Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Колтунов Георгiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04637622

4. Місцезнаходження

Полтавська , Октябрський, 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

5. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 59-25-58 59-25-58

6. Електронна поштова адреса

i.bilozerova@kolan.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №78

 

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kolan.ua

в мережі Інтернет

25.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного року, не надавало активи в якостi внеску, не має прав на управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента не проводилась.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду. Товариство не має фiзичних осiб-засновникiв, тому iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток) вiдсутня.
Юридичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка ААВ №338881

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1992

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

3174975

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

182

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26009054502442

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

331401

6) поточний рахунок

26008054502443

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя)

серiя АЕ №272242

19.09.2013

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

22.08.2018

Опис

Товариство має намiр отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну цiєї лiцензiї для здiйснення цього виду господарської дiяльностi.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

12.03.2009

12.03.2009

Бiлозерова Iрина Володимирiвна

Опис

Бiлозерова I. В. має досвiд роботи спецiалiста, сертифiкованого ДКЦПФР як фахiвець на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi - ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, з 1996 по 2009 рiк, загальний стаж на фондовому ринку при прийомi на роботу корпоративним секретарем - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, попереднє мiсце роботи - АКБ "Укрсоцбанк", Полтавська обласна фiлiя, провiдний iнженер сектору роботи з акцiонерами та реєстраторської дiяльностi (вересень 1996р. - березень 2009р.)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнмашпром

00013942

01133 м.Київ вул.Сурiкова,3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтунов Георгiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1996-2002рр- комерцiйний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 2002р. генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 22.04.2010 генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.11.2015 6 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул. Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-31 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- генеральний директор.
В звiтному роцi у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися змiни: 04.11.2015 згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 04.11.2015) в зв'язку з лiквiдацiєю дирекцiї та створенням одноосiбного виконавчого органу товариства, припинено повноваження членiв дирекцiї: генерального директора Колтунова Георгiя Анатолiйовича i першого заступника генерального директора Бажанова Вадима Сергiйовича, якi обiймали посади членiв дирекцiї товариства з 22.04.2010; обрано генеральним директором товариства Колтунова Георгiя Анатолiйовича строком на шiсть рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надiктов Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом НДI емальхiммаш, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш", з 22.04.2010 - голова наглядової ради, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-52 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-завiдувач бюро, голова наглядової ради.
Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зиков Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З сiчня 2007 по травень 2011 – комерцiйний директор ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи-26 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-комерцiйний директор.
Iнформацiя щодо посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорний Юрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", майстер будiвельної групи, з 1997р. - нач ремонтно-будiвельної групи ВАТ "НДIемальхiммаш", з 2001р. -заступник генерального директора по будiвництву ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник генерального директора по будiвництву.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перець Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1935

5) освіта**

вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв

6) стаж роботи (років)**

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї ВАТ"НДI емальхiммаш", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ", З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-57 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-iнженер-конструктор 1 категорiї, провiдний конструктор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1945

5) освіта**

середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ "НДIемальхiммш i НТ". З квiтня 2008 до цього часу –технiчний директор ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ». З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Загальний стаж роботи-50 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник директора, технiчний директор.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Людмила Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть «Машини i апарати хiмiчних виробництв», квалiфiкацiя – iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –бакелiтник (просочувальник). З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Голова ревiзiйної комiсiї обраний на засiданнi членами ревiзiйної комiсiї.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-50 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-бакелiтник.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дона Наталiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2002-2006- заст.гол. бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства.
Головному бухгалтеру виплачується заробiтна плата.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Загальний стаж роботи-24 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом генерального директора №15 вiд 26.04.2006.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Марина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –iнспектор з кадрiв. З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- iнспектор з кадрiвi.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванченко Наталiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, спецiальнiсть «Екологiя та охорона навколишнього середовища», квалiфiкацiя – еколог

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з 05.05.2015 назву Товариства змiнено на ПАТ "НДI КОЛАН", з 25.07.2011 до цього часу – iнженер з охорони навколишнього середовища.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи-4 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-iнженер з охорони навколишнього середовища.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не вiдбувалось..

