ПАТ "НДІ КОЛАН"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН. 2.Код за ЄДРПОУ: 04637622. 3.Місцезнаходження: 36002, м.Полтава, вул.Фрунзе, 153. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-26-43, 59-25-58. 5.Електронна поштова адреса: i.bilozerova@kolan.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kolan.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. Вiдповiдно до отриманого емiтентом 07.03.2017 вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв (вих.№127084зв вiд 27.02.2017), пакет власника акцiй «фiзичної особи» збiльшився з 509228 шт.(80,1965% в загальнiй кiлькостi акцiй; 98,93% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй) до 509333 шт. (80,2131% в загальнiй кiлькостi акцiй; 98,95% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй).

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 07.03.2017