Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Колтунов Георгій Анатолійович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

04637622

4. Місцезнаходження

36002, Полтавська обл., Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

5. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 59-25-58, 59-25-58

6. Електронна поштова адреса

i.bilozerova@kolan.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 79, Вiдомостi НКЦПФР

 

25.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kolan.ua

в мережі Інтернет

25.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного року, не надавав активи в якостi внеску, не має прав на управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента не проводилась.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду. Товариство не має фiзичних осiб-засновникiв, тому iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток) вiдсутня.
В "iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" та в "iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" дата внесення до реєстру невiдома, оскiльки акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
В Товариствi немає юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, тому iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка ААВ №338881

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1992

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

3174975

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

205

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26009054502442

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

331401

6) поточний рахунок

26008054502443

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя)

серiя АЕ №272242

19.09.2013

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

22.08.2018

Опис

Товариство має намiр отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну цiєї лiцензiї для здiйснення цього виду господарської дiяльностi.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

12.03.2009

12.03.2009

Бiлозерова Iрина Володимирiвна

Опис

Бiлозерова I. В. має досвiд роботи спецiалiста, сертифiкованого ДКЦПФР як фахiвець на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi - ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, з 1996 по 2009 рiк, загальний стаж на фондовому ринку при прийомi на роботу корпоративним секретарем - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, попереднє мiсце роботи - АКБ "Укрсоцбанк", Полтавська обласна фiлiя, провiдний iнженер сектору роботи з акцiонерами та реєстраторської дiяльностi (вересень 1996р. - березень 2009р.)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнмашпром

00013942

01133 м.Київ вул.Сурiкова,3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колтунов Георгiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1996-2002рр- комерцiйний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 2002р. генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ", з 22.04.2010 генеральний директор ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2010 6 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул. Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Перелiк попереднiх посад: комерцiйний директор, генеральний директор. Стаж керiвної роботи 21 р.
Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
Колтунов Г. А. обраний на посаду генерального директора Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2010 року (протокол №1) термiном на 6 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бажанов Вадим Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1936

5) освіта**

вища, Куйбишевський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996-заступник директора НДIемальхiммаш з наукової роботи, з 1996р. - перший заступник генерального директора ВАТ "НДI емальхiммаш", з 22.04.2010 перший заступник генерального директора ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2010 6 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки першого заступника генерального директора Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про дирекцiю та трудовим договором, що укладається з ним.
До компетенцiї першого заступника генерального директора належить керiвництво науково-дослiдними та конструкторсько-технологiчними роботами Товариства.
За виконання обов'язкiв перший заступник генерального директора отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Перелiк попереднiх посад: заступник директора, перший заступник генерального директора.
Стаж керiвної роботи 34 роки. Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
Бажанов В. С. обраний першим заступником генерального директора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2010р. (протокол №1) термiном на 6 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Надiктов Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом НДI емальхiммаш, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш", з 22.04.2010 - голова наглядової ради, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро.
Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013 (протокол №1) Надiктова В.М. було переобрано членом наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 23.04.2013 на засiданнi наглядової ради Надiктова В.М. обрано головою наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зиков Сергiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З сiчня 2007 по травень 2011 – комерцiйний директор ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: комерцiйний директор.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013 (протокол №1) Зикова С. В. було обрано до складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки.
Повноваження члена наглядової ради Нефедова А. О. припинено в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадах попереднього складу наглядової ради та обранням нового складу наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорний Юрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", майстер будiвельної групи, з 1997р. - нач ремонтно-будiвельної групи ВАТ "НДIемальхiммаш", з 2001р. -заступник генерального директора по будiвництву ВАТ "НДI емальхiммаш i НТ". З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: заступник генерального директора по будiвництву. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Подгорного Ю.В. було повторно обрано до складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перець Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1935

5) освіта**

вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї ВАТ"НДI емальхiммаш", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ", З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Перелiк попереднiх посад: iнженер-конструктор 1 категорiї, провiдний конструктор. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Перця О.В. було повторно обрано до складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1945