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

509228

80.1965

509228

0

0

0

Голова наглядової ради

Надiктов Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

7785

1.2260

7785

0

0

0

Член наглядової ради

Зиков Сергiй Вiкторович

д/н д/н д/н

420

0.0661

420

0

0

0

Член наглядової ради

Подгорний Юрiй Володимирович

д/н д/н д/н

1575

0.2480

1575

0

0

0

Член наглядової ради

Перець Олександр Васильович

д/н д/н д/н

168

0.0265

168

0

0

0

Член наглядової ради

Мороз Олександр Степанович

д/н д/н д/н

2688

0.4233

2688

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Чернявська Людмила Андрiївна

д/н д/н д/н

315

0.0496

315

0

0

0

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Радченко Марина Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Iванченко Наталiя Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

522179

82.2

522179

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

509228

80.1965

509228

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2015

Кворум зборів**

99.9

Опис

Перелiк питань, рiшення за якими були прийнятi рiчними загальними зборами акцiонерiв, далi – Загальнi збори (порядок денний):
1 Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М.
2 Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В.М.
3 Звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства в 2014 роцi та основнi напрями дiяльностi товариства на 2015 рiк. Затвердження звiту. Доповiдач Колтунов Г. А.
4 Звiт наглядової ради про роботу в 2014 роцi. Затвердження звiту. Доповiдач Надiктов В. М.
5 Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження звiту та висновку. Доповiдач Чернявська Л. А.
6 Затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк, та порядку покриття збитку. Доповiдач Дона Н. Л.
7 Внесення змiн до статуту товариства. Доповiдач Надiктов В. М.
По першому питанню постановили :
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова лiчильної комiсiї Перець О. В., члени лiчильної комiсiї - Пiхуля А. Т., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборiв Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборiв Бiлозерову I. В.
По другому питанню постановили :
Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Загальних зборiв.
По третьому питанню постановили:
Затвердити звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства за 2014 рiк та схвалити основнi напрями дiяльностi на 2015 рiк.
По четвертому питанню постановили:
Затвердити звiт наглядової ради про результати дiяльностi в 2014 роцi.
По п’ятому питанню постановили:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 2014 роцi. Затвердити висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
По шостому питанню постановили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 рiк. Покриття збитку, що утворився в 2014 роцi, здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулi роки.
По сьомому питанню постановили:
1. Внести змiни до статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" в частинi скороченого найменування, виклавши його українською мовою - ПАТ “НДI КОЛАН”; росiйською мовою - ПАО “НИИ КОЛАН”.
2. Уповноважити генерального директора Колтунова Г.А. пiдписати змiни до статуту Товариства, та здiйснити дiї щодо їх державної реєстрацiї.
Порядок денний рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 21.04.2015, був попередньо затверджений на засiданнi наглядової ради, пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

04.11.2015

Кворум зборів**

99.9

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М.
2. Лiквiдацiя дирекцiї товариства, створення одноосiбного виконавчого органу (генеральний директор). Доповiдач Надiктов В. М.
3. Внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень товариства шляхом затвердження нової редакцiї статуту та внутрiшнiх положень. Доповiдач Бiлозерова I. В.
4. Обрання генерального директора товариства та уповноваженої особи на укладення i пiдписання контракту з обраним генеральним директором. Доповiдач Надiктов В. М.
5. Обрання уповноваженої особи для пiдписання статуту вiд iменi товариства. Доповiдач Надiктов В. М.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: акцiонер, який володiє 80% простих акцiй, генеральний директор Колтунов Г.А.
Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили:
1.Обрати головою лiчильної комiсiї Перця О. В., членом лiчильної комiсiї Пiхулю А. Т. Обрати секретарем Загальних зборiв Бiлозерову I. В. Затвердити запропонований регламент та порядок проведення загальних зборiв: виступ доповiдача до 10 хвилин, виступ по обговоренню до 5 хвилин, для довiдок до 3 хвилин, перерва до 10 хвилин.
2.Лiквiдувати колегiальний виконавчий орган товариства - дирекцiя. Створити одноосiбний виконавчий орган товариства - генеральний директор.
3.1. Внести змiни до статуту та затвердити статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" в новiй редакцiї.
3.2. Внести змiни до внутрiшнiх положень та затвердити внутрiшнi положення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН": про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, генерального директора, ревiзiйну комiсiю, порядок нарахування i виплати дивiдендiв, в новiй редакцiї.
4.1. Обрати Колтунова Георгiя Анатолiйовича генеральним директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" строком на 6 (шiсть) рокiв.
4.2. Уповноважити голову наглядової ради Надiктова В.М. укласти i пiдписати контракт з обраним генеральним директором Колтуновим Г.А. у термiн до 06.11.2015 з пiдготовкою вiдповiдного наказу.
5.Уповноважити генерального директора Колтунова Георгiя Анатолiйовича пiдписати статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН", та здiйснити дiї щодо його державної реєстрацiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер, генеральний директор Колтунов Г.А.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ , м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

