Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Колтунов Георгiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.09.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36002, молтава, вул.Фрунзе, 153

4. Код за ЄДРПОУ

04637622

5. Міжміський код та телефон, факс

(0532) 59-25-58, 59-25-58

6. Електронна поштова адреса

i.bilozerova@kolan.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.09.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№165(4453) "Бюлетень. Цiннi папери України"

06.09.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.kolan.ua

в мережі Інтернет

07.09.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітностівідсотках)

1

2

3

4

5

1

01.09.2016

1800

9175

19.6

Зміст інформації:

01.09.2016 наглядовою радою ПАТ "НДI КОЛАН" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: договору поставки мiж ПАТ "НДI КОЛАН" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ". Предмет правочину: поставка металопродукцiї. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 1800 тисрн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 9175 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19,6%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом ПАТ "НДI КОЛАН" не передбаченi.