ПАТ "НДІ КОЛАН"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", код за ЄДРПОУ: 04637622, місцезнаходження: 36002, молтава, вул.Фрунзе, 153, телефон та факс: (0532) 59-26-43, 59-25-58, електронна поштова адреса: i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ww.kolan.ua. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. 21.08.2015 наглядова рада ПАТ «НДІ КОЛАН» дала згоду на розірвання контракту з Бажановим Вадимом Сергійовичем, першим заступником генерального директора, з 01.09.2015, на підставі його заяви від 20.08.2015 про розірвання контракту з власної ініціативи. Бажанов В. С. перебував на посаді з 22.04.2010; письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; частка в статутному капіталі емітента 0.6906%. На вказану посаду нікого не призначено. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 21.08.2015