами.

 

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

 

3.1.      Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), порядок та строк їх виплати. Перелік складається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства на дату, яка визначена Наглядовою радою як дата складення Переліку.

             В переліку зазначаються:

-        прізвище, ім’я та по-батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи або повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи;

-        фактична адреса особи;

-        загальна кількість акцій, що належить особі;

-        загальна номінальна вартість акцій, що належить особі;

-        загальна сума нарахованих особі дивідендів.

            Дата складення Переліку не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

3.2.      Протягом 10 днів після прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів Товариство повідомляє кожного акціонера, який має право на отримання дивідендів, персонально під розпис або поштою листом з повідомленням про вручення  про дату, розмір, порядок  та строк виплати дивідендів.

            У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення Переліку, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у Переліку.

3.3.      Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою через касу Товариства. Належна акціонеру сума дивідендів також може бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством.

Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на рахунок в банківській установі покриваються за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

У разі неотримання дивідендів акціонером в строк до 25 червня року, наступного за звітним, Товариство зобов’язане перерахувати дивіденди за даними акціонера, указаними в Переліку у передбачений цим Положенням спосіб.

За заявою акціонера Товариство може відстрочити виплату дивідендів на обумовлений в заяві термін.

 

4.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1.      Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

 

м. Полтава

18.03.2010 р .

№5