Титульний аркуш

              Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Перший заступник генерального директора

 

 

 

Бажанов Вадим Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

19.04.2011

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

              ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

              Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

              04637622

1.4. Місцезнаходження емітента

              Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36002 м. Полтава вул. Фрунзе, 153

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

              (0532) 59-25-58 59-25-58

1.6. Електронна поштова адреса емітента

              him@ukrpost.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№79 Відомості ДКЦПФР

 

28.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kolan.poltava.ua

в мережі Інтернет

28.04.2011

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

           Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

 

27. Аудиторський висновок.

 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Iнформацiя щодо належностi емiтента до об'єднань вiдсутня, тому що емiтент не належить до будь-яких об'єднань. Iнформацiя про рейтингове агентство у звiтi вiдсутня, в зв'язку з тим, що емiтент не користується послугами рейтингового агентства, так як в статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток станом на кiнець звiтного перiоду. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Товариство не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй; iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариство не складало. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

           ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

           ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН"

3.1.3. Організаційно-правова форма

           Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

           36002

3.1.5. Область, район

           Полтавська обл. Октябрський р-н

3.1.6. Населений пункт

           м. Полтава

3.1.7. Вулиця, будинок

           вул. Фрунзе, 153

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

           А00 №791783

3.2.2. Дата державної реєстрації

           15.01.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

           Полтавський мiськвиконком

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

           3 174 875,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

           3 174 875,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

           ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

           331401

3.3.3. Поточний рахунок

           26009054502442

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.5. МФО банку

           331401

3.3.6. Поточний рахунок

           26009054502442

3.4. Основні види діяльності

           73.10.1 - Дослiдження i розробки в галузi природничих наук; 73.10.2 - Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук; 29.24.1 - Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом (внутрiшнi i мiжнароднi перевезення)

323699

11.04.2007

Мiнiстерство транспорту i зв'язку України

10.04.12

Опис

Планується подовження лiцензiї пiсля закiнчення термiну дiї.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнмашпром

00013942

 Київська обл. - р-н 01133 м.Київ вул.Сурiкова,3

0

Усього

0

 

 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод :

- середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 257

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 10

- чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 17

- фонд оплати працi - 4051,0 тис.грн.

Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року.

В рамках кадрової програми на пiдприємствi проводяться iспити по оволодiнню новими професiями працiвниками, перепiдготовка кадрiв по пiдвищенню квалiфiкацiї стороннiми органiзацiями за рахунок пiдприємства (пожежна безпека, охорона працi, екологiя), оплата грошових коштiв у вищi навчальнi заклади для отримання вищої освiти спецiалiстами пiдприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

           Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Колтунов Георгiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1966

6.1.5. Освіта**

           вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1996-2002рр- ком. директор, з 2002р. генеральний директор товариства

6.1.8. Опис

           Вiдповiдно до статуту товариства генеральний директор керує роботою дирекцiї, здiйснює без доручення дiї вiд iменi АТ, керує справами АТ на засадах єдиноначальностi, представляє АТ в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, веде переговори та укладає угоди вiд iменi АТi здiйснює iншi дiї у вiдповiдностi зi статутом та Положенням про дирекцiю АТ.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обіймає посаду директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН" (м.Полтава, вул.Челюскіна,13).

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Перший заступник генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Бажанов Вадим Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КО 333993 09.01.2002 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1936

6.1.5. Освіта**

           вища, Куйбишевський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1991-1996-заступник директора НДIемальхiммаш з наукової роботи, з 1996р. - перший заступник генерального директора товариства.

6.1.8. Опис

           Вiдповiдно до статуту товариства перший заступник генерального директора товариства - директор з науково-технiчної роботи органiзовує i керує науково-технiчною дiяльнiстю АТ, має право здiйснювати всi дiї вiд iменi АТ згiдно зi статутом та Положенням про дирекцiю АТ.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Надiктов Вiктор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 727940 21.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

           1940

6.1.5. Освіта**

           вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння, з 22.04.2010р. – голова наглядової ради, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння.

6.1.8. Опис

           Вiдповiдно до статуту товариства голова ради АТ керує роботою ради АТ,що є органом управлiння АТ та представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть дирекцiї.

Повноваження та обов"язки- органiзацiя i контроль роботи членiв Наглядової ради; здiйснення захисту прав акцiонерiв i найманих працiвникiв АТ; контроль та регулювання дiяльностi дирекцiї АТ; контроль використання матерiально-технiчних цiнностей, доцiльностi залучення iнвестицiй та кредитiв.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Нефедов Андрiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           ММ 179810 22.03.1999 УВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1982

6.1.5. Освіта**

           вища, Нацiональний аерокосмiчний унiверситет, iнженер-енергетик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН", iнженер III категорiї, звiльнився 23.07.2010р.