5) освіта**

середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ "НДIемальхiммш i НТ". З квiтня 2008 до цього часу –технiчний директор ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ». З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором , що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах.
Перелiк попереднiх посад: заступник директора, технiчний директор.
Стаж керiвної роботи 21 рiк.
Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Мороза О.С. було повторно обрано до складу наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Людмила Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть «Машини i апарати хiмiчних виробництв», квалiфiкацiя – iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –бакелiтник (просочувальник). З 06.05.2010 назву Товариства змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним. Голова ревiзiйної комiсiї обраний на засiданнi членами ревiзiйної комiсiї.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: бакелiтник. Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Чернявську Л.А. було обрано до членом ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки. На засiданнi ревiзiйної комiсiї (протокол №1 засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2013) Чернявську Л.А. обрано головою ревiзiйної комiсiї.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства Ястремської Л.М. припинено 23.04.2013 в зв'язку з обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дона Наталiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 2002-2006- заст.гол. бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства.
Головному бухгалтеру виплачується заробiтна плата.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м. Полтава, 36010).
Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
Призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом генерального директора №15 вiд 26.04.2006.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Марина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН», з квiтня 2008 до цього часу –iнспектор з кадрiв. З 06.05.2010 назву змiнено на ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН».

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя контролює дотримання Товариством законодавства України.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: iнспектор з кадрiвi. Стаж керiвної роботи 4 роки.
Протягом звiтного рок у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Радченко М.В. було повторно обрано до складу ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванченко Наталiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1989

5) освіта**

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет iм. Ю. Кондратюка, спецiальнiсть «Екологiя та охорона навколишнього середовища», квалiфiкацiя – еколог

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН». З 25.07.2011 до цього часу – iнженер з охорони навколишнього середовища.

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю та трудовим договором, що укладається з ним.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Перелiк попереднiх посад: iнженер з охорони навколишнього середовища.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи вiдбулися такi змiни: за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1) Iванченко Н.В. було обрано до складу ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї Дяченка Є.В. припинено в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадах попереднього складу ревiзiйної комiсiї та обранням нового складу ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 23.04.2013р. (протокол №1).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

 

509228

80.1965

509228

0

0

0

Перший заступник генерального директора

Бажанов Вадим Сергiйович

д/н д/н д/н

 

4385

0.6906

4385

0

0

0

Голова наглядової ради

Надiктов Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

 

7785

1.2260

7785

0

0

0

Член наглядової ради

Зиков Сергiй Вiкторович

д/н д/н д/н

 

420

0.0661

420

0

0

0

Член наглядової ради

Подгорний Юрiй Володимирович

д/н д/н д/н

 

1575

0.2480

1575

0

0

0

Член наглядової ради

Перець Олександр Васильович

д/н д/н д/н

 

168

0.0265

168

0

0

0

Член наглядової ради

Мороз Олександр Степанович

д/н д/н д/н

 

2688

0.4233

2688

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Чернявська Людмила Андрiївна

д/н д/н д/н

 

315

0.0496

315

0

0

0

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Радченко Марина Василiвна

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Iванченко Наталiя Василiвна

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Усього

526564

82.9267

526564

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Колтунов Георгiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

 

