№31 від 09.04.2014
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової  звітності  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 „НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ ЕМАЛБОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН”.

 

 Керівництву ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”

Власникам цінних паперів ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”                            Національній комісії з цінних паперів

                            та фондового ринку

Основні відомості про емітента:

Повне найменування товариства

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН”

Код ЄДРПОУ

04637622

Місцезнаходження юридичної особи

36002, Полтавська область, м.Полтава, вул. Фрунзе, 153

Телефон/факс:

(05361) 592558

Відомості про державну реєстрацію

Виписка з ЄДР юридичних осіб серія ААВ № 338881 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 588 120 0000 003102 від 15.01. 1992 року

 

Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятими в якості національних, Закону України „ Про аудиторську діяльність ” (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, , Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з національної практики аудиту 1 затверджене АПУ від 20.12.2013р. №286/12  та з урахуванням  Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №1360.

Нами перевірена фінансова звітність ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” за 2013 рік, яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

·    Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2013 року.

·    Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма №2 за 2013 рік.

·    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) форма №3 за 2013 рік.

·    Звіт про власний капітал форма №4 за 2013 рік.

·    Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності  за 2013 рік.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” за 2013 рік відповідає вимогам МСА 200 „Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту”, МСА 220 Контроль якості аудиту фінансової звітності, МСА 500 Аудиторські докази і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” за 2013 рік встановлювався у відповідності до вимог  Міжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”, внутрішніх положень аудиторської фірми „Січень-Аудит”, професійного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень. 

Аудит фінансової звітності за 2013 рік суб’єкта господарювання, що перевіряється, включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ця  фінансова звітність Публічного акціонерного товариства „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” станом на 31.12.2013 року складена за міжнародними стандартами фінансової звітності з представленням порівняльної інформації по відношенню до попереднього звітного періоду 2012  року.

Ми вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної нами аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, щодо фінансових звітів.

     

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”   несе відповідальність за початкові залишки, підготовку та достовірне представлення фінансової звітності за 2013 рік у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,  Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу акціонерного товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Керівництво суб’єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” за 2013 рік на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, Міжнародного стандарту аудиту №720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” фінансові звіти ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”  базуються на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідають нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 „Модифікації думки у звіті  незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є умовно-позитивний

Аудиторська перевiрка показала, що звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме Товариством на дату річної фінансової звітності не проведено тестування на наявність ознак можливого зменшення корисності активів, що передбачається міжнародними стандартами фінансової звітності. Крім того, товариство не формує резерв забезпечення майбутніх витрат і платежів, зокрема резерв  забезпечення виплат  відпусток. Аудиторська компанія не в змозі визначити можливий вплив зазначеного питання на фінансовий результат та власний капітал товариства станом на 31.12.2013 року.

Вищезазначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти.

Нами було зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності дебіторської та кредиторській заборгованості, а також основних засобів, малоцінних активів, запасів у фінансовій звітності ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”    у всіх суттєвих аспектах.

 

Умовно-позитивна думка

Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, які наведені у попередньому абзаці, підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан компанії ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”     станом на 31.12.2013 року, її фінансові результати, рух грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Звіт аудитора щодо розкриття іншої інформації емітента

Відповідно до п.2.7 рішення ДКЦПФР від 29.09.11р. №1360,  аудитори повідомляють про наступне:

1.    Ми отримали і перевірили інформацію стосовно вартості чистих активів ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”   та виявили, що вартість чистих активів  більше скоригованого статутного капіталу , що  відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2.    Нами отримана і розглянута інша інформація з метою виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається разом з фінансовою звітністю. Ми виявили, що  суттєвих невідповідностей не встановлено.

3.    Ми отримали і перевірили  інформацію про виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Ми виявили, що такі правочини у звітному 2013році не відбувалися.

4.    Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління і внутрішнього аудиту ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН”. Протягом звітного року в ПАТ „НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН” функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2013 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.  Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок:- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства.

5.    Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”  аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінка та огляд фінансових результатів,отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.

Інформації щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансових стан заявника аудитором в ході аудиту та на дату надання висновку не виявлено.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"

Код ЄДРПОУ

32996030

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ

№3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 р.

ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Олімпіюк  Ігор Миколайович (Сертифікат №000988 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення  №-45 від 16 травня  1996 року з терміном дії до 16 травня 2015 року)

Кальник Ігор Олександрович (Сертифікат №004882 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати України, рішення  №-104 від 30 листопада 2001 року з терміном дії до 30 листопада 2015 року)

Місцезнаходження

36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг

Рішення  АПУ від 22.12.2011 р. №244/5

Основні відомості про умови Договору:

Договір  на  проведення аудиту  № 9 від  18.02.2014  року .

Час проведення аудиту з 24 лютого 2014 року по 20 березня 2014 року.

Складено  09 квітня 2014 року.

 

Директор (аудитор) аудиторської

фірми Товариства з обмеженою

відповідальністю “Січень-Аудит”                     ____________________    І. М. Олімпіюк

 

Аудитор                                                                     ____________________   І.О. Кальник