056-716-33-64

Факс

056-716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32996030

Місцезнаходження

36022 Полтавська - м. Полтава вул. Ленiна,91

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3422

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.06.2004

Міжміський код та телефон

(0532) 57-04-33

Факс

57-04-33

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/н

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.06.2010

289/1/10

ДКЦПФР м.Київ

UA4000068845

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

634975

3174875

100

Опис

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.

 


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН" (далi – "Товариство") створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України" вiд 30.09.1994 р. №1311 та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 №210/93 та "Положення про порядок корпоратизацiї", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993 р. №508 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання".
Товариство є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року привело Статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» та за типом змiнило найменування на публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН» є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 лютого 2004 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй" є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 вересня 1996 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" створене вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" та є правонаступником усiх його майнових та немайнових прав i обов’язкiв.
Рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл вищим органом управлiння Товариства не приймалось.

 

Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.11.2015 (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) наглядова рада; в) генеральний директор; г) ревiзiйна комiсiя.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариство не створювало.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства вiдбулися змiни: лiквiдовано колегiальний виконавчий орган товариства - дирекцiя, створено одноосiбний виконавчий орган товариства - генеральний директор.

 

Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 169 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 15 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 4562 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв керiвництво Товариства придiляє велику увагу. Iнженерно-технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти, приймають участь в семiнарах, конференцiях. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Раз в п’ять рокiв проводиться атестацiя працiвникiв з метою перевiрки їх знань та вiдповiдностi займанiй посадi.
Товариство спiвпрацює з навчальними закладами мiста. Протягом звiтного року в структурних пiдроздiлах Товариства пройшли виробничу переддипломну практику 2 студента.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом звiтного року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 11 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами,

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

 

