ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»

 Дата проведення:

21 квітня 2015 року

Час початку проведення:

13 година 00 хвилин

Місце проведення:

36002, м. Полтава,

вул. Фрунзе, 153,  к. 94

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

15 квітня 2015 року

станом на 24.00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

311

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

634975

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

2 особи

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах :

514217

Кворум Загальних зборів, %

99,9 %

Порядок голосування на загальних зборах

голосування бюлетенями

Голова Наглядової ради ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» Надіктов Віктор Миколайович привітав учасників річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» (далі – Товариство). Він повідомив, що Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства. При здійсненні організаційних заходів щодо підготовки до проведення Загальних зборів Наглядова рада керувалась вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України “Про депозитарну систему України”, статутом Товариства, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №49 від 13.03.2015 року, а також розміщене на власній веб-сторінці Товариства 20.03.2015 року. Одночасно, простими листами, повідомлення про проведення Загальних зборів були направлені кожному акціонеру (дата відправки 20.03.2015). Таким чином, процедура скликання Загальних зборів дотримана. Реєстрацію учасників Загальних зборів було здійснено реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, а саме: 

            Реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії: Перець О. В.

Члени реєстраційної комісії:  Надіктова Н. М, Білозерова І. В.

         Слухали :

повідомлення голови реєстраційної комісії Перця О. В., який поінформував, що для участі у Загальних зборах зареєстровано 19 акціонерів із загальною кількістю простих іменних акцій  533538 штук, в тому числі 2 акціонери є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 514217 штук, кворум Загальних зборів склав 99,9 %, Загальні збори є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного. 

            Голова Наглядової ради Товариства Надіктов В. М. оголосив 18 річні Загальні збори відкритими.

           Слухали :

         Голову Наглядової ради Товариства Надіктова В. М. про порядок денний Загальних зборів та доповідачів:

1   Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів. Доповідач Надіктов В. М.

2   Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів. Доповідач Надіктов В.М.

3   Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2014 році та основні напрями діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження звіту. Доповідач Колтунов Г. А.

4   Звіт наглядової ради про роботу в 2014 році. Затвердження звіту. Доповідач Надіктов В. М.

5   Звіт та висновок ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту та висновку. Доповідач Чернявська Л. А.

6   Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік, та порядку покриття збитку.  Доповідач Дона Н. Л.

7   Внесення змін до статуту товариства. Доповідач Надіктов В. М.

 

 

            Питання 1 порядку денного:  Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів.

            Слухали : Голову Наглядової ради Надіктова В. М., який запропонував для підрахунку голосів та визначення результатів голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію, обрати голову та секретаря Загальних зборів та оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою : “Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Перець О. В., члени лічильної комісії - Піхуля А. Т., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборів Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборів Білозерову І. В.“.

            Проекти рішень поставлено на голосування.

            До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється членами реєстраційної комісії.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

Вирішили :

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Перець О. В., члени лічильної комісії - Піхуля А. Т., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборів Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборів Білозерову І. В.

 

Питання 2 порядку денного: Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.

         Слухали голову Наглядової ради Надіктова В. М., який оголосив проект рішення щодо затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів, підготовлений Наглядовою радою: “Надати для виступів з питань 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного - до 10 хв.            Для виступу по обговоренню питань порядку денного - до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв.

            Прохання про надання слова для виступу подавати президії зборів у письмовій формі із вказанням питання порядку денного.

            Перерва до 10 хв. в роботі зборів буде зроблена після  голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією.

            Попередні      підсумки голосування з питань порядку денного будуть оголошені після перерви за результатами попереднього підрахунку голосів.

            Рішення зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

         Збори  провести сьогодні.”

Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Загальних зборів. 

         Голова Наглядової ради Надіктов В. М. передав право ведення Загальних зборів його голові – Бажанову В. С.

        

         Питання 3 порядку денного: Звіт дирекції про результати діяльності товариства у 2014 році та основні напрями діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження звіту.

         Слухали генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича, який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році та напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

            Доповідач поінформував, що основним видом діяльності в 2014 році була розробка та виробництво масляних фільтрів. Проводились роботи по захисту прав інтелектуальної власності відносно основних напрямків діяльності Товариства.

В 2014 році обсяг виробництва і реалізації становив 238 тис. штук фільтрів КОЛАН, що нижче від показника минулого року, але в грошовому вимірі був вищим за минулорічний показник на 0,5 млн.грн.

Напрями діяльності Товариства на 2015 рік: збереження обсягів виробництва та реалізації фільтрів; зменшення собівартості продукції за рахунок зменшення непродуктивних витрат; розвиток екологічного напрямку діяльності Товариства, а саме, утилізації та рециклінгу масляних фільтрів; досягнення позитивного фінансового результату (прибутку) від фінансово-господарської діяльності за рік.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою: “Затвердити звіт дирекції про результати діяльності товариства за 2014 рік та схвалити основні напрями діяльності на 2015 рік.”

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

         Вирішили:

            Затвердити звіт дирекції про результати діяльності товариства за 2014 рік та схвалити основні напрями діяльності на 2015 рік.

