Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут

емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

(місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153) повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 13.00 годині за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, к. 94. Реєстрація акціонерів (їх представників)  буде проводитись у день та за місцем проведення річних загальних зборів з 11.00 до 12.45.

 

Проект порядку денного:

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1

Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря річних загальних зборів, затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів.

1.1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії           Гайдамашко Л.М., члени лічильної комісії - Піхуля А.Т., Ковшар В.І. 1.2. Обрати секретарем загальних зборів Білозерову І.В. 1.3. Затвердити регламент та порядок проведення річних загальних зборів: доповідь - до 10 хв., виступи по обговоренню - до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв. Прохання про надання слова для виступу подавати президії зборів у письмовій формі із вказанням питання порядку денного. Перерва до 10 хв. в роботі зборів буде зроблена після голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією. Попередні підсумки голосування з питань порядку денного будуть оголошені після перерви за результатами попереднього підрахунку голосів.

2

Звіт генерального директора про результати діяльності товариства в 2016 році та основні напрями діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження звіту.

Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності товариства в 2016 році та схвалити основні напрями діяльності товариства на 2017 рік.

3

Звіт наглядової ради про роботу в 2016 році. Затвердження звіту.

Затвердити звіт наглядової ради про роботу в 2016 році.

4

Звіт та висновок ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту та висновку.

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати діяльності в 2016 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.

5

Затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік та порядку покриття збитку.

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016 рік. Покриття збитку, що утворився в 2016 році, здійснити за рахунок чистого прибутку за минулі роки.

6

Припинення повноважень членів наглядової ради.

Припинити повноваження членів наглядової ради товариства: Надіктова В.М., Перця О.В., Мороза О.С., Подгорного Ю.В., Зикова С.В.

7

Обрання членів наглядової ради товариства.

Обрати (кумулятивним голосуванням) наглядову раду на строк до наступних річних загальних зборів із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.) за МСФЗ

 

Найменування показника

період

звітний

2016 рік

попередній

2015 рік

Усього активів

7876

9175

Основні засоби

2491

2799

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4547

5087

Сумарна дебіторська заборгованість

506

887

Грошові кошти та їх еквіваленти

34

64

Нерозподілений прибуток

74

459

Власний капітал

4621

5006

Статутний капітал

3175

3175

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3255

4169

Чистий прибуток (збиток)

- 266

- 436

Середньорічна кількість акцій (шт.)

634975

634975

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

167

182

Для участі у річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України. Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 153, к.1. Особа, відповідальна за ознайомлення – Перець О.В., секретар наглядової ради. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.kolan.ua.

 

Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43             Наглядова рада ПАТ “НДІ КОЛАН”