Основнi положення облiкової полiтики
1 Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає доступним для використання, тобто коли мiсце розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли настає простiй активу або вiн виводиться з активного використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн вже повнiстю з амортизований. Амортизацiя основних засобiв товариства нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв використання основних засобiв :
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коригуються на кожну балансову дату.
Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.
Станом на 31.12.15 та 31.12.14 Товариство не видiляло з груп основних засобiв активiв, якi утримувалися для продажу.
На дату звiтностi Товариство не мало обмежень щодо основних засобiв на право власностi, вони не передавалися в заставу для забезпечення зобов’язань.
На звiтну дату термiни корисної експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не переглядалися.
2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи включають придбанi права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технiчнi рiшення за патентами використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства, вiд використання рiшень за патентами Товариство має економiю сировинних ресурсiв, покращення технологiчних процесiв, забезпечення процесiв утилiзацiї, збереження екологiї, покращення умов працi тощо. Впровадження патентiв забезпечує конкурентоспроможнiсть виробництва на ринку аналогiчної продукцiї, та направлено на отримання додаткових доходiв та забезпечення патентної чистоти продукцiї, що випускається товариством.
Товариство працює над реєстрацiєю iнших патентiв на винаходи, i в наступних перiодах очiкує надходження вiд них економiчних вигiд.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав – патенти на винаходи - амортизуються протягом термiну чинностi цих прав – 10 -20 рокiв.
3. Запаси.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
У звiтному перiодi Товариство не мало збиткiв вiд знецiнення запасiв.
На звiтну дату 31.12.15 та на дату 31.12.14 Товариство не мало будь-яких обмежень у використаннi власних запасiв i вони не передавалися в заставу
4. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, на рахунках в банках, в дорозi та грошових документiв.
5. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :
фiнансовий актив, доступний для продажу–акцiї з вiдсотком володiння до 20%;
iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселi;
дебiторська заборгованiсть;
фiнансовi зобов’язання, оцiнене за амортизованою вартiстю-кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
6. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв; для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.
Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у фiнансовiй звiтностi. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку або збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
7. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
У звiтному перiодi операцiй з фiнансовими активами, доступними для продажу (iнвестицiї в акцiї) не мало.
8. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї внутрiшньої позики, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України на суму невiдшкодованого з бюджету податку на додану вартiсть, номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна.
Товариство має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання вони вiдображаються в звiтностi за номiнальною вартiстю. Проценти, що отримуються при погашеннi, вiдносяться до фiнансових доходiв Товариства в перiодi їх отримання.
9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу.
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин : балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Станом на 31.12.2015 року активи Товариства таких активiв не мiстять.
10. Оренда.
Товариство – орендар.
Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкти оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство має договори операцiйної оренди виробничих машин та обладнання для господарської дiяльностi. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку дiї оренди i включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собiвартостi виробленої продукцiї.
Товариство – орендодавець.
Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи – будiвлi та споруди, що є предметом операцiйної оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у звiтi про фiнансовi результати лiнiйним методом протягом строку оренди як доходи вiд реалiзацiї послуг. Витрати, пов’язанi з утриманням об’єктiв оренди, крiм тих, що капiталiзуються, вiдносяться до собiвартостi реалiзованих послуг.
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. При таких договорах орендатор на початку строку оренди має визнавати фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами , що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних оренди х платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi мають розподiлятися мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються за кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, має бути узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. В поточних та минулих звiтних перiодах Товариство не мало договорiв фiнансової оренди.
11. Податки на прибуток.
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Витрати з податку на прибуток – це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визнається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату i зменшується у тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб дозволити вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
12.Податок на додану вартiсть (ПДВ)
Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулась ранiше. Кредит по ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит по ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару, залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше.
Дохiд, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли податок на додану вартiсть, що виник iз купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську або кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан.
13. Фiнансовi зобов’язання.
Кредити банкiв. Товариство в поточному перiодi користувалося короткостроковими кредитами банкiв (вiдкрита кредитна лiнiя). Залишок на 31.12.2015 року кредитнi кошти складають 45 тис. гривень.
14. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має право або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
15. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльш можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
На звiтнi дати 31.12.2015 року та 31.12.2014 року Товариство не формувало забезпечень наступних витрат, витрати, якщо виникатимуть, будуть визнаватися в мiру їх визнання в наступних звiтних перiодах.
16. Виплати працiвникам.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiстю як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi їхнi права на майбутнi вiдпускнi.
17. Пенсiйнi зобов’язання.
У вiдповiдностi до чинного українського законодавства Товариство утримує внески iз зарплати працiвникiв до державного Пенсiйного фонду та нараховує внески за рахунок Товариства. Поточнi внески розраховуються як вiдсотковi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та їх зароблена заробiтна платня.
Товариство здiйснює виплати по пiльгових пенсiях. Забезпечення таких виплат не створюється, а витрати визнаються в перiодi отримання повiдомлень вiд Пенсiйного фонду.
3.18. Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як ймовiрне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi компанiї, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках компанiя грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або тiй, що пiдлягає отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв i мит з продажiв, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
i)Реалiзацiя продукцiї
Компанiя здiйснює продаж продукцiї. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в момент, коли компанiя передає продукцiю покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на прийняття продукцiї покупцем. Доставка не здiйснюється до тих пiр, поки продукцiя не буде вiдвантажена в зазначеному мiсцi, ризики старiння i втрати не будуть переданi покупцевi, а також до тих пiр, поки оптовик не прийме продукцiю вiдповiдно до договору купiвлi-продажу, не закiнчаться умови прийняття, або ж у компанiї будуть об'єктивнi докази того, що всi критерiї прийняття були задоволенi.
ii)Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним договором. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається , виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
19. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Компанiя розкриває iнформацiю про умовнi зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли виконання умовного зобов'язання малоймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого погашення бiльше 12 мiсяцiв).
Компанiя постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке ранiше характеризувалося як умовне, стає ймовiрним, то компанiя у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той перiод, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовiрним.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.