6.1.8. Опис

           Повноваження та обов"язки- органiзацiя i контроль використання науково-технiчного потенцiалу в розробках нової поточної продукцiї її конкурентоспроможностi.

Винагорода, виплачена члену ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi- не передбачена.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Подгорний Юрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 543605 10.12.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.

6.1.4. Рік народження**

           1965

6.1.5. Освіта**

           вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", з 1996р. - заступник генерального директора по будiвництву

6.1.8. Опис

           Повноваження та обов"язки - контроль i спияння дiяльностi дирекцiї АТ по стабiльному забезпеченню виробництва замовленнями.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Перець Олександр Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КО 056039 13.01.2000 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.

6.1.4. Рік народження**

           1935

6.1.5. Освіта**

           вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї АТ"НДI емальхiммаш i НТ", з 1998 - провiдний конструктор товариства

6.1.8. Опис

           Повноваження та обов"язки - оцiнка технологiчних напрямкiв, якi будуть затребуванi ринком в перспективi; контроль i сприяння ефективнiй дiяльностi корпоративного секретаря АТ.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Мороз Олександр Степанович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 600597 24.03.1998 Київським РI ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1945

6.1.5. Освіта**

           середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор товариства.

6.1.8. Опис

           Повноваження та обов"язки - контроль i сприяння дiяльностi дирекцiї АТ по пiдтриманню в робочому станi iснуючих та своєчасного оновлення робочих потужностей АТ.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Ястремська Любов Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КО 179737 03.01.2001 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

           1946

6.1.5. Освіта**

           вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           з 1994р. провiдний iнженер , з 2002р.- провiдний iнженер бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння.

6.1.8. Опис

           Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.

На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Дона Наталiя Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 741646 30.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

           1973

6.1.5. Освіта**

           вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           з 2002-2006- зам.гол. Бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. бухгалтер товариства.

6.1.8. Опис

           Виконує обов"язки згiдно посадової iнструкцiї. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Радченко Марина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КН 976637 14.10.1999 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1983

6.1.5. Освіта**

           Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           студентка

6.1.8. Опис

           На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

           Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

           Дяченко Євген Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

           КО 066268 05.02.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження**

           1983

6.1.5. Освіта**

           Вища, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України, спецiалiст з економiки пiдприємства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           студент

6.1.8. Опис

           На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Генеральний директор

Колтунов Георгiй Анатолiйович

КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

06.04.1998

 509228

80,197

509228

0

0

0

Перший заступник генерального директора

Бажанов Вадим Сергiйович

КО 333993 09.01.2002 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

06.04.1998

 4385

0,691

4385

0

0

0

Голова наглядової ради

Надiктов Вiктор Миколайович

КН 727940 21.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

06.04.1998

 7785

1,226

7785

0

0

0

Член наглядової ради

Нефедов Андрiй Олександрович

ММ 179810 22.03.1999 УВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

 

 0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Подгорний Юрiй Володимирович

КН 543605 10.12.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.

06.04.1998

 1575

0,248

1575

0

0

0

Член наглядової ради

Перець Олександр Васильович

КО 056039 13.01.2000 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.

06.04.1998

 168

0,026

168

0

0

0

Член наглядової ради

Мороз Олександр Степанович

КН 600597 24.03.1998 Київським РI ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

06.04.1998

 2688

0,423

2688

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Ястремська Любов Михайлiвна

КО 179737 03.01.2001 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

06.04.1998

 861

0,136

861

0

0

0

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна

КН 741646 30.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

 

 0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Радченко Марина Василiвна

КН 976637 14.10.1999 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

 

 0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Дяченко Євген Вiкторович

КО 066268 05.02.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

 

 0

0

0

0

0

0

Усього

526690

82,947

 526690

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

 

 

 

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Колтунов Георгiй Анатолiйович

КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

06.04.1998

509228

80,197

509228

0

0

0

Усього

509228

80,197

 509228

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення


 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2010

Кворум зборів

82,68

Опис

1. Звiт дирекцiї за результатами господарсько-фiнансової дiяльностi товариства у 2009 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. Доповiдач Колтунов Г.А. Звiт затверджено.

