ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН»

Протокол №1 від 22.04.2010р.

Голова Загальних зборів

________________________ Бажанов В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну комісію

Публічного акціонерного товариства

" Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут

емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН "

 

1.      1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

2.  

1.1.    Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту Публічного акціонерного Товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Товариство) та чинного законодавства України.

1.2.    Положення визначає правовий статус, порядок обрання, організації, виплати винагороди   та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).

1.3.    Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2.  ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

2.1.    Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.  

2.2.    Ревізійна комісія діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3.    Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

3.1.    Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами не більше як на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб з числа фізичних осіб, які мають цівільну дієздатність, виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.2.    Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

-        член Наглядової ради;

-        генеральний директор, перший заступник генерального директора;

-        корпоративний секретар Товариства;

-        особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

3.3.    Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість  кандидатів,  запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

3.4.    Письмова пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається  безпосередньо до Товариства  або надсилається листом на адресу Товариства  не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.5.    Рішення про включення або відмову про включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії приймається Наглядовою радою (а в разі скликання позачергових   загальних   зборів   на  вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.6.    Особи, які входять до складу Ревізійної комісії, можуть переобиратися на посаду

         необмежену кількість строків.

3.7.    Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

-        незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

-        невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків.

3.8.    З членами Ревізійної комісії укладаються трудові договори. Від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії укладає генеральний директор.

3.9.    Членам Ревізійної комісії виплачується винагорода на умовах, які встановлюються трудовими договорами, в межах 2000 гривень.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, КОМПЕТЕНЦІЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

4.1.    До компетенції Ревізійної комісії входить:

-        контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства за результатами попереднього (звітного) року;

-        розгляд звітів зовнішнього аудитора та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;

-        винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

-        винесення на розгляд Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

4.2.    Ревізійна комісія має право:

-        ревізувати і перевіряти у Товариства грошові, бухгалтерські та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);

-        отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;

-        вимагати від Дирекції Товариства (далі – Дирекція) та керівників підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;

-        одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;

-        виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства;

-        залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження Наглядовою радою);

-        вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

-        вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

-        подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право:

-        доступу у службові приміщення Товариства для з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою;

-        бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради по розгляду питань оцінки результатів діяльності Товариства.

4.3.    Ревізійна комісія зобов’язана:

-        проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.

-        доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

-        при проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи

      Товариства.

          Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

-        брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (не пізніше ніж за три дні) повідомляти голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності.

-        зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації члени Ревізійної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.4.    Голова Ревізійної комісії несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізійної комісії. На вимогу Загальних зборів голова Ревізійної комісії зобов’язаний надати звіт про роботу Ревізійної комісії та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Ревізійної комісії.

4.5.    В разі невиконання чи неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків голова Ревізійної комісії уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

4.6.    Члени Ревізійної комісії відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

5.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (чергові та позачергові) за результатами попереднього (звітного) року та засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням перевірок.

5.2.    Роботою Ревізійної комісії керує голова, який скликає її засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Функції голови засідання за посадою виконує голова Ревізійної комісії. На засіданнях Ревізійної комісії розглядаються результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також висновки до звітів і балансів Товариства

5.3.    Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

5.4.    Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну,  голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

5.5.    Після прийняття рішення щодо затвердження зазначених результатів та/або висновків відповідні протоколи засідань Ревізійної комісії передаються:

-        Наглядовій раді, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Наглядової ради, або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих акцій;

-        Загальним зборам, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Загальних зборів акціонерів.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1.      Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

 

м. Полтава,

18.03.2010 р.

№4