 

Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних масляних фiльтрiв; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здiйснює дiяльнiсть з громадського харчування для власних працiвникiв.
Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для двигунiв внутрiшнього згоряння власної конструкцiї власної торгової марки КОЛАН. Про перспективнiсть виробництва масляних фiльтрiв свiдчить той факт, що об'єм ринку масляних фiльтрiв приблизно спiвпадає за кiлькiстю з величиною парка автомобiлiв, або ненабагато перевищує його. За даними експертiв, середньорiчна потреба в масляних фiльтрах в Росiї оцiнюється приблизно в 34 млн штук, в України - 7,4 млн. штук.
Потенцiйна ємкiсть ринку автомобiльних масляних фiльтрiв в Росiйськiй Федерацiї та Українi щорiчно збiльшується в середньому на 1%.
Обсяги чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк за видами дiяльностi:
1.Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв 9244 тис.грн.
2.Здача в оренду нерухомого майна 3795 тис.грн.
Обсяги виробництва масляних фiльтрiв за 2015 рiк склали : 191,7 тис.штук, реалiзовано 211,961 шт.
Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiйська Федерацiя (77%), Україна (33%). Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Генеральним дилером в Росiйськiй Федерацiї є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в Росiйськiй Федерацiї є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН" (Нижний Новгород), збут фiльтрiв КОЛАН в Українi вiдбувається через дилерiв : ООО «ТПК «ОМЕГА-Автопоставка» (Харкiв), ООО «ЦентрГАЗзапчасть» (Запорiжжя), "Автозапчастина" (Київ).
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю до збiльшення.
Ризики в дiяльностi емiтента подiляються на 1) полiтичнi - бюджетних засобiв на пiдтримку конкурентоспроможностi машинобудiвної галузi не видiляється; можливостi держрегулювання iмпорту-експорту обмеженi нормами СОТ; 2) економiчнi - цiновий хаос на монопольному сировинному ринку i ринку енергоресурсiв; 3) соцiальнi - низька престижнiсть працi у виробничiй сферi, зниження привабливостi працi в машинобудуваннi; 4) технологiчнi - значне зношування активної частини основних фондiв, низький рiвень автоматизацiї та iнтелекту технологiї виробництва у машинобудуваннi. Цi ризики становлять загрозу стабiльному розвитку галузi машинобудування країни.
Товариство займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ. На дiлянцi нових технологiй впроваджена технологiя рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН», Розроблена технологiя утилiзацiї вiдпрацьованих масляних фiльтрiв «КОЛАН» є ресурсозберiгаючою та природозахисною. Це зумовлено впровадженням системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище Полтавської областi (подалi й всiєї України) за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв (iз значною частиною залишкового автомобiльного масла) на полiгони твердих побутових вiдходiв i мiськi звалища ТПВ, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод.
Матерiали впровадження технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» включенi до перелiку важливiших екологiчних заходiв, якi передбаченi «Програмою охорони довкiлля, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки з урахуванням регiональних прiоритетiв Полтавської областi на перiод до 2015 року (в новiй редакцiї), Полтава. 2012 рiк.»
Матерiали нової технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» захищенi: патентом України на корисну модель №20424 “Процес рециклiнгу масляних фiльтрiв, виконаних закаткою корпусу на кришку”(15.01.2007); патентом України на корисну модель №4806 “Процес рiзання фiльтрiв для очистки масла”(15.01.2007); патентом України №42171 на винахiд “Фiльтр очистки масла” (15.09.2004); патентом Германiї №10124845; патентом на винахiд Росiї №2201790 “Фильтр очистки масла (варианты) 10.04.2003”, патент України №79603 на винахiд «Процес контролю забрудненостi масляного фiльтра в автомобiльному двигунi», патент України на винахiд №91410 «Спосiб рiзання автомобiльних фiльтрiв» (26.09.2008), патент на винахiд №90200 «Конструкцiя ножа для рiзання масляних i паливних фiльтрiв» (08.08.2008), патент на винахiд №98021 «Спосiб вiддiлення кришок вiд фiльтруючого елемента масляного фiльтра» (24.06.2010) та iн.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2008 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння" вiд 23 травня 2014 року за №UA227509 (дiє до 22.05.2017) та мiжнародного стандарту системи екологiчного менеджменту ISO 14001:2015 "Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння" вiд 07.03.2016 за №UA228103 (дiє до 06.03.2019).

 

Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.

 

Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.