509228

80.1965

509228

0

0

0

Усього

509228

80.1965

509228

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

23.04.2013

Кворум зборів**

84.26

Опис

Порядок денний Загальних зборiв та доповiдачi:
1.Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В. М.
2.Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборiв. Доповiдач Надiктов В.М.
3.Звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства в 2012 роцi та основнi напрями дiяльностi товариства на 2013 рiк. Затвердження звiту. Доповiдач Колтунов Г. А.
4.Звiт наглядової ради про роботу в 2012 роцi. Затвердження звiту. Доповiдач Надiктов В. М.
5.Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження звiту та висновку. Доповiдач Ястремська Л. М.
6.Затвердження фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк, та порядку покриття збитку. Доповiдач Дона Н. Л.
7.Обрання членiв наглядової ради товариства. Доповiдач Бажанов В. С.
8.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Доповiдач Бажанов В. С.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вносились членами наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення). 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова лiчильної комiсiї – Чернявська Л. А., члени лiчильної комiсiї – Мединська В. I., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборiв Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборiв Ковшар В. I.
2.Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Загальних зборiв.
3.Затвердити звiт дирекцiї про результати дiяльностi товариства за 2012 рiк та схвалити основнi напрями дiяльностi на 2013 рiк.
4.Затвердити звiт наглядової ради про результати дiяльностi в 2012 роцi.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 2012 роцi. Затвердити висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк.
6.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2012 рiк. Покриття збитку, що утворився в 2012 роцi, здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку за минулi роки.
7.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступних осiб: 1. Зиков Сергiй Вiкторович, 2. Мороз Олександр Степанович, 3. Надiктов Вiктор Миколайович, 4. Перець Олександр Васильович, 5. Подгорний Юрiй Володимирович. 7.2. Вiдповiдно до п.п.1.2, 3.11, 3.12 дiючого положення про Наглядову раду, затвердженого Загальними зборами 22.04.2010, в якому Загальними зборами, вiдповiдно до п.17 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», визначено її правовий статус, порядок органiзацiї роботи, виплати винагороди її членам та згiдно п. 8.1.1. Статуту товариства, уповноважити генерального директора укласти трудовi договори з членами Наглядової ради та визначити розмiр їх винагороди.
8.1. Обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки наступних осiб: 1. Iванченко Наталiя Василiвна, 2. Радченко Марина Василiвна, 3. Чернявська Людмила Андрiївна. 8.2. Вiдповiдно до п.п.1.2, 3.8, 3.9 дiючого положення про Ревiзiйну комiсiю, затвердженого Загальними зборами 22.04.2010, в якому Загальними зборами, вiдповiдно до п.17 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», визначено її правовий статус, порядок органiзацiї роботи, виплати винагороди членам комiсiї та згiдно п. 8.1.1. Статуту товариства, уповноважити генерального директора укласти трудовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї та визначити розмiр їх винагороди.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ , м.Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська , м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

056-716-33-64

Факс

056-716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32996030

Місцезнаходження

36022 Полтавська - м. Полтава вул. Ленiна,91

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3422

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.06.2004

Міжміський код та телефон

(0532) 57-04-33

Факс

57-04-33

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/н

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.06.2010

289/1/10

ДКЦПФР м.Київ

UA4000068845

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

634975

3174875

100

Опис

Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.

 


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН" (далi – "Товариство") створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України" вiд 30.09.1994 р. №1311 та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 №210/93 та "Положення про порядок корпоратизацiї", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993 р. №508 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний нститут емальованого хiмiчного обладнання".
Товариство є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2010 року привело Статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» та за типом змiнило найменування на публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН» є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 лютого 2004 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй" є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання", яке за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 вересня 1996 року змiнило найменування на вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" створене вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного пiдприємства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання" та є правонаступником усiх його майнових та немайнових прав i обов’язкiв.
Рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл вищим органом управлiння Товариства не приймалось.

 

Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010р. (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) наглядова рада; в) дирекцiя; г) ревiзiйна комiсiя.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариство не створювало.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства змiн не вiдбулося.

 

Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становило 205 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) немає. Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 3986 тис. грн. i в порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 145 тис.грн. за рахунок росту мiнiмальної заробiтної плати.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв керiвництво Товариства придiляє велику увагу. Iнженерно-технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти, приймають участь в семiнарах, конференцiях. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Раз в п’ять рокiв проводиться атестацiя працiвникiв з метою перевiрки їх знань та вiдповiдностi займанiй посадi.
Товариство спiвпрацює з навчальними закладами мiста. Протягом звiтного року в структурних пiдроздiлах Товариства пройшли виробничу переддипломну практику 2 студента.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом звiтного року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 5 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами,

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

 

В 2012 роцi Товариство започаткувало процес переходу бухгалтерського облiку активiв, зобов’язань та капiталу на ведення згiдно МСФЗ ( та МСБО). На протязi 2012 року були здiйсненi заходи з поетапного впровадження вимог МСФЗ на конкретних дiльницях облiку, ведення бухгалтерських регiстрiв паралельно за ПСБО та МСФЗ.
Цi заходи продовжувалися протягом 2013 року.
Обрана облiкова полiтика щодо основних засобiв.
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї.
Компанiя проводить повну оцiнку, якщо є ознаки знецiнення. На звiтну дату був проведений тест на знецiнення. У випадку вiдсутностi даних про ринкову вартiсть основних засобiв у зв'язку зi специфiкою високоспецiалiзованого виробничого та iншого обладнання, такi об'єкти оцiнюються за витратами на придбання у вiдповiдностi з поточними умовами, i коригуються на вiдсоток амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає доступним для використання, тобто коли мiсце розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя не припиняється, коли настає простiй активу або вiн виводиться з активного використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн вже повнiстю з амортизований. Амортизацiя основних засобiв товариства нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв використання основних засобiв :
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коригуються на кожну балансову дату.
Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом. Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.
Станом на 31.12.13 та 31.12.12 Товариство не видiляло з груп основних засобiв активiв, якi утримувалися для продажу.
На дату звiтностi Товариство не мало обмежень щодо основних засобiв на право власностi, вони не передавалися в заставу для забезпечення зобов’язань.
На звiтну дату термiни корисної експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не переглядалися.
Опис обраної облiкової полiтики щодо запасiв.
Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю.
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за методом ФIФО.
Запаси оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на суму будь-якого знецiнення.
Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв.
Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в звiтностi в складi основних засобiв.
Запаси, вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв i вiдносяться до витрат перiоду.
Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду.
У звiтному перiодi Товариство не мало збиткiв вiд знецiнення запасiв.
На звiтну дату 31.12.13 та на дату 31.12.12 Товариство не мало будь-яких обмежень у використаннi власних запасiв, вони не передавалися в заставу
Опис облiкової полiтики щодо фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв :
- фiнансовий актив, доступний для продажу–акцiї з вiдсотком володiння до 20%;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення – облiгацiї та векселi;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов’язання, оцiнене за амортизованою вартiстю-кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

 

Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних масляних фiльтрiв; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здiйснює дiяльнiсть з громадського харчування для власних працiвникiв.
Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для двигунiв внутрiшнього згоряння власної конструкцiї власної торгової марки КОЛАН. Про перспективнiсть виробництва масляних фiльтрiв свiдчить той факт, що об'єм ринку масляних фiльтрiв приблизно спiвпадає за кiлькiстю з величиною парка автомобiлiв, або ненабагато перевищує його. За даними експертiв, середньорiчна потреба в масляних фiльтрах в Росiї оцiнюється приблизно в 34 млн штук, в України - 7,4 млн. штук.
Потенцiйна ємкiсть ринку автомобiльних масляних фiльтрiв в Росiйськiй Федерацiї та Українi щорiчно збiльшується в середньому на 1%.
Обсяги чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2013 рiк за видами дiяльностi:
1.Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв 7511 тис.грн. (74%),
2.Здача в оренду нерухомого майна 2658 (26%).
Обсяги виробництва масляних фiльтрiв за 2013 рiк склали : 308 тис.штук, реалiзовано 281,7 шт.
Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiйська Федерацiя (77%), Україна (33%). Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Генеральним дилером в Росiйськiй Федерацiї є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в Росiйськiй Федерацiї є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН" (Нижний Новгород), збут фiльтрiв КОЛАН в Українi вiдбувається через дилерiв : ООО «ТПК «ОМЕГА-Автопоставка» (Харкiв), ООО «ЦентрГАЗзапчасть» (Запорiжжя), "Автозапчастина" (Київ).
Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю до збiльшення.
Ризики в дiяльностi емiтента подiляються на 1) полiтичнi - бюджетних засобiв на пiдтримку конкурентоспроможностi машинобудiвної галузi не видiляється; можливостi держрегулювання iмпорту-експорту обмеженi нормами СОТ; 2) економiчнi - цiновий хаос на монопольному сировинному ринку i ринку енергоресурсiв; 3) соцiальнi - низька престижнiсть працi у виробничiй сферi, зниження привабливостi працi в машинобудуваннi; 4) технологiчнi - значне зношування активної частини основних фондiв, низький рiвень автоматизацiї та iнтелекту технологiї виробництва у машинобудуваннi. Цi ризики становлять загрозу стабiльному розвитку галузi машинобудування країни.
Товариство займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ. На дiлянцi нових технологiй впроваджена технологiя рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН», Розроблена технологiя утилiзацiї вiдпрацьованих масляних фiльтрiв «КОЛАН» є ресурсозберiгаючою та природозахисною. Це зумовлено впровадженням системи рециклiнгу (повернення до повторного застосування) до 30% елементiв фiльтру i рацiональним використанням та утилiзацiєю решти елементiв фiльтру. При цьому вiдбувається зниження антропогенного навантаження на природне середовище Полтавської областi (подалi й всiєї України) за рахунок припинення скиду вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв (iз значною частиною залишкового автомобiльного масла) на полiгони твердих побутових вiдходiв i мiськi звалища ТПВ, а також за рахунок зниження негативного впливу вiдпрацьованих мастил на забруднення поверхневих та ґрунтових вод.
Матерiали впровадження технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» включенi до перелiку важливiших екологiчних заходiв, якi передбаченi «Програмою охорони довкiлля, рацiонального використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки з урахуванням регiональних прiоритетiв Полтавської областi на перiод до 2015 року (в новiй редакцiї), Полтава. 2012 рiк.»
Матерiали нової технологiї рециклiнгу масляних вiдпрацьованих автомобiльних фiльтрiв «КОЛАН» захищенi: патентом України на корисну модель №20424 “Процес рециклiнгу масляних фiльтрiв, виконаних закаткою корпусу на кришку”(15.01.2007); патентом України на корисну модель №4806 “Процес рiзання фiльтрiв для очистки масла”(15.01.2007); патентом України №42171 на винахiд “Фiльтр очистки масла” (15.09.2004); патентом Германiї №10124845; патентом на винахiд Росiї №2201790 “Фильтр очистки масла (варианты) 10.04.2003”, патент України №79603 на винахiд «Процес контролю забрудненостi масляного фiльтра в автомобiльному двигунi», патент України на винахiд №91410 «Спосiб рiзання автомобiльних фiльтрiв» (26.09.2008), патент на винахiд №90200 «Конструкцiя ножа для рiзання масляних i паливних фiльтрiв» (08.08.2008), патент на винахiд №98021 «Спосiб вiддiлення кришок вiд фiльтруючого елемента масляного фiльтра» (24.06.2010) та iн.
Наведена технологiя захищена сертифiкатами стандарту якостi ISO 9001:2008 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям” вiд 23 травня 2011 року за №UA226605 (дiє до 23.05.2014) та мiжнародного стандарту системи менеджменту навколишнього середовища ISO 14001: 2004 «Виробництво та утилiзацiя (рециклiнг) фiльтрiв очищення мастила для двигунiв внутрiшнього згоряння. Виробництво металевих виробiв зi склоемалевим покриттям». 25.02.2013-27.02.2013 проведений ТОВ «БЮРО ВЕРIТАС УКРАЇНА» ресертифiкацiйний аудит, який рекомендував пiдприємство до сертифiкацiї по Стандарту ISO 14001:2004 вiд 07 березня 2007 року за №UA226290 (дiє до 07.03.2013), на пiдприємствi розроблена, документована i пiдтримується Система менеджменту навколишнього середовища у вiдповiдностi iз вимогами стандарту ISO 14001:2004.

 

Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.

 

Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.

 

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2013 таким чином : будiвлi та споруди - за залишковою вартiстю 3376 тис.грн. - складають 83,5% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (адмiнiстративний корпус 1969 року побудови, iнженерний корпус 1973 року побудови, технiчний корпус 1970 року побудови, експериментальний корпус 1969 року побудови, серед iнших - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 рокiв побудови),
Товариство передало вiдповiдно до договорiв оренди в в оренду основнi засоби по групi будiвлi та споруди балансовою вартiстю 365 тис.грн., це примiщення в iнженерному корпусi; машини i обладнання - за залишковою вартiстю 446 тис.грн. - складають 11% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства (станки, печi, преси, прибори, iнш. обладнання); транспорт (автомобiлi марок ГАЗ, ВАЗ, МАЗ) - за залишковою вартiстю 162 тис.грн. - складають 4% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства; меблi, прилади, офiсне обладнання, найбiльш численна за кiлькiстю об'єктiв група ОЗ Товариства, але найменша за залишковою вартiстю 29 тис.грн. - складають 0,7% вiд балансової вартостi ОЗ Товариства. Ступiнь використання ОЗ Товариства - 64%, ступiнь зносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей Товариства (36%) в законсервованому станi в наслiдок моральної вiдсталостi. Капiтальне будiвництво на даний час не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.
Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул. Фрунзе, 153

 

Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень. Ступiнь залежностi вiд економiчних ризикiв значна, це такi фактори, як: нестабiльний курс гривнi, високi ставки кредитування комерцiйних банкiв, низький платiжноспроможний попит внутрiшнього ринку, нестача обiгових коштiв у пiдприємства, неконтрольоване зростання цiн на товари та послуги природних монополiй (сировина, енергоресурси), недостатнiй обсяг iнвестицiй у машинобудуваннi, високий рiвень матерiало- i енергоємностi продукцiї, що випускається, низька рентабельнiсть виробництва. Ступiнь задежностi вiд законодавчих обмежень менш значна, серед таких факторiв : у зв'язку з вступом до СОТ можливостi державного регулювання в питаннях стосовно конкуренцiї значно обмеженi, вiдсутнiсть на законодавчому рiвнi пiдтримки привабливостi працi в машинобудуваннi, недооцiнка владою ролi машинобудування як основи економiчної та соцiальної захищеностi значної частини населення.

 

Протягом 2013 року Товариством всього сплачено штрафiв на суму 18,9 тис. грн., в т. ч. за несвоєчасну сплату ЄСВ на суму 15792 грн., за несвоєчасну оплату за електроенергiю на користь ПАТ «Полтаваобленерго» на суму 3105 грн.

 

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Станом на кiнець звiтного 2013 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: власний капiтал – 63,7%, позиковий капiтал – 36,3% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього перiоду структура джерел фiнасування погiршилася: частка власного капiталу зменшилася на 8,3%.

 

Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.

 

Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.

 

За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх джерел фiнансування.

 

Протягом 2013 року Товариство вело судову тяганину проти Державної податкової iнспекцiї у м. Полтавi, оскаржуючи винесенi нею податковi повiдомлення-рiшення за результатами планової виїзної перевiрки з питань дотримання Товариством вимог податкового, валютного та iншого законодавства за перiод 01.07.2009-30.06.2012, що набрала форму акта вiд 29.11.2012. Полтавський окружний адмiнiстративний суд 26.11.2013 винiс рiшення на користь Товариства, визнав протиправними та скасував податковi повiдомлення-рiшення ДПI у м. Полтавi, вказанi в позовi Товариства, окрiм двох на загальну суму 35770,34 грн. Товариство оскаржило цю постанову про часткове задоволення адмiнiстративного позову в Харкiвському апеляцiйному адмiнiстративному судi, на даний момент справа розглядається у Вищому адмiнiстративному судi м. Києва.

 

Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3784

3680

0

0

3784

3680

будівлі та споруди

3145

3011

0

0

3145

3011

машини та обладнання

506

446

0

0

506

446

транспортні засоби

123

162

0

0

123

162

інші

10

61

0

0

10

61

2. Невиробничого призначення:

388

365

0

0

388

365

будівлі та споруди

388

365

0

0

388

365

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4172

4045

0

0

4172

4045

Опис

Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу. Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 38 р.
Машини та обладнання 27 р.
Транспортнi засоби 18 р.
Меблi та приладдя, офiсне обладнання 24 р.
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 10855 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 7175 тис. грн., ступiнь зносу - 66,1%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 60 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв.
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5647

6519

Статутний капітал (тис. грн.)

3175

3175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3175

3175

Опис

Розрахунок чистих активiв ПАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" за 2011 рiк проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485 (Протокол засiдання комiсiї вiд 17.11.2004 року №40).

Висновок

Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" пiсля закiнчення 2013 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3221

X

X

Усього зобов'язань

X

3222

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.03.2013

22.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

23.04.2013

24.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32996030

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36022, м. Полтава вул. Ленiна,91

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3422 24.06.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

52 П 000052 12.03.2013 21.05.2014

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ
IНСТИТУТ ЕМАЛБОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ
ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН”.

Керiвництву ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН”
Власникам цiнних паперiв ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку


Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН”
Код ЄДРПОУ 04637622
Мiсцезнаходження юридичної особи 36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе, 153
Телефон/факс: (05361) 592558
Вiдомостi про державну реєстрацiю Виписка з ЄДР юридичних осiб серiя ААВ № 338881 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 вiд 15.01. 1992 року
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, прийнятими в якостi нацiональних, Закону України „ Про аудиторську дiяльнiсть ” (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, , Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту 1 затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12 та з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360.
Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2013 рiк, яка включає наступнi форми фiнансових звiтiв та додатки до них:
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2013 року.
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2013 рiк.
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) форма №3 за 2013 рiк.
• Звiт про власний капiтал форма №4 за 2013 рiк.
• Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2013 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 „Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”, МСА 220 „Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi”, МСА 500 „Аудиторськi докази” i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2013 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, внутрiшнiх положень аудиторської фiрми „Сiчень-Аудит”, професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень.
Аудит фiнансової звiтностi за 2013 рiк суб’єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ця фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” станом на 31.12.2013 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2012 року.
Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної нами аудиторської перевiрки забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi за 2013 рiк у вiдповiдностi до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу акцiонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок помилки або iнших обставин; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” за 2013 рiк на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, Мiжнародного стандарту аудиту №720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” фiнансовi звiти ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” базуються на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдають нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту №705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний
Аудиторська перевiрка показала, що звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме Товариством на дату рiчної фiнансової звiтностi не проведено тестування на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв, що передбачається мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Крiм того, товариство не формує резерв забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, зокрема резерв забезпечення виплат вiдпусток. Аудиторська компанiя не в змозi визначити можливий вплив зазначеного питання на фiнансовий результат та власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року.
Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти.
Нами було зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi дебiторської та кредиторськiй заборгованостi, а також основних засобiв, малоцiнних активiв, запасiв у фiнансовiй звiтностi ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” у всiх суттєвих аспектах.
Умовно-позитивна думка
Аудиторською фiрмою, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведенi у попередньому абзацi, пiдтверджується, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан компанiї ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” станом на 31.12.2013 року, її фiнансовi результати, рух грошових коштiв i змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Звiт аудитора щодо розкриття iншої iнформацiї емiтента
Вiдповiдно до п.2.7 рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.11р. №1360, аудитори повiдомляють про наступне:
1. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” та виявили, що вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
2. Нами отримана i розглянута iнша iнформацiя з метою виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми виявили, що суттєвих невiдповiдностей не встановлено.
3. Ми отримали i перевiрили iнформацiю про виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Ми виявили, що такi правочини у звiтному 2013роцi не вiдбувалися.
4. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно стану корпоративного управлiння i внутрiшнього аудиту ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН”. Протягом звiтного року в ПАТ „НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН” функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння затверджено загальними зборами товариства. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв на протязi 2013 року проводились у вiдповiдностi з нормами ст.32 Закону України „Про акцiонернi товариства”, а саме не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдають термiнам визначеним ЗУ „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звiтного року Правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудиторська фiрма може зробити висновок:- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України „Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту товариства.
5. Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 „Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища” аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв,отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства.
Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Iнформацiї щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансових стан заявника аудитором в ходi аудиту та на дату надання висновку не виявлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код ЄДРПОУ 32996030
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї до 27.03.2019 р.
ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Олiмпiюк Iгор Миколайович (Сертифiкат №000988 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №-45 вiд 16 травня 1996 року з термiном дiї до 16 травня 2015 року)
Кальник Iгор Олександрович (Сертифiкат №004882 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №-104 вiд 30 листопада 2001 року з термiном дiї до 30 листопада 2015 року)
Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Ленiна, 91
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 р. №244/5
Основнi вiдомостi про умови Договору:
Договiр на проведення аудиту № 9 вiд 18.02.2014 року .
Час проведення аудиту з 24 лютого 2014 року по 20 березня 2014 року.
Складено “09” квiтня 2014 року.
Директор (аудитор) аудиторської
фiрми Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Сiчень-Аудит” ____________________ I. М. Олiмпiюк
Аудитор ____________________ I.О. Кальник


