ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН»

Протокол №1 від 22.04.2010р.

Голова Загальних зборів

 ________________________ Бажанов В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут

емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН»

 

1.    Загальні положення

1.1.     Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН» (далі – Товариство) та чинного законодавства України.

1.2.     Положення визначає правовий статус, робочі органи, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також порядок прийняття ними рішень.

1.3.     Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене та доповнене лише ними.

2.    Правовий статус Загальних зборів

2.1.     Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2.     Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2.     Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України.

2.3.     Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

 

3.    Річні (чергові) та позачергові загальні збори

3.1.     В Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.

3.2.     Товариство  зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3.     До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання:

-      обрання лічильної комісії, затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів;

-      затвердження річного звіту Товариства;

-      розподіл прибутку і збитків Товариства;

-      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), звіту  дирекції Товариства (далі – Дирекція), звіту ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).

3.4.     Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання:

-      обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними;

-      обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними;

-      прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3.5.     Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.6.     Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

3.7.     Загальні збори проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства в м. Полтава.

4.    Компетенція  Загальних зборів та порядок прийняття рішень.

 

4.1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

-      визначення основних напрямів діяльності Товариства;

-      внесення змін до Статуту Товариства;

-      обрання та відкликання генерального директора, першого заступника генерального директора з науково-технічної діяльності;

-      прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та  обрання особи,  яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

-      прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;

-      прийняття рішення про зміну типу Товариства;

-      прийняття рішення про розміщення акцій;

-      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

-      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

-      прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

-      затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду,  Дирекцію, Ревізійну комісію, про порядок нарахування і виплати дивідендів, а також внесення змін до них;

-      затвердження річного звіту Товариства;

-      розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;

-      прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

-      прийняття рішення про форму існування акцій;

-      затвердження розміру річних дивідендів;

-      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

-      обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;

-      прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

-      обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;

-      затвердження висновків Ревізійної комісії;

-      прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

-      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту     Дирекції, звіту Ревізійної комісії;

-      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

-      обрання комісії з припинення Товариства;

-      вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.

        Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних  зборів,   не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4.2     Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

           Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

4.3.     Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.4.     Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

4.5.     Рішення Загальних зборів з питань:

-      внесення змін до Статуту Товариства;

-      прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

-      прийняття рішення про зміну типу Товариства;

-      прийняття рішення про розміщення акцій;

-      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

-      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

-      прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу,

     приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

4.6.     Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

           Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

4.7.     Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

           У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів, а такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

           У разі, якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів), а всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів органу Товариства лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів у члени органу, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу Товариства, перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу - несформованим.

Принципи здійснення кумулятивного голосування, викладені у цьому розділі, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

4.8.     У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався» щодо усіх кандидатів, то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

4.9.     Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

4.10.   Обраними до складу органу, що обирається, вважаються ті кандидати, які за результатами      кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими       кандидатами.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою.

5. Скликання Загальних зборів

5.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою.

5.2 Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного;

- повідомлення акціонерів про їх проведення;

- доповнення порядку денного та / або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

- повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

- призначення членів реєстраційної комісії.

5.3.     Позачергові Загальні збори скликаються:

-      з ініціативи Наглядової ради;

-      на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження  про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

-      на вимогу Ревізійної комісії;

-      на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-      в інших випадках, встановлених законом.

5.3.1.   Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

5.3.2.   Наглядова рада приймає рішення про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.3.3.   Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

-      якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-      неповноти даних, передбачених пунктом 5.3.1. цього Положення.

           Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

           Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.3.4.   Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 5.3.2., Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

5.4.     Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів оформляється протоколом засідання Наглядової ради та повинно містити:

-      дату, час та місце проведення Загальних зборів (із зазначенням номера кімнати або зали, куди мають прибути акціонери);

-      перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів, та проекти рішень з цих питань;

-      перелік документів, пов’язаних з порядком денним Загальних зборів;

-      порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, в тому числі конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, зали, тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

-      текст повідомлення акціонерів;

-      дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

-      дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах.

5.5.     Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

-      повне найменування та місцезнаходження Товариства;

-      дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати або зали, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

-      час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

-      дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

-      перелік питань, що виносяться на голосування;

-      порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, в тому числі конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, зали, тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.6.     Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

           Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простими листами, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

5.7.     Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 

           Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

           У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

           Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.8.                Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

5.9.     Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить , та кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

           Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить.

У разі висування кандидата – фізичної особи до органів управління та/або контролю Товариства пропозиція акціонера повинна містити також інформацію про:

-      назву органу управління та/або контролю, до якого висувається кандидат;

-      прізвище, ім’я, по батькові, дату народження кандидата, та кількість належних йому акцій;

-      інформація про освіту (назву учбового закладу, дату закінчення, отриману спеціальність);

-      місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 (десяти) років;

-      відповідність кандидата вимогам, які встановлені внутрішніми положеннями Товариства;

-      наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів управління та/або контролю Товариства повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. Кандидат, якого висунули для обрання до органів управління та/або контролю Товариства, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства.

5.10.   Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.11.   Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.5.8 - 5.9.

5.12.   Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

5.13.   Рішення про відмову включення пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

-      недотримання акціонерами строку, встановленого п.5.8;

-      неповноти даних, передбачених п.5.9.

5.14.   Мотивоване рішення про відмову включення пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

5.15.   Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів поштою простими листами про зміни у порядку денному.

6. Робочі органи Загальних зборів

6.1.     Робочими органами Загальних зборів є:

-      голова Загальних зборів;

-      секретар (секретаріат) Загальних зборів;

-      реєстраційна комісія;

-      лічильна комісія;

-      редакційна комісія.

6.1.    Голова та секретар (секретаріат) Загальних зборів заздалегідь обираються Наглядовою      радою. Головою Загальних зборів може бути голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

 

6.1.2. Члени реєстраційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою в складі не менше         3 (трьох) осіб. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів      до початку проведення реєстрації.

6.1.3.  Окремим першим питанням порядку денного Загальних зборів є обирання членів лічильної          комісії. Голова лічильної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до                     початку підрахунку голосів з питань порядку денного.

6.1.4.  Рішення з питань затвердження порядку денного приймаються простою більшістю голосів              акціонерів підняттям руки.

6.1.5. Голова Загальних зборів :

-      керує роботою Загальних зборів;

-      оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

-      відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання порядку (регламенту) проведення Загальних зборів;

-      оголошує питання порядку денного і надає слово;

-      здійснює підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії та оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії;

-      дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів;

-      ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування;

-      приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

-      підписує протокол Загальних зборів.

6.1.6.   Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та підписання протоколу Загальних зборів.

6.1.7. Реєстраційна комісія створюється для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними.

           Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

-      перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;

-      веде облік довіреностей та наданих ними прав;

-      видає бюлетені для голосування;

-      визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

-      готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів;

-      складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.1.8. Лічильна комісія створюється для організації процедури голосування та підрахунку голосів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

      Лічильна комісія в межах своєї компетенції :

-      організовує голосування на Загальних зборах;

-      роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування;

-      здійснює підрахунок голосів;

-      складає протокол про підсумки голосування та передає його голові Загальних зборів для оголошення.

6.1.9.   Голова та члени редакційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою для редагування тез доповідей, доповідей, тексту протоколу Загальних зборів, внутрішніх документів Товариства, тощо, в складі не менше 3 (трьох) осіб.

7. Право на участь у Загальних зборах

7.1.     У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники за довіреністю. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник зовнішнього аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.     Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори)

7.3.     На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.4.     Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8. Представництво акціонерів

8.1.     Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.2.     Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

8.3.     Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

8.4.     Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8.5.     Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8.6.     Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

8.7.     Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

8.8.     Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.9.     Довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9. Реєстрація учасників Загальних зборів

9.1.     Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.  Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.2.     Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, зокрема:

-      документу, що посвічує особу акціонера або його представника;

-      належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування в Загальних зборах.

9.3.     Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.4.     До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Товариство, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.5.     Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10. Порядок проведення Загальних зборів

10.1.   Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про            проведення Загальних зборів.

10.2.   Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати            реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори мають кворум          за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60    відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не     вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова        Загальних зборів відкриває Загальні збори.

10.3.   На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов’язаний поінформувати            акціонерів про:

-      присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції;

-      присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

10.4.   Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх            осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається головою Загальних зборів. У            разі прийняття головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи            Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити            місце проведення Загальних зборів.

10.5.   Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного            Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку            денному.

10.6.   Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови            Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступ особи, яка під час      виступу  не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

10.7.   Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши секретарю            Загальних зборів відповідну письмову заяву.

10.8.   Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються голові Загальних зборів.

10.9.   Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного            Загальних зборів.

10.10.  Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

10.11.  Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10.12.  Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в         рамках часу, відведеного регламентом.

10.13.  Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом         надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та     чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) доповідача (співдоповідача). Питання        тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

10.14.  Після обговорення Голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з         питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної       комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

10.15.  Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам            Загальних зборів не надається.

10.16.  Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів,            підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки            голосування і передаються Голові Загальних зборів для оголошення відразу після їх            підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане       з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення         результатів голосування з попереднього питання.

10.17.  Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

11. Спосіб голосування

11.1.    Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування.

11.2.    Бюлетень для голосування містить:

-      повне найменування Товариства;

-      дату і час проведення Загальних зборів;

-      зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

-      перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

-      варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);

-      застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії бюлетень для голосування додатково містить :

-      перелік кандидатів до органу Товариства (прізвище, ім'я та по-батькові кандидата,  розташовані в алфавітному порядку).

 У разі проведення кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради, та Ревізійної комісії бюлетень для голосування додатково містить :

-      поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня).

11.3.    Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

11.4.    Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

           У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

           Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

12.      Протокол про підсумки голосування

12.1.    За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

12.2.    У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

-      дата проведення Загальних зборів;

-      перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

-      рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

12.3.    Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

           Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства.

12.4.    Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

           Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

 

13. Протокол Загальних зборів

13.1.    Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

13.2.    До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

-      дату, час і місце проведення Загальних зборів;

-      дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

-      загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

-      загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

-      кворум Загальних зборів;

-      головуючого та секретаря Загальних зборів;

-      склад лічильної комісії;

-      порядок денний Загальних зборів;

-      основні тези виступів;

-      порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

-      підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

           Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом генерального директора Товариства.

 

14.      Оскарження рішення Загальних зборів

14.1.    У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні Товариства», інших актів законодавства, цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

           Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

14.2.    Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань:

-      злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства, зміни його типу з публічного на приватне;

-      вчинення Товариством значного правочину;

-      зміни розміру статутного капіталу:

-      отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства.

 

м. Полтава

18.03.2010 р.

№1