 

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2015 таким чином : будiвлi та споруди - за залишковою вартiстю 2862 тис.грн. - складають 92% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (адмiнiстративний корпус 1969 року побудови, iнженерний корпус 1973 року побудови, технiчний корпус 1970 року побудови, експериментальний корпус 1969 року побудови, серед iнших - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 рокiв побудови), Товариство передало вiдповiдно до договорiв оренди в в оренду основнi засоби по групi будiвлi та споруди балансовою вартiстю 307 тис.грн., це примiщення в iнженерному корпусi; машини i обладнання - за залишковою вартiстю 128 тис.грн. - складають 4% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (станки, печi, преси, прибори, iнш. обладнання); транспорт (автомобiлi марок ГАЗ, ВАЗ, МАЗ) - за залишковою вартiстю 67 тис.грн. - складають 2,1% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства; меблi, прилади, офiсне обладнання, найбiльш чисельна за кiлькiстю об'єктiв група ОЗ Товариства, але найменша за залишковою вартiстю 12 тис.грн. - складають 0,4% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства. Ступiнь використання ОЗ Товариства - 64%, ступiнь зносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей Товариства (36%) в законсервованому станi в наслiдок моральної вiдсталостi. Капiтальне будiвництво на даний час не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента.
Нестабiльне економiчне середовище в країнi, невизначенiсть нацiонального податкового законодавства збiльшує ризики сплати Товариством додаткових податкiв, штрафiв, пенi.
Але знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до свiтових валют є позитивним фактором для Товариства в цей час, оскiльки веде до збiльшення доходiв Товариства вiд експорту та зниженню витрат Товариства в перерахунку на iноземну валюту, таким чином продукцiя Товариства стає бiльш конкурентноздатною, як в країни, та i за її межами.
Частка комплектуючих з Нiмеччини (в грошовому вимiрi) в собiвартостi продукцiї - незначна, тому знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до євро не веде до значного збiльшення витрат на виробництво.

 

Протягом звiтного року сплачено штрафних санкцiй на суму 31,6 тис.грн. , в т.ч. штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ на суму 27,0 тис.грн.

 

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Станом на кiнець звiтного 2015 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: власний капiтал – 54,6%, позиковий капiтал – 45,4% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього перiоду структура джерел фiнасування погiршилася: частка власного капiталу зменшилася на 6%.

 

Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

 

Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.

 

За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх джерел фiнансування.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, або посадовi особи емiтента, вiдсутнi.

 

Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3215

2799

0

0

3215

2799

будівлі та споруди

2786

2862

0

0

2786

2862

машини та обладнання

275

128

0

0

275

128

транспортні засоби

97

67

0

0

97

67

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

57

49

0

0

57

49

2. Невиробничого призначення:

333

307

0

0

333

307

будівлі та споруди

333

307

0

0

333

307

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3548

3106

0

0

3548

3106

Опис

Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу. Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 10880 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 7665 тис. грн., ступiнь зносу - 70,4%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 60 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту.
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5006

5450

Статутний капітал (тис. грн.)

3175

3175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3175

3175

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.

Висновок

Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ "НДI КОЛАН" пiсля закiнчення 2015 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

45

X

X

у тому числі:

 

Короткостровi кредити банку (вiдкрита кредитна лiнiя)

23.04.2015

45

42

23.04.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

52

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4072

X

X

Усього зобов'язань

X

4169

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.08.2015

25.08.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

04.11.2015

05.11.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32996030

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36022, м. Полтава вул. Ленiна,91

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3422 24.06.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

214 П 000214 12.03.2013 27.03.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ
ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН” станом на 31.12.2015 року.

Керiвництву ПАТ „НДI КОЛАН”
Власникам цiнних паперiв ПАТ „НДI КОЛАН” Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку


Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН”
Код ЄДРПОУ 04637622
Мiсцезнаходження юридичної особи 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе, 153
Телефон/факс: (05361) 592558
Вiдомостi про державну реєстрацiю Виписка з ЄДР юридичних осiб серiя ААВ № 338881 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 вiд 15.01. 1992 року
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 № 320/1 (надалi – МСА), Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту 1 затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12.
Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ „НДI КОЛАН” за 2015 рiк, яка включає наступнi форми фiнансових звiтiв та додатки до них:
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2015 року.
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2015 рiк.
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) форма №3 за 2015 рiк.
• Звiт про власний капiтал форма №4 за 2015 рiк.
• Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Для пiдготовки фiнансових звiтiв керiвництвом ПАТ " НДI КОЛАН ", як концептуальну основу фiнансової звiтностi, використано мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - ХIV, В подальшому, у фiнансовiй звiтностi, складенiй на основi записiв за П(C)БО, здiйсненнi коригування, необхiднi для подання такої звiтностi за МСФЗ. Цi коригування включають певнi змiни класифiкацiї з метою вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних операцiй, включаючи класифiкацiї окремих активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов’язань (Наказ № 60 вiд 07.09.2015 р.). Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань проводилась Товариством на кiнець фiнансового 2015 року, що вiдповiдає вимогам п. 1 статтi 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996. В ходi iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено.
Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства, згiдно з основними засадами облiкової полiтики, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi).
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ „НДI КОЛАН” за 2015 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 „Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”, МСА 220 „Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi”, МСА 500 „Аудиторськi докази” i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ „НДI КОЛАН” за 2015 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, внутрiшнiх положень аудиторської фiрми „Сiчень-Аудит”, професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень.
Аудит фiнансової звiтностi за 2015 рiк суб’єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ця фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства „НДI КОЛАН” станом на 31.12.2015 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2014 року.
Аудитором отриманi запевнення управлiнського персоналу вiдповiдно до вимог МСА: Вiдповiдно до вимог МСА 580 "Письмовi запевнення" запевнення управлiнського персоналу : про вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi; стосовно того, що надано аудитору всю доречну iнформацiю i доступ до неї; що усi операцiї були зареєстрованi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" запевнення управлiнського персоналу про вiдсутнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, вiдсутнiсть намiру управлiнського персоналу лiквiдувати суб'єкт господарювання чи припинити дiяльнiсть. Вiдповiдно до вимог МСА 560 "Подальшi подiї" запевнення управлiнського персоналу щодо таких подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть.
Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної нами аудиторської перевiрки забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ „НДI КОЛАН” несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi за 2015 рiк у вiдповiдностi до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу акцiонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок помилки або iнших обставин; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi ПАТ „НДI КОЛАН” за 2015 рiк на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, Мiжнародного стандарту аудиту №720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” фiнансовi звiти ПАТ „НДI КОЛАН” базуються на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдають нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту №705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань на кiнець 2015 року, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. У зв’язку з обмеженням часу перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi.
Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка
Аудиторською фiрмою, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведенi у попередньому абзацi, пiдтверджується, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан компанiї ПАТ „НДI КОЛАН” станом на 31.12.2015 року, її фiнансовi результати, рух грошових коштiв i змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт аудитора щодо розкриття iншої iнформацiї емiтента
Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПАТ „НДI КОЛАН” та виявили, що вартiсть чистих активiв (5006 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (3175 тис.грн.) , що вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно стану корпоративного управлiння i внутрiшнього аудиту ПАТ „НДI КОЛАН”. Протягом звiтного року в ПАТ „НДI КОЛАН” функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння затверджено загальними зборами товариства. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв на протязi 2015 року проводились у вiдповiдностi з нормами ст.32 Закону України „Про акцiонернi товариства”, а саме не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдають термiнам визначеним ЗУ „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звiтного року Генеральний директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудиторська фiрма може зробити висновок:- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства.
Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 „Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища” аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв,отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства.
Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Iнформацiї щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансових стан заявника аудитором в ходi аудиту та на дату надання висновку не виявлено.
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведеної в фiнансовiй звiтностi, товариство зазнало в звiтному перiодi операцiйних збиткiв якi призвели , в свою чергу, до зменшення вартостi чистих активiв товариства. Цi обставини разом iз впливом вiд полiтичної та економiчної невизначеностi, яка триває в Українi, вказують на iснування збiльшення ризику пов’язаного з безперервнiстю дiяльностi товариства. Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi товариства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити негативний вплив на дiяльнiсть товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код ЄДРПОУ 32996030
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї до 27.03.2019 р.
ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Олiмпiюк Iгор Миколайович (Сертифiкат №007179 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №-45 вiд 16 травня 1996 року з термiном дiї до 16 травня 2020 року)
Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Ленiна, 91
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 р. №244/5
Основнi вiдомостi про умови Договору:
Договiр на проведення аудиту №4 вiд 28.01.2016 року .
Дата складення звiту: “11 ” квiтня 2016 року.
Директор
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Сiчень-Аудит” ____________________ I. М. Олiмпiюк

.

.

.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності