Фізична особа – підприємець Бутенко Вікторія Олександрівна

Сертифікат аудитора серії «А» № 0002693 чинний до 05 жовтня 2014року. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №002867 від   29.03.07, рішення АПУ №175/7, ідентифікаційний номер 2352612661

м. Полтава вул. Степового фронту, 29

тел. 8-0532-508-920; 65-57-65 електронна адреса: buh.uchet@mail.ru

 

 

Висновок незалежного аудитора

 про фінансову звітність

Публічного Акціонерного Товариства

"НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН"

За 2010 рік.

 

 

Акціонерам ПАТ "НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН"

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 

Розділ 1

 

Я, Незалежний аудитор Бутенко Вікторія Олександрівна (далі Аудитор) згідно з договором №1-ОА від 28.01.11р., провела аудиторську перевірку повного  пакету фінансових звітів ПАТ “НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН” (далі Товариство), що включають:

баланс станом на 31.12.10р (форма №1)

звіт про фінансові результати за 2010 рік. (форма №2)

звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (форма №3)

звіт про власний капітал за 2010 рік.(форма №4)

примітки до фінансового звіту за 2010 рік.(форма №5)

примітки до фінансового звіту згідно з вимогами Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО)за 2010р.

 

Концептуальною основою для підготовки цих звітів є Національні П(С)БО, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  в Україні, внутрішні положення Товариства.

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних П(С)БО та вимог чинного законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, що відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цих фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки.

 

Аудиторська перевірка проведена згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також відповідного планування і виконання  аудиторської перевірки з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

 

Аудит включає виконання процедур для одержання аудиторських доказів, щодо сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає і оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального подання фінансових звітів які є загальноприйнятими в Україні.

Я вважаю, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлювання аудиторської думки.

 

ВИСНОВОК

 

Я не змогла спостерігати за інвентаризацією наявних товарно матеріальних цінностей, станом на 01.10.10р., основних засобів, станом на 01.11.10р., дебіторської та кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва станом на 01.01.11р., оскільки ці дати передували укладенню договору на аудиторську перевірку.

 

Через характер облікових записів Товариства, я не можу за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів в незавершеному виробництві в сумі 1620тис.грн., основних фондів, що класифікуються за групою транспортні засоби, балансова вартість яких становить 361тис.грн., інвентарю та інструментів, балансова вартість яких становить 31тис.грн.

 

На мою думку, за винятком впливу на фінансові звіти обмежень, щодо залишків запасів в незавершеному виробництві, транспортних засобів, інвентарю та інструментів про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти, що додаються, справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства «НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН» на 31 грудня 2010 року, згідно з Національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку України.

 

Розділ 2

 

Цей розділ підготовлено згідно з вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. N 53/13320 .

 

1.Аудитор вважає, що інформація про активи Товариства, розкрита у фінансових звітах  відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за винятком деяких обмежень, а саме:

 

Інформація про основні засоби розкрита відповідно до вимог П(С)БО №7 «Основні засоби».

Інформація про нематеріальні активи розкрита відповідно до вимог П(С)БО №8 «Нематеріальні активи».

Інформація про запаси розкрита відповідно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси».

Інформація про дебіторську заборгованість розкрита відповідно до вимог П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».

Інформація про грошові кошти розкрита відповідно до П(С)БО №1«Загальні вимоги до фінансової звітності», №2«Баланс», №4 «Звіт про рух грошових коштів».

 

2.Аудитор вважає, що інформація про зобов’язання Товариства, розкрита у фінансових звітах,  відповідає вимогам П(С)БО №11 «Зобов’язання».

 

3.Аудитор вважає, що інформація про власний капітал Товариства, розкрита у фінансових звітах,  відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме:

Інформація про статутний капітал розкрита відповідно до вимог П(С)БО №2 «Баланс», №5 «Звіт про власний капітал».

Інформація про інший додатковий капітал розкрита відповідно до вимог П(С)БО №2 «Баланс», №5 «Звіт про власний капітал»,

Інформація про прибуток розкрита відповідно до вимог П(С)БО №2«Баланс», №3«Звіт про фінансові результати», №5«Звіт про власний капітал», №9«Запаси», №14«Оренда», №15«Доходи», №16«Витрати», №21«Вплив зміни валютних курсів».

 

4.Інформація щодо обсягу чистого прибутку Товариства також розкрита згідно з вимогами вище перелічених Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також П(С)БО №24 «Прибуток на акцію», П(С)БО №17 «Податок на прибуток».

 

5.Вартість чистих активів Товариства становить 9265тис.грн. статутного капіталу  3174,9тис.грн. Тобто вартість чистих активів перевищує вартість статутного капіталу, що задовольняє вимогам п.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України.

 

6.Статутний капітал Товариства сформовано повністю. В звітному періоді змін в статутному капіталі не відбувалося.

 

7.В звітному році в Товаристві відбулися події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, та, згідно із ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є особливою інформацією, а саме:

7.1.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента. Розміщена у стрічці новин 23/04/10р. та опублікована у «Відомості ДКЦПФР» від 27.04.2010р. №76. Подана до ДКЦПФР 05/05/10р №3/621.

7.2.Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій. Розміщена у стрічці новин 23/04/10р. та опублікована у «Відомості ДКЦПФР» від 27.04.2010р. №76. Подана до ДКЦПФР 05/05/10р №3/622.

7.3.Інфрмація про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розміщена у стрічці новин 27/07/10р. та опублікована у «Відомості ДКЦПФР» від 29.07.2010р. №138. Не подається до ДКЦПФР.

 

 

 

 

 

 

 

30 березня 2010 року

Незалежний аудитор ФОП Бутенко В.О.

м.Полтава