           

Питання 4 порядку денного: Звіт наглядової ради про роботу в 2014 році. Затвердження звіту.

            Слухали голову Наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича про роботу Наглядової ради за 2014 рік. Він наголосив, що у звітному році відбулося 5 засідань наглядової ради, розглянуто 18 питань, по яким були прийняті відповідні рішення, що дало певний ефект в технічно-організаційній сфері діяльності Товариства.

Надіктов В. М. відзначив, що у звітному періоді порушень прав акціонерів з боку посадових осіб Товариства не зафіксовано. Але в результаті неузгодження двох Законів України “Про акціонерні товариства” і “Про депозитарну систему України”, акціонери, які не уклали договір про обслуговування цінних паперів втратили право голосу  на загальних зборах, про що Наглядова рада повідомляла акціонерів листами. Наглядова рада зверталась з цього питання до Міністерства юстиції України, до НКЦПФР, готується звернення до правового комітета Верховної ради.  

            Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою:

“Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності  в 2014 році.”

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

         Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності  в 2014 році.

 

Питання 5 порядку денного: Звіт та висновок ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту та висновку.

            Слухали голову ревізійної комісії Чернявську Л. А., яка доповіла, що в минулому році Ревізійною комісією було проведено 2 засідання, розглянуто 8 питань, всі вони виконані. З урахуванням того, що протягом звітного року фахівці відділу бухобліку плідно працювали с аудиторами фірми “СІЧЕНЬ-АУДИТ” з питань ведення бухобліку за міжнародними стандартами, і той факт, що було проведено п’ять перевірок з боку різних контролюючих органів (інспекції з праці, Пенсійного фонду, податкової інспекції, Фонду соціального страхування), ревкомісія не переобтяжувала відділ бухобліку своєю контролюючою функцією, а лише сприяла налагоджуванню такої праці.

Чернявська Л. А. поінформувала про результати аудиторської перевірки, виконаної аудиторською фірмою "СІЧЕНЬ-АУДИТ" та зачитала умовно-позитивний висновок. Від імені ревізійної комісії запропонувала після заслуховування звіту головного бухгалтера по питанню № 6 затвердити річну фінансову звітність ПАТ "НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН" за 2014 рік і розмістити результати перевірки фінансово-господарської діяльності на корпоративному сайті.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою: “Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.”

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

         Вирішили:

Затвердити звіт  Ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.

Питання 6 порядку денного: Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік, та порядку покриття збитку. 

Слухали доповідь головного бухгалтера Дону Наталію Леонідівну, яка доповіла про показники фінансової діяльності Товариства в 2014 році, поінформувала акціонерів, що Товариство у звітному році спрацювало зі збитком 155 тис.грн., що краще показника минулого року на 1203 тис.грн. Дона Н. Л. повідомила, що в зв'язку з несприятливими ринковими умовами, незадовільним фінансовим станом Товариства та відсутністю прибутку за 2014 рік, пропонується дивіденди за 2014 рік не нараховувати  та не виплачувати, збиток 2014 року у сумі 155 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з шостого питання, підготовлений Наглядовою радою: “Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік. Покриття збитку, що утворився в 2014 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулі роки.”

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

        

         Рішення прийнято.

            Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2014 рік. Покриття збитку, що утворився в 2014 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулі роки.

 

Питання 7 порядку денного: Внесення змін до статуту товариства. 

Слухали голову Наглядової ради Надіктова В. М., який поінформував про необхідність і доцільність зміни скороченого найменування Товариства, а саме:

-українською мовою: ПАТ “НДІ КОЛАН”

-російською мовою: ПАО “НИИ КОЛАН”.

Для цього потрібно внести зміни до статуту Товариства, та провести їх державну реєстрацію.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з сьомого питання, підготовлений Наглядовою радою: “1. Внести зміни до статуту Товариства в частині скороченого найменування Товариства, виклавши його українською мовою - ПАТ “НДІ КОЛАН”; російською мовою - ПАО “НИИ  КОЛАН”.

            2. Уповноважити генерального директора Колтунова Г.А. підписати зміни до статуту Товариства, та здійснити дії щодо їх державної реєстрації, з правом надання довіреності представнику Білозеровій І. В.”

            Проект рішення поставлено на голосування.

           

            Голосували:

«за»

514217 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах  та є власниками голосуючих акцій

«проти»

немає

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

         Рішення прийнято.

            Вирішили:

1. Внести зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" в частині скороченого найменування, виклавши його українською мовою - ПАТ “НДІ КОЛАН”; російською мовою - ПАО “НИИ  КОЛАН”.

2. Уповноважити генерального директора Колтунова Г.А. підписати зміни до статуту Товариства, та здійснити дії щодо їх державної реєстрації.

 

Голова зборів  Бажанов В.С. звернувся до присутніх:

- всі питання порядку денного 19 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН» розглянуті, обговорені, по ним прийняті відповідні рішення;

- Загальні збори оголошено закритими.

        

         Голова Загальних зборів      __________________       В. С. Бажанов

         Секретар Загальних зборів  __________________       І. В. Білозерова

 

            Додатки:

1 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» - на 1 арк.

2 Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» - на 2 арк.