ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН»

Протокол №1 від 22.04.2010р.

Голова Загальних зборів

 ________________________ Бажанов В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Дирекцію Публічного акціонерного товариства

"Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" (далі – Товариство) та чинного законодавства України.

1.2.      Положення визначає правовий статус, порядок формування, компетенцію, організацію роботи, права, обов’язки та відповідальність дирекції Товариства (далі – Дирекція).

1.3.      Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ

 

2.1.      Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада). Генеральний директор виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

2.2.      Дирекція діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітною Загальним зборам і Наглядовій раді.

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДИРЕКЦІЇ

 

3.1.      До складу Дирекції входять генеральний директор та перший заступник генерального директора, які призначаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком не більше як на 6 (шість) років. Дирекція здійснює свої повноваження до обрання нового складу Дирекції.

3.2.      До складу Дирекції можуть бути обрані фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

3.3.      Право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції мають акціонери Товариства.       Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів,  запропонованих  одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Дирекції.

3.4.      Кандидати, які висуваються для обрання до складу Дирекції, мають відповідати вимогам:

-        бути дієздатними;

-        мати повну вищу освіту;

-        володіти високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення повноважень;

-        володіти базовими навичками з питань корпоративного управління.

3.5.      Письмова пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Дирекції  подається  безпосередньо  до Товариства  або надсилається листом на адресу Товариства  не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.6.      Письмова пропозиція акціонера повинна містити :

3.6.1.   прізвище (найменування) акціонера, що її вносить, та кількість належних йому   акцій;

3.6.2.   прізвище, ім'я, по батькові, дата народження кандидата, та кількість належних йому акцій;

3.6.3.   інформацію про освіту кандидата;

3.6.4.   місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 (десяти) років;

3.6.5.   наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

Наявність   (відсутність)  фактів,   зазначених   у пропозиції   акціонера щодо кандидата,  повинна  бути  у письмовій   формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається  довіреність, посвідчена у встановленому законодавством порядку.

3.7.      Рішення про включення або відмову про включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Дирекції приймається Наглядовою радою (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Дирекції може бути прийняте тільки у разі:

-        недотримання строку подання пропозиції, відповідно до п.3.5. цього Положення;

-        неповноти даних, передбачених п. 3.6.1. - 3.6.5.  цього Положення.

            Мотивоване рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Дирекції надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.   

3.8.      Особи, які входять до складу Дирекції, можуть переобиратися на посаду необмежену кількість строків.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКЦІЇ

 

4.1.      До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.2.      До компетенції генерального директора належить:

-        без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

-        вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти;

-        здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про дирекцію;

-        представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

-        видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

-        наймати та звільняти працівників Товариства, в т.ч. головного бухгалтера, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України;

-        в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва;

-        встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

-        підписувати Колективний договір;

-        вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

-        затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

-        заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України;

-        розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про дирекцію;

-        вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

-        виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

-        виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

 

4.3.      До компетенції першого заступника генерального директора належить :

-        керівництво науково-дослідними та конструкторсько-технологічними роботами Товариства;

-        затвердження різного роду угод, пов'язаних з цією діяльністю Товариства.

4.4.      У разі тимчасової відсутності генерального директора обов’язки генерального директора виконує перший заступник генерального директора, який має всі повноваження генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Дирекцію.

4.5    Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва (на підставі довіреностей), передбаченому Цивільним кодексом України.

 

5. ЗАСІДАННЯ ДИРЕКЦІЇ

 

5.1.      Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, періодичність проведення яких встановлюється генеральним директором.

5.2.      Засідання Дирекції скликаються генеральним директором :

-        за власною ініціативою;

-        за ініціативою Наглядової ради;

-        за ініціативою Ревізійної комісії;

5.3.      Генеральний директор головує на засіданні та організовує його проведення. Під час голосування кожна особа, яка входить до складу Дирекції, має один голос. У  разі, якщо голоси розділилися порівну,  голос генерального директора є вирішальним.

 

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКЦІЇ

 

6.1.      Особи, які входять до складу Дирекції мають право:

-        отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

-        вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

-        отримувати справедливу винагороду за виконання функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

6.2.      Особи, які входять до складу Дирекції зобов’язані:

-        діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень;

-        керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

-        виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

-        особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Дирекції.

-        брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

-        дотримуватися встановлених чинним законодавством правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

-        дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

-        своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, зовнішньому аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3.      Особи, які входять до складу Дирекції несуть відповідальність:

-        за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України;

-        за порушення покладених на них обов’язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Генеральний директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1       Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

 

 

 

 

 

м. Полтава,

18.03.2010 р.

№3