2. Звiт ради акцiонерiв про роботу у 2009 роцi. Доповiдач Надiктов В.М. Звiт затверджено.

3. Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу у 2009 роцi. Доповiдач Ястремська Л.М.

4. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2009 рiк. Доповiдач Дона Н.Л. Рiчний звiт та баланс затверджено.

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 рiк. Доповiдач Дона Н.Л. Прибуток розподiлено, в т.ч. на дивiденди.

6. Затвердження у новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень товариства про: загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, дирекцiю, ревiзiйну комiсiю, порядок нарахування i виплати дивiдендiв, приведених у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Доповiдач Надiктов В.М.Статут та внутрiшнi положення в новiй редакцiї затверджено.

7. Дострокове обрання дирекцiї товариства. Доповiдач Надiктов В.М. Дирекцiю обрано на новий термiн.

8. Дострокове обрання членiв наглядової ради товариства. Доповiдач Надiктов В.М. Наглядову раду обрано на новий термiн.

9. Дострокове обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Доповiдач Надiктов В.М. Ревiзiйну комiсiю  обрано на новий термiн.

10. Про переведення випуску акцiй з документарної форми в бездокументарну форму iснування, в тому числi: визначення депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв; припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та визначення дати його припинення. Доповiдач Бiлозерова I.В. Прийнято рiшення перевести випуск акцiй в бездокументарну форму за затвердити в якостi депозитарiю ПРАТ "ВДЦП", в якостi зберiгача- ПАТ КБ "Приватбанк".

11. Про викуп товариством власних акцiй. Доповiдач Бiлозерова I.В. Прийнято рiшення про викуп, строки викупу, цiну викупу.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

400 034,250

0,000

0,000

0,000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,630

0,000

0,000

0,000

Сума виплачених дивідендів, грн.

254 538,210

0,000

0,000

0,000

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

22.04.2010

 

 

 

Дата виплати дивідендів

20.05.2010

 

 

 

Опис

Дата прийняття рiшення про виплату  дивiдендiв - 22.04.2010р., дата складення перелiку осiб, якi мають право на  отримання  дивiдендiв - 22.04.2010р.,  дата початку виплати - 20.05.2010р., розмiр - 0,63 грн. на акцiю. Порядок - виплата дивiдендiв акцiонеру-юридичнiй особi здiйснюється Товариством у безготiвковiй формi шляхом їх перерахування на поточний рахунок акцiонера, Виплата дивiдендiв акцiонеру-фiзичнiй особi здiйснюється готiвкою через касу Товариства. Належна акцiонеру сума дивiдендiв також може бути перерахована на його банкiвський рахунок, надiслана поштовим переказом або виплачена йому iншим чином, не забороненим законодавством України. Витрати на поштовий переказ або перерахування акцiонеру дивiдендiв на рахунок в банкiвський установi, покриваються за рахунок суми належних акцiонеру дивiдендiв. Строк виплати дивiдендiв- 30.06.2010р..

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Фiзична особа -пiдприємець Бутенко Вiкторiя Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2352612661

Місцезнаходження

Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36000 м.Полтава вул. Степового фронту, 29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2693

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.03.2007

Міжміський код та телефон

(0532) 508-920

Факс

508-920

Вид діяльності

 Аудиторськi послуги

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

Україна м.Київ д/в р-н 04107 м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК  "ПРИВАТБАНК".

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

Україна Дніпропетровська обл. д/в р-н 49094 м.Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483524

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.08.2009

Міжміський код та телефон

(056) 716-33-64

Факс

(056) 716-33-64

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

 

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.06.2010

289/1/10

ДКЦПФР м.Київ

UA4000068845

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

5,000

634975

3 174 875,000

100

Опис

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.

 

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

 

20.06.2004

28320

21.05.2004

291/1/04

ДКЦПФР м.Київ

4,46

 


11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

550

у тому числі:

- сертифікатів акцій

550

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

550

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

511

у тому числі:

- сертифікатів акцій

511

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

490

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

21

у тому числі:

- сертифікатів акцій

21

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

  - Акції

21

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У вереснi 1964 року був створений НДIемальхiммаш. Основними напрямами його дiяльностi було :

- розробка констукцiй хiмiчного обладнання з емалевими покриттями,

- створення керамiчних мас та виготовлення виробiв iз керамiки. В 1967 було започатковано ще один напрям дiяльностi, а саме :

- захист металевих виробiв полiмерними покриттями.

В 1968 роцi з явився ще один напрям науково-виробничої дiяльностi по створенню апаратiв з використанням енергiї електромагнитних полiв.

