ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ

 І КОНСТРУКТОРСЬКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН",

Протокол №1 від 04.11.2015

Голова позачергових загальних зборів

 

        ______________ ( В. М. Надіктов )

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Положення про генерального директора  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (далі – Положення) розроблено відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (далі – Товариство) та чинного законодавства України.

1.2.    Положення визначає правовий статус, порядок обрання, компетенцію, організацію роботи, права, обов’язки та відповідальність генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор).

1.3.    Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1.    Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада).

2.2.    Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

2.3. Для здійснення управління за конкретними напрямками діяльності Товариства Генеральний директор призначає заступників.

 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1.    Генеральний директор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком не більше як на 6 (шість) років.  Генеральний директор здійснює свої повноваження до переобрання чи обрання нового генерального директора Товариства, і може переобиратися необмежену кількість строків.

3.2.    Генеральним директором може бути обрана фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

3.3.    Право висувати кандидатів для обрання на посаду Генерального директора мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.4.    Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Генерального директора, мають відповідати вимогам:

-        мати повну цивільну дієздатність;

-        мати повну вищу освіту;

-        володіти високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення повноважень;

-        володіти базовими навичками з питань корпоративного управління.

3.5.    Письмова пропозиція акціонера про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства, не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.6.    Письмова пропозиція акціонера повинна містити :

3.6.1.   прізвище (найменування) акціонера, що її вносить, та кількість належних йому   акцій;

3.6.2.   прізвище, ім'я, по батькові, дата народження кандидата, та кількість належних йому акцій;

3.6.3.   інформацію про освіту кандидата;

3.6.4.   місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 (десяти) років;

3.6.5.   наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

Наявність   (відсутність)  фактів,   зазначених   у пропозиції   акціонера щодо кандидата,  повинна  бути  у письмовій   формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається  довіреність, посвідчена у встановленому законодавством порядку.

3.7.    Рішення про включення або відмову про включення кандидата до списку кандидатур для обрання на посаду Генерального директора приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4  дні до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову  включення кандидата до списку кандидатур для обрання до  Виконавчого органу може бути прийняте тільки у разі:

-        недотримання строку подання пропозиції, відповідно до п.3.5. цього Положення;

-        неповноти даних, передбачених п. 3.6.1. - 3.6.5.  цього Положення.

          Мотивоване рішення про відмову  включення кандидата до списку кандидатур для обрання на посаду Генерального директора надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1.    До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.2.    До компетенції Генерального директора належить:

-        без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, в судах та органах прокуратури, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

-        вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти;

-        здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Положенням;

-        представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

-        видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

-        наймати та звільняти працівників Товариства, в т.ч. головного бухгалтера,

-        в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

-        встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розпис Товариства, визначати розміри посадових окладів працівників Товариства;

-        підписувати Колективний договір;

-        вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

-        затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

-        заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України;

-        розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цим Положенням;

-        вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

-        виносити в установленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

-        виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

 

4.3.    Генеральний директор у разі виробничої необхідності або інших об’єктивних обставин має право покласти виконання обов’язків тимчасово на іншу особу, обсяг прав та повноважень якої визначається наказом.

4.4.   Тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання обов’язків здійснюється в порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством на підставі постанови слідчого чи суду. У разі тимчасового відсторонення Генерального директора від виконання обов’язків на підставі постанови слідчого чи відповідного рішення суду, обов’язки Генерального директора покладаються на голову Наглядової ради до вирішення позачерговими Загальними зборами питання обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов’язки Генерального директора.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1.    Організаційною формою роботи Генерального директора є засідання, наради, періодичність проведення та склад учасників яких встановлюються Генеральним директором. Засідання, наради скликаються Генеральним директором або, за узгодженням, за ініціативою Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1.     Генеральний директор має право:

-        отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

-        вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, та в випадках, встановлених статутом, скликання позачергових загальних зборів;

-        отримувати винагороду за виконання функцій.

6.2.     Генеральний директор зобов’язаний:

-        діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень;

-        керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

-        виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

-        особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах;

-        брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

-        дотримуватися встановлених чинним законодавством правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

-        дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 

 

-        своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, зовнішньому аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3.    Генеральний директор несе відповідальність:

-        за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України;

-        за порушення покладених на нього обов’язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Генеральний директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.    Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

 

 

м. Полтава

01.10.2015

№3