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя не надається.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя не надається.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя не надається.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Змiни законодавства.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя не надається.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя не надається.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймали.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не приймали.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не приймали.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

Територія

 

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.29

Середня кількість працівників

205

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

20

46

10

первісна вартість

1001

719

52

0

накопичена амортизація

1002

699

6

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

3784

3680

4480

первісна вартість

1011

11599

10855

11485

знос

1012

7815

7175

7005

Інвестиційна нерухомість:

1015

388

365

434

первісна вартість

1016

869

869

869

знос

1017

481

504

435

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

26

17

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

29

0

28

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4247

4108

4952

II. Оборотні активи

Запаси

1100

4128

4214

5095

Виробничі запаси

1101

1040

924

967

Незавершене виробництво

1102

1408

1222

1620

Готова продукція

1103

1674

2062

2502

Товари

1104

6

6

6

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

101

115

97

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


112


133


556

з бюджетом

1135

293

246

175

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

16

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

7

16

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

137

31

189

Готівка

1166

1

0

1

Рахунки в банках

1167

136

31

188

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

15

43

Усього за розділом II

1195

4772

4761

6171

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

9019

8869

11123

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3175

3175

3175

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1372

1372

1372

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1972

1100

4613

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

6519

5647

9159

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1645

2036

1104

за розрахунками з бюджетом

1620

3

1

55

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

119

124

94

за розрахунками з оплати праці

1630

453

643

208

за одержаними авансами

1635

25

196

246

за розрахунками з учасниками

1640

255

191

143

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

31

114

Усього за розділом IІІ

1695

2500

3222

1964

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

9019

8869

11123

 

Примітки

д/н

Керівник

Колтунов Георгiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7731

8776

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 7346 )

( 9707 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


385


0

 збиток

2095

( 0 )

( 931 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2716

2582

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1410 )

( 1071 )

Витрати на збут

2150

( 899 )

( 883 )

Інші операційні витрати

2180

( 2199 )

( 2492 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1407 )

( 2795 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2

2

Інші доходи

2240

0

30

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1405 )

( 2763 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-5

-5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 1410 )

( 2768 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1410

-2768

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

4313

4225

Витрати на оплату праці

2505

3986

3841

Відрахування на соціальні заходи

2510

1508

1468

Амортизація

2515

485

517

Інші операційні витрати

2520

1895

1756

Разом

2550

12187

11807

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

634975

634975

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

634975

634975

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-2.2206

-4.36

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-2.2206

-4.36

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Колтунов Георгiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Дона Наталiя Леонiдiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

04637622

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


8151


9280

Повернення податків і зборів

3005

0

32

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

32

Цільового фінансування

3010

3

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

201

21

Надходження від повернення авансів