В цьому ж роцi також завершено будiвництво цiлого науково-дослiдного комплексу, що склало iнженерний корпус i дослiдно-виробничий корпус. Науковi роботи iнституту отримали визнання, а розробки на їх основi великий попит на внутрiшньому i зовнiшньому ринках.

В 1996 роцi iнститут в результатi приватизацiї став вiдкритим акцiонерним товариством ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ". Iнститут зберiг основнi напрями дiяльностi, додавши ще один, а саме :

виробництво масляних фiльтрiв для ДВЗ.

В 2004 роцi iнститут рiшенням загальних зборiв вiд 6 лютого 2004 р. змiнив назву на ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН".

В 2010 роцi Товариство привело свiй статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", обравши тип - публiчне акцiонерне товариство.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Змiна форми власностi, тобто державної на колективну, викликала змiну органiзацiйної системи в управлiннi товариством.

Основними органами управлiння є:

- загальнi збори товариства,

- наглядова рада товариства,

- дирекцiя товариства.

- ревiзiйна комiсiя товариства.

В наукових i виробничих пiдроздiлах є керiвники вiдповiдного фаху i досвiду, що дає змогу колективу ВАТ вирiшували науковi i технiчнi проблеми з належним пiдгрунтям на перспективу.

Органiзацiйна структура товариства за останнi 5 рокiв не мiнялась.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Щодо обраної облiкової полiтики нарахування амортизацiї/оцiнки вартостi запасiв, то вона вiдповiдає вимогам законiв України, в тому числi i Закону України про прибуток. Основнi засоби Товариства вiдображенi в облiку за їх первiсною вартiстю що включає фактичнi витрати на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв, згiдно з п.8 Закону України "Про оподаткування прибутку", нараховується податковим методом. Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнювався. Нематерiальнi активи в Товариствi облiковуються за такими групами: Права на об'єкти промислової власностi, авторськi та сумiжнi з ними права. Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнювався. Ступiнь зносу нематерiальних активiв на кiнець року становить 99,4 вiдсотки.

 

Запаси в балансi вiдображаються за первiсною вартiстю. При передачi запасiв в виробництво, для продажу та iншому вибуттю їх оцiнка проводиться по iдентифiкованiй вартостi.

Матерiальнi активи строком використання до одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн менше одного року, вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв з списанням на собiвартiсть в момент передачi в експлуатацiю.

 

Текст аудиторського висновку

Фiзична особа - пiдприємець Бутенко Вiкторiя Олександрiвна

Сертифiкат аудитора серiї "А" № 0002693 чинний до 05 жовтня 2014року. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №002867 вiд   29.03.07, рiшення АПУ №175/7, iдентифiкацiйний номер 2352612661

м. Полтава вул. Степового фронту, 29

тел. 8-0532-508-920; 65-57-65 електронна адреса: buh.uchet@mail.ru

 

 

Висновок незалежного аудитора

 про фiнансову звiтнiсть

Публiчного Акцiонерного Товариства

"НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН"

За 2010 рiк.

 

 

Акцiонерам ПАТ "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН"

Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 

 

Роздiл 1

 

Я, Незалежний аудитор Бутенко Вiкторiя Олександрiвна (далi Аудитор) згiдно з договором №1-ОА вiд 28.01.11р., провела аудиторську перевiрку повного  пакету фiнансових звiтiв ПАТ "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" (далi Товариство), що включають:

баланс станом на 31.12.10р (форма №1)

звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк. (форма №2)

звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (форма №3)

звiт про власний капiтал за 2010 рiк.(форма №4)

примiтки до фiнансового звiту за 2010 рiк.(форма №5)

примiтки до фiнансового звiту згiдно з вимогами Нацiональних положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО)за 2010р.

 

Концептуальною основою для пiдготовки цих звiтiв є Нацiональнi П(С)БО, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi  в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних П(С)БО та вимог чинного законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки.

 

Аудиторська перевiрка проведена згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування i виконання  аудиторської перевiрки з метою одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

 

Аудит включає виконання процедур для одержання аудиторських доказiв, щодо сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит включає i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального подання фiнансових звiтiв якi є загальноприйнятими в Українi.

Я вважаю, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлювання аудиторської думки.

 

ВИСНОВОК

 

Я не змогла спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних товарно матерiальних цiнностей, станом на 01.10.10р., основних засобiв, станом на 01.11.10р., дебiторської та кредиторської заборгованостi, незавершеного виробництва станом на 01.01.11р., оскiльки цi дати передували укладенню договору на аудиторську перевiрку.

 

Через характер облiкових записiв Товариства, я не можу за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв в незавершеному виробництвi в сумi 1620тис.грн., основних фондiв, що класифiкуються за групою транспортнi засоби, балансова вартiсть яких становить 361тис.грн., iнвентарю та iнструментiв, балансова вартiсть яких становить 31тис.грн.

 

На мою думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти обмежень, щодо залишкiв запасiв в незавершеному виробництвi, транспортних засобiв, iнвентарю та iнструментiв про якi йдеться в попередньому параграфi, фiнансовi звiти, що додаються, справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Публiчного Акцiонерного Товариства "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" на 31 грудня 2010 року, згiдно з Нацiональними положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку України.

 

Роздiл 2

 

Цей роздiл пiдготовлено згiдно з вимогами Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 р. N 53/13320 .

 

1.Аудитор вважає, що iнформацiя про активи Товариства, розкрита у фiнансових звiтах  вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за винятком деяких обмежень, а саме:

 

Iнформацiя про основнi засоби розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби".

Iнформацiя про нематерiальнi активи розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи".

Iнформацiя про запаси розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".

Iнформацiя про грошовi кошти розкрита вiдповiдно до П(С)БО №1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", №2"Баланс", №4 "Звiт про рух грошових коштiв".

 

2.Аудитор вважає, що iнформацiя про зобов'язання Товариства, розкрита у фiнансових звiтах,  вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання".

 

3.Аудитор вважає, що iнформацiя про власний капiтал Товариства, розкрита у фiнансових звiтах,  вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме:

Iнформацiя про статутний капiтал розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №2 "Баланс", №5 "Звiт про власний капiтал".

Iнформацiя про iнший додатковий капiтал розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №2 "Баланс", №5 "Звiт про власний капiтал",

Iнформацiя про прибуток розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО №2"Баланс", №3"Звiт про фiнансовi результати", №5"Звiт про власний капiтал", №9"Запаси", №14"Оренда", №15"Доходи", №16"Витрати", №21"Вплив змiни валютних курсiв".

 

4.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку Товариства також розкрита згiдно з вимогами вище перелiчених Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також П(С)БО №24 "Прибуток на акцiю", П(С)БО №17 "Податок на прибуток".

 

5.Вартiсть чистих активiв Товариства становить 9265тис.грн. статутного капiталу  3174,9тис.грн. Тобто вартiсть чистих активiв перевищує вартiсть статутного капiталу, що задовольняє вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України.

 

6.Статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю. В звiтному перiодi змiн в статутному капiталi не вiдбувалося.

 

7.В звiтному роцi в Товариствi вiдбулися подiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, та, згiдно iз ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є особливою iнформацiєю, а саме:

7.1.Iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента. Розмiщена у стрiчцi новин 23/04/10р. та опублiкована у "Вiдомостi ДКЦПФР" вiд 27.04.2010р. №76. Подана до ДКЦПФР 05/05/10р №3/621.

7.2.Iнформацiя про прийняття рiшення про викуп власних акцiй. Розмiщена у стрiчцi новин 23/04/10р. та опублiкована у "Вiдомостi ДКЦПФР" вiд 27.04.2010р. №76. Подана до ДКЦПФР 05/05/10р №3/622.

7.3.Iнфрмацiя про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiщена у стрiчцi новин 27/07/10р. та опублiкована у "Вiдомостi ДКЦПФР" вiд 29.07.2010р. №138. Не подається до ДКЦПФР.

 

 

 

 

 

 

 

30 березня 2011 року

Незалежний аудитор ФОП Бутенко В.О.

м.Полтава

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом продукцiї, яку випускає Емiтент  є маслянi фiльтри для ДВС та послуги в ре емалюваннi машинобудiвного обладнання. Випуск  та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiя, Україна. Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв - три.

До основних видiв продукцiї, що виробляє iнститут, вiдносяться :

- емальованi вироби : колони, мiшалки, термогiльзи, ємкостi, чашi, апарати, тощо,

- вироби iз керамiки,

- деталi, вузли, маслянi фiльтри для Д ВЗ,

Iнститут займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ, бере участь у мiжнародник виставках та ярмарках.

 

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного року здiйснено iнвестицiї, зокрема, в капiтальне будiвнитво на суму 367 тис.грн., на придбання (виготовлення) основних засобiв на суму 778 тис.грн.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На кiнець звiтного перiоду основнi засоби в Товариствi класифiкуються по наступним групам:

 

        Найменування групи                     Первiсна вартiсть грн.          Знос Грн.       Ступень зносу %

1         будинки, споруди                         7697                            3863                               50

2         Машини та обладнання               3139                             2406                               77

3         Транспортнi засоби                      1063                            702                                 66

4         Iнструмент                                       170                           139                                 82

5         Бiблiотечнi фонди                             16                           16                              100,0

6         Малоцiннi необоротнi

           матерiальнi активи                         267                                267                          100,0

7               Iншi необоротнi матерiальнi

8               активи                                                2,0                             2,0                         100,0

Залишкова вартiсть  всiх основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4958тис.грн. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв становить 60 вiдсоткiв. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 719 тис.грн.

Балансова вартiсть основних засобiв, переданих в оренду становить 443тис.грн. Це основнi засоби вiдносяться до групи будинки та споруди.

Мiсцезнаходження:  на територiї товариства за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе,153. Капiтальне будiвництво у звiтному перiоду - не проводилось, а - лише модернiзацiя та удосконалення основних засобiв.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод були виплаченi штрафнi санкцiї  в сумi 4 тис.грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається виключно за рахунок господарських договорiв. Iншi джерела фiнансування - вiдсутнi. У товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На дiяльнiсть Емiтента позитивно вплине стабiльнiсть нацiонального законодавства в галузi економiки: стабiльнiсть цiн на сировину та енергоносiї, тощо. Планується полiпшення фiнансового стану товариства, збiльшення прибутку.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний перiод дослiдження проводились  в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх коштiв.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У звiтному перiодi Емiтент не виступав будь-якою iз сторiн у судових справах

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останнi три роки Емiтент отримував прибутки вiд господарської дiяльностi.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

4 219,000

4 958,000

0,000

0,000

4 219,000

3 833,000

  будівлі та споруди

3 146,000

3 833,000

0,000

0,000

3 146,000

3 833,000

  машини та обладнання

581,000

733,000

0,000

0,000

581,000

733,000

  транспортні засоби

468,000

361,000

0,000

0,000

468,000

361,000

  інші

24,000

31,000

0,000

0,000

24,000

31,000

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

4 219,000

4 958,000

0,000

0,000

4 219,000

4 958,000

Опис

1) термiни користування основними засобами до повного зносу.

2) середнiй ступiнь їх використання становить 60 %

3) змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв

4) обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

9 265,000

7 217,000

Статутний капітал (тис. грн.)

3 174,900

3 174,900

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

3 174,900

3 174,900

Опис

Розрахунок чистих активiв ПАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" за 2010 рiк проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485 (Протокол засiдання комiсiї вiд 17.11.2004 року №40).

Висновок

Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" пiсля закiнчення 2010 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.04.2010

23.04.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2010

23.04.2010

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

27.07.2010

27.07.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2009

1

0

3

2008

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інші (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

4

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

 

X

7

Інші (запишіть)

д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

ні

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

так

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

так

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

так

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

так

ні

ні

10

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

2

Положення про наглядову раду

X

 

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

 

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

так

ні

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

так

3

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

ні

так

так

4

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

ні

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

так

так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

X

 

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

д/в

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства"

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймали.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

д/в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

Полтавська область, ПОЛТАВА

за КОАТУУ

5310100000

Форма власності

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук

за КВЕД

73.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36002 м. Полтава вул. Фрунзе, 153

 

 

Баланс

Станом на 31.12.2010 p.

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

303

1

    первісна вартість

011

693

691

    накопичена амортизація

012

( 390 )

( 690 )

Незавершене будівництво

020

550

85

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

4 219

4 958

    первісна вартість

031

11 176

12 354

    знос

032

( 6 957 )

( 7 396 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

5 072

5 044

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

629

979

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1 304

1 620

Готова продукція

130

2 155

2 502

Товари

140

6

6

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

592

94

    первісна вартість

161

600

94

    резерв сумнівних боргів

162

( 8 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

293

175

    за виданими авансами

180

740

667

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24

16

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

104

178

    у т. ч. в касі

231

1

1

    в іноземній валюті

240

526

11

Інші оборотні активи

250

48

43

Усього за розділом II

260

6 421

6 291

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

3

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

11 496

11 338

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

3 175

3 175

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1 359

1 359

Резервний капітал

340

1 371

1 371

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2 823

3 360

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

8 728

9 265

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470