Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Перший заступник генерального директора       Бажанов Вадим Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04637622
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська, Октябрський, 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0532) 59-25-58 59-25-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
him@ukrpost.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР 80   27.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.kolan.poltava.ua в мережі Інтернет 27.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємствї, тому iнформацiя вiдсутня. Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась. Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя вiдсутня. Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 2010 та 2011 рокiв не приймалося, тому iнформацiя вiдсутня. В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду. Особлива iнформацiя про Товариство у вiдповiдностi до ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" протягом звiтного перiоду не виникала, тому iнформацiя вiдсутня. Iнформацiя про органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється вiдповiдно до п.1.5 гл.2 р.V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р.). Форма iснування акцiй Товариства-бездокументарна, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Товариство не здiйснювало розмiщення iпотечних облiгацiй; iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариство не складало. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "НДI ЕМАЛЬХIММАШ I НТ КОЛАН"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
36002
3.1.5. Область, район
Полтавська, Октябрський
3.1.6. Населений пункт
м. Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Фрунзе, 153
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №791783
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.01.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Полтавський мiськвиконком
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3174875.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3174875.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку
331401
3.3.3. Поточний рахунок
26009054502442
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.5. МФО банку
331401
3.3.6. Поточний рахунок
26009054502442
3.4. Основні види діяльності
73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук
73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук
29.24.1 Виробництво iнших машин та устатковання загального призначення
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом (внутрiшнi i мiжнароднi перевезення) 323699 11.04.2007 Мiнiстерство транспорту i зв'язку України 10.04.12
Опис Планується подовження лiцензiї пiсля закiнчення термiну дiї.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнмашпром 00013942 01133 м.Київ вул.Сурiкова,3 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод : - середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 245 - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13 - чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 15 - фонд оплати працi - 4040,0 тис.грн. Фонд оплати працi на рiвнi попереднього року. В рамках кадрової програми на пiдприємствi проводяться iспити по оволодiнню новими професiями працiвниками, перепiдготовка кадрiв по пiдвищенню квалiфiкацiї стороннiми органiзацiями за рахунок пiдприємства (пожежна безпека, охорона працi, екологiя), оплата грошових коштiв у вищi навчальнi заклади для отримання вищої освiти спецiалiстами пiдприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колтунов Георгiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища, Полтавський будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1996-2002рр- ком. директор, з 2002р. генеральний директор товариства
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до статуту товариства генеральний директор керує роботою дирекцiї, здiйснює без доручення дiї вiд iменi АТ, керує справами АТ на засадах єдиноначальностi, представляє АТ в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, веде переговори та укладає угоди вiд iменi АТi здiйснює iншi дiї у вiдповiдностi зi статутом та Положенням про дирекцiю АТ. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Перший заступник генерального директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бажанов Вадим Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 333993 09.01.2002 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1936
6.1.5. Освіта**
вища, Куйбишевський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996-заступник директора НДIемальхiммаш з наукової роботи, з 1996р. - перший заступник генерального директора ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ".
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до статуту товариства перший заступник генерального директора товариства - директор з науково-технiчної роботи органiзовує i керує науково-технiчною дiяльнiстю АТ, має право здiйснювати всi дiї вi iменi АТ згiдно зi статутом та Положенням про дирекцiю АТ. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надiктов Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 727940 21.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1940
6.1.5. Освіта**
вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996рр. - завiдувач вiддiлом, з 1996р. - голова ради акцiонерiв, завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння.
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до статуту товариства голова ради АТ керує роботою ради АТ,що є органом управлiння АТ та представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть дирекцiї. Повноваження та обов"язки- органiзацiя i контроль роботи членiв Наглядової ради; здiйснення захисту прав акцiонерiв i найманих працiвникiв АТ; контроль та регулювання дiяльностi дирекцiї АТ; контроль використання матерiально-технiчних цiнностей, доцiльностi залучення iнвестицiй та кредитiв. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нефедов Андрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 179810 22.03.1999 УВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
вища, Нацiональний аерокосмiчний унiверситет, iнженер-енергетик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН", iнженер III категорiї, звiльнився 23.07.2010р.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки- органiзацiя i контроль використання науково-технiчного потенцiалу в розробках нової поточної продукцiї її конкурентоспроможностi. Винагорода, виплачена члену ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi- не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подгорний Юрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 543605 10.12.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть- промислове i цивiльне будiвництво
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1995-1996рр- ПНТП"Автофакс", з 1996р. - заступник генерального директора по будiвництву
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки - контроль i спияння дiяльностi дирекцiї АТ по стабiльному забезпеченню виробництва замовленнями. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перець Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 056039 13.01.2000 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл.
6.1.4. Рік народження**
1935
6.1.5. Освіта**
вища, Український полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть-машини i апарати хiмiчних виробництв
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1995-1998- iнженер-конструктор 1 категорiї АТ"НДI емальхiммаш i НТ", з 1998 - провiдний конструктор ВАТ"НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки - оцiнка технологiчних напрямкiв, якi будуть затребуванi ринком в перспективi; контроль i сприяння ефективнiй дiяльностi корпоративного секретаря АТ. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Олександр Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 600597 24.03.1998 Київським РI ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
середньо-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум, енергетик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1991-1996рр. - заступник директора ПНТП "Автофакс", з 1996р. - технiчний директор ВАТ.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки - контроль i сприяння дiяльностi дирекцiї АТ по пiдтриманню в робочому станi iснуючих та своєчасного оновлення робочих потужностей АТ. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ястремська Любов Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 179737 03.01.2001 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 1994р. провiдний iнженер , з 2002р.- провiдний iнженер бюро iновацiйної дiяльностi i корпоративного управлiння, з 2012 р.-професiонал з iнтелектуальної власностi.
6.1.8. Опис
Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дона Наталiя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 741646 30.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища,Європейський унiверситет, спецiальнiсть-облiк i аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2002-2006- зам.гол. Бухгалтера ПНТП "КОЛАН", з 2006- по тепер.час -гол. Бухгалтер ВАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН"
6.1.8. Опис
Виконує обов"язки згiдно посадової iнструкцiї На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Марина Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 976637 14.10.1999 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм. В.Г.Короленка, вчитель
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
студентка
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду iнспектора з кадрiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дяченко Євген Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 066268 05.02.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України, спецiалiст з економiки пiдприємства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
студент
6.1.8. Опис
На оприлюднення вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди згоди не дано. Вiдповiдно до статуту товариства ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарсьску дiяльнiсть дирекцiї товариства, його дочiрнiх пiдприємств, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду заступника директора з маркетингу Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Колтунов Георгiй Анатолiйович КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.04.1998 509228 80.19700000000 509228 0 0 0
Перший заступник генерального директора Бажанов Вадим Сергiйович КО 333993 09.01.2002 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.04.1998 4385 0.69100000000 4385 0 0 0
Голова наглядової ради Надiктов Вiктор Миколайович КН 727940 21.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 06.04.1998 7785 1.22600000000 7785 0 0 0
Член наглядової ради Нефедов Андрiй Олександрович ММ 179810 22.03.1999 УВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Подгорний Юрiй Володимирович КН 543605 10.12.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл. 06.04.1998 1575 0.24800000000 1575 0 0 0
Член наглядової ради Перець Олександр Васильович КО 056039 13.01.2000 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавс. обл. 06.04.1998 168 0.02600000000 168 0 0 0
Член наглядової ради Мороз Олександр Степанович КН 600597 24.03.1998 Київським РI ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.04.1998 2688 0.42300000000 2688 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Ястремська Любов Михайлiвна КО 179737 03.01.2001 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 06.04.1998 861 0.13600000000 861 0 0 0
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна КН 741646 30.09.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Радченко Марина Василiвна КН 976637 14.10.1999 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дяченко Євген Вiкторович КО 066268 05.02.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 526690 82.94700000000 526690 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Колтунов Георгiй Анатолiйович КН 432377 07.08.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 06.04.1998 509228 80.19700000000 509228 0 0 0
Усього 509228 80.19700000000 509228 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2011
Кворум зборів** 86.420000000000
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. Доповiдач голова Наглядової ради Надiктов В.М. 2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв. Доповiдач голова Наглядової ради Надiктов В.М. 3. Звiт дирекцiї про результати дiяльностi Товариства в 2010 роцi та напрями дiяльностi Товариства на 2011 рiк. Затвердження звiту. Доповiдач генеральний директор Колтунов Г.А. 4. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi в 2010 роцi. Затвердження звiту. Доповiдач голова Наглядової ради Надiктов В.М. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi в 2010 роцi. Висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Затвердження звiту та висновку. Доповiдач голова ревiзiйної комiсiї Ястремська Л.М. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Доповiдач головний бухгалтер Дона Н.Л. 7. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк та розмiру рiчних дивiдендiв. Доповiдач головний бухгалтер Дона Н.Л. 8. Про внесення змiн до статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Доповiдач перший заступник генерального директора Бажанов В.С. 9. Про надання повноважень генеральному директору Товариства для пiдписання та реєстрацiї змiн до статуту. Доповiдач голова Наглядової ради Надiктов В.М.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Фiзична особа -пiдприємець Бутенко Вiкторiя Олександрiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2352612661
Місцезнаходження 36000 Україна Полтавська Октябрський м.Полтава вул. Степового фронту, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2693
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2007
Міжміський код та телефон (0532) 508-920
Факс 508-920
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна М.Київ д/в м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Приватбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.08.2009
Міжміський код та телефон 056 716 33 64
Факс 716 10 49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.2010 289/1/10 ДКЦПФР м.Київ UA4000068845 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 5.000 634975 3174875.000 100.000000000000
Опис Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У вереснi 1964 року був створений НДIемальхiммаш. Основними напрямами його дiяльностi було : - розробка констукцiй хiмiчного обладнання з емалевими покриттями, - створення керамiчних мас та виготовлення виробiв iз керамiки. В 1967 було започатковано ще один напрям дiяльностi, а саме : - захист металевих виробiв полiмерними покриттями. В 1968 роцi з явився ще один напрям науково-виробничої дiяльностi по створенню апаратiв з використанням енергiї електромагнитних полiв. В цьому ж роцi також завершено будiвництво цiлого науково-дослiдного комплексу, що склало iнженерний корпус i дослiдно-виробничий корпус. Науковi роботи iнституту отримали визнання, а розробки на їх основi великий попит на внутрiшньому i зовнiшньому ринках. В 1996 роцi iнститут в результатi приватизацiї став вiдкритим акцiонерним товариством ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ". Iнститут зберiг основнi напрями дiяльностi, додавши ще один, а саме : виробництво масляних фiльтрiв для ДВЗ. В 2004 роцi iнститут рiшенням загальних зборiв вiд 6 лютого 2004 р. змiнив назву на ВАТ "НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН". В 2010 роцi Товариство привело свiй статут та внутрiшнi положення у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", обравши тип - публiчне акцiонерне товариство. В 2011 роцi суттевих подiй в розвитку Товариства не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Змiна форми власностi, тобто державної на колективну, викликала змiну органiзацiйної системи в управлiннi товариством. Основними органами управлiння є: - загальнi збори товариства, - рада акцiонерiв товариства, - дирекцiя товариства. - ревiзiйна комiсiя товариства. В наукових i виробничих пiдроздiлах є керiвники вiдповiдного фаху i досвiду, що дає змогу колективу ВАТ вирiшували науковi i технiчнi проблеми з належним пiдгрунтям на перспективу. Органiзацiйна структура товариства за останнi 5 рокiв не мiнялась.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Щодо обраної облiкової полiтики нарахування амортизацiї/оцiнки вартостi запасiв, то вона вiдповiдає вимогам законiв України, в тому числi i Закону України про прибуток. Основнi засоби Товариства вiдображенi в облiку за їх первiсною вартiстю що включає фактичнi витрати на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв, згiдно з п.8 Закону України "Про оподаткування прибутку", нараховується податковим методом. Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнювався. Нематерiальнi активи в Товариствi облiковуються за такими групами: Права на об'єкти промислової власностi, авторськi та сумiжнi з ними права. Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнювався. Ступiнь зносу нематерiальних активiв на кiнець року становить 99,4 вiдсотки. Запаси в балансi вiдображаються за первiсною вартiстю. При передачi запасiв в виробництво, для продажу та iншому вибуттю їх оцiнка проводиться по iдентифiкованiй вартостi. Матерiальнi активи строком використання до одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн менше одного року, вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв з списанням на собiвартiсть в момент передачi в експлуатацiю.
Текст аудиторського висновку
Фiзична особа - пiдприємець Бутенко Вiкторiя Олександрiвна iдентифiкацiйний номер 2352612661 вул. Степового фронту, буд. 29, м. Полтава, 36021 тел. 80532-508920; 65-57-65; електронна адреса: buh.uchet@mail.ru Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" За 2011 рiк. Акцiонерам ПАТ "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" Керiвництву емiтента ПАТ "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" (далi Товариство), код за ЄДРПОУ 04637622; юридична адреса: вул. Фрунзе, буд. 153, Октябрський район м. Полтава, 36002; фактична адреса, таж сама. Зареєстровано рiшенням Полтавського мiськвиконкому вiд 01.11.96 року №662-р. Я, Незалежний аудитор Бутенко Вiкторiя Олександрiвна (далi Аудитор) згiдно з договором №12 вiд 15.12.11р., провела аудиторську перевiрку повного пакету фiнансових звiтiв ПАТ "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН", що включає: баланс станом на 31.12.11р (форма №1) звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. (форма №2) звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма №3) звiт про власний капiтал за 2011 рiк.(форма №4) примiтки до фiнансового звiту за 2011 рiк.(форма №5) примiтки до фiнансового звiту згiдно з вимогами Нацiональних положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО)за 2011р. Концептуальною основою для пiдготовки цих звiтiв є Нацiональнi П(С)БО, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування i виконання аудиторської перевiрки з метою одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає виконання процедур для одержання аудиторських доказiв, щодо сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит включає i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального подання фiнансових звiтiв якi є загальноприйнятими в Українi Перевiркою встановлено що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних головної книги, а також iнших регiстрiв бухгалтерського облiку. Записи до зазначених регiстрiв внесенi на пiдставi первинних бухгалтерських документiв. Первиннi бухгалтерськi документи, в цiлому, вiдповiдають чиннiм вимогам щодо їх оформлення. Залишки по рахунках бухгалтерського облiку, вiдображенi в балансi Товариства, пiдтвердженi результатами iнвентаризацiї, що проведена згiдно з вимогами чинного законодавства. Облiкова полiтика Товариства на 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України? вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку забезпечує нормальну можливiсть для своєчасного складання та надання контролюючим органам та iншим споживачам фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних П(С)БО та вимог чинного законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки. Я вважаю, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлювання аудиторської думки. Висновок аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв, вiдповiдно до МСА № 700 Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi. За результатами проведеного аудиту вважаю, що наданий для перевiрки повний пакет фiнансових звiтiв Публiчного Акцiонерного Товариства "НДIЕМАЛЬХIММАШ i НТ КОЛАН" за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про склад та розмiр активiв, зобов'язань та капiталу Товариства станом на 31.12.2011р. згiдно з застосованою концептуальною основою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора 1.Вартiсть чистих активiв становить 9321 тис.грн., статутного капiталу 3175 тис.грн., Тобто вартiсть чистих активiв перевищує вартiсть статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Статутний капiтал акцiонерного товариства Цивiльного кодексу України. 2.Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть) не виявлено. 3.Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2011 роцi в Товариствi не вiдбувалося. 4.Стан корпоративного управлiння в Товариствi, вiдповiдає вимогам Закону України Про акцiонернi товариства. 5.При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi) не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Незалежний аудитор ФОП Бутенко Вiкторiя Олександрiвна Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб єктiв аудиторської дiяльностi №002867 вiд 29.03.07р. Сертифiкат аудитора серiї А № 0002693 чинний до 05 жовтня 2014року. рiшення АПУ №175/7, Договiр на проведення аудиту вiд 15.12.11р. №12 Перевiрка розпочата 15 грудня 2011року, закiнчена 20 березня 2012року. вул. Степового фронту, 29, м. Полтава 36021 тел. 8-0532-508-920; 65-57-65 електронна адреса: buh.uchet@mail.ru ФОП Бутенко В.О. 20 березня 2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом продукцiї, яку випускає Емiтент є маслянi фiльтри для ДВС та послуги в ре емалюваннi машинобудiвного обладнання. Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається весною та восени. Основнi ринки збуту - Росiя, Україна. Збут продукцiї вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на сировину мають постiйну тенденцiю збiльшення. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв - три. До основних видiв продукцiї, що виробляє iнститут, вiдносяться : - емальованi вироби : колони, мiшалки, термогiльзи, ємкостi, чашi, апарати, тощо, - вироби iз керамiки, - деталi, вузли, маслянi фiльтри для Д ВЗ, Iнститут займається органiзацiєю збору, переробки та рециклiнгу масляних фiльтрiв для ДВЗ, бере участь у мiжнародник виставках та ярмарках.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом звiтного року здiйснено капiтальних iнвестицiї на суму 336 тис.грн, зокрема, на придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв на суму 292 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На кiнець звiтного перiоду основнi засоби в Товариствi класифiкуються по наступним групам: № з/п Найменування групи Первiсна вартiсть грн. Знос Грн. Ступень зносу % 1 будинки, споруди 7930 4091 52 2 Машини та обладнання 3184 2569 81 3 Транспортнi засоби 980 758 77 4 Iнструмент 144 124 86 5 Бiблiотечнi фонди 16 16 100,0 6 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 259 259 100,0 7 Iншi необоротнi матерiальнi активи 2,0 2,0 100,0 Залишкова вартiсть всiх основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4696 тис.грн. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв становить 62 вiдсотки. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 716тис.грн. Балансова вартiсть основних засобiв, переданих в оренду становить 356тис.грн. Це основнi засоби вiдносяться до групи будинки та споруди
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звiтний перiод були виплаченi штрафнi санкцiї в сумi 1 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається виключно за рахунок господарських договорiв. Iншi джерела фiнансування - вiдсутнi. У товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На дiяльнiсть Емiтента позитивно вплине стабiльнiсть нацiонального законодавства в галузi економiки: стабiльнiсть цiн на сировину та енергоносiї, тощо. Планується полiпшення фiнансового стану товариства, збiльшення прибутку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний перiод дослiдження проводились в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх коштiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Iнформацiя щодо таких судових справ вiдсутня.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За останнi три роки Емiтент отримував прибутки вiд господарської дiяльностi. Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi не приймалося.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4958.000 4696.000 0.000 4696.000 4958.000 3839.000
будівлі та споруди 3833.000 0.000 0.000 3839.000 3833.000 0.000
машини та обладнання 733.000 614.000 0.000 0.000 733.000 614.000
транспортні засоби 361.000 222.000 0.000 0.000 361.000 222.000
інші 31.000 21.000 0.000 0.000 31.000 21.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 4958.000 4696.000 0.000 0.000 4958.000 4696.000
Опис 1) термiни користування основними засобами до повного зносу. 2) середнiй ступiнь їх використання становить 60 % 3) змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв 4) обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9321.000 9265.000
Статутний капітал (тис. грн.) 3174.900 3174.900
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3174.900 3174.900
Опис Розрахунок чистих активiв ПАТ"НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" за 2011 рiк проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485 (Протокол засiдання комiсiї вiд 17.11.2004 року №40).
Висновок Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПАТ НДIемальхiммаш i НТ КОЛАН" пiсля закiнчення 2011 фiнансового року вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 156.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1730.000 X X
Усього зобов'язань X 1886.000 X X
Опис: Iнформацiя вiдсутня.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Так
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства"

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймали.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 07.02.2012
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" за ЄДРПОУ 04637622
Територія за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 6024
Вид економічної діяльності Дослiдження i розробки в галузi природничих наук за КВЕД 73.10.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36002 м. Полтава вул. Фрунзе, 153
Середня кількість працівників 245
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1 10
- первісна вартість 011 691 700
- накопичена амортизація 012 ( 690 ) ( 690 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 85 66
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4958 4696
- первісна вартість 031 12354 12515
- знос 032 ( 7396 ) ( 7819 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 35
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 5044 4807
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 979 1230
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 1620 1756
Готова продукція 130 2502 2590
Товари 140 6 6
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 94 440
- первісна вартість 161 94 440
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 175 128
- за виданими авансами 180 667 158
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 16 8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 178 14
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 11 56
Інші оборотні активи 250 43 9
Усього за розділом II 260 6291 6395
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 5
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 11338 11207
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3175 3175
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1359 1359
Резервний капітал 340 1371 1371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3360 3416
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 9265 9321
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1215 987
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 246 3
- з бюджетом 550 54 156
- з позабюджетних платежів 560 1 0
- зі страхування 570 94 104
- з оплати праці 580 208 212
- з учасниками 590 143 396
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 112 28
Усього за розділом IV 620 2073 1886
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 11338 11207
Примітки Публiчне акцiонерне товариство ?НДI емальхiммаш i НТ КОЛАН? (далi Товариство), код за ЄДРПОУ 04637622. Юридична адреса: 36002 м. Полтава, Октябрський район, вул. Фрунзе, 153, фактична адреса, та ж сама. Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 15 сiчня 1992 року за №15881050005003102. Товариство утворене шляхом перетворення державного iнституту НДI емальхiммаш, пiдпорядкованого Мiнмашпрому України, у публiчне акцiонерне товариство. Органом управлiння Товариства згiдно iз Статутом є Загальнi збори. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2011 рiк становить 245 чоловiк. Посадовими особами Товариства є: Генеральний директор - Колтунов Георгiй Анатолiйович, Перший заступник генерального директора - Бажанов Вадим Сергiйович, Голова наглядової ради - Надiктов Вiктор Миколайович, Член наглядової ради - Нефедов Андрiй Олександрович, Член наглядової ради - Подгорний Юрiй Володимирович, Член наглядової ради - Перець Олександр Васильович, Член наглядової ради - Мороз Олександр Степанович, Голова ревiзiйної комiсiї - Ястремська Любов Михайлiвна, Головний бухгалтер - Дона Наталiя Леонiдiвна. Основними видами дiяльностi Товариства згiдно довiдки ?Про включення до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй? є наука (код 73.10.1) та дослiдництво (код 73.10.2). Крiм того Товариство отримує доходи вiд таких видiв дiяльностi як : Виробництво машин та устаткування загального призначення (код 29.24) ? виробництво фiльтрiв для очищення масла. Здавання в оренду власного нерухомого майна (код 70.20) ? здавання в оренду власних основних засобiв. Дiяльнiсть їдалень (код 55.51) - їдальня. Постачання пари та гарячої води ( код 40.30) - виробництво тепла у власнiй котельнi. Оброблення металевих вiдходiв та брухту ( код 37.10 ) - утилiзацiя масляних фiльтрiв. Iншi види оптової торгiвлi (код 51.90) Фiнансовий звiт Товариства, що подається, включає: 1.Баланс станом на 31 грудня 2011 року - форма №1. 2.Звiт про фiнансовий результат за 2011 рiк ? форма №2 3.Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк ? форма №3 4.Звiт про власний капiтал за 2011 рiк ? форма №4 5.Примiтки до фiнансової звiтностi за 2011р. ? форма №5 6.Додатки до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк ? форма №6 Примiтки та додатки до фiнансової звiтностi згiдно з вимогами нацiональних Положень (Стандартiв)Бухгалтерського Облiку України ( Далi П(С)БО ). Фiнансовий звiт складено у вiдповiдностi з вимогами нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку України, iншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнiми положеннями Товариства. Фiнансовий звiт складено в нацiональнiй валютi України - гривнi. Облiкова полiтика Товариства визначена в наказi № 1 ?Наказ про облiкову полiтику на 2011 рiк?. Основнi засоби Товариства вiдображенi в облiку за їх первiсною вартiстю що включає фактичнi витрати на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року, за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. Iншими необоротними активами вважаються матерiальнi активи термiном використання понад одного року або одного операцiйного циклу та вартiстю до 1000грн. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв, згiдно з п.8 Закону України ?Про оподаткування прибутку?, за 1квартал нараховувався податковим методом, а за 2-4 квартали 2011 року згiдно з п. 145 п.п. 1.5 Закону України ?Про оподаткування прибутку? амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом. На кiнець звiтного перiоду основнi засоби в Товариствi класифiкуються по наступним групам: № з/п Найменування групи Первiсна вартiсть грн. Знос Грн. Ступень зносу % 1 будинки, споруди 7930 4091 52 2 Машини та обладнання 3184 2569 81 3 Транспортнi засоби 980 758 77 4 Iнструмент 144 124 86 5 Бiблiотечнi фонди 16 16 100,0 6 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 259 259 100,0 7 Iншi необоротнi матерiальнi активи 2,0 2,0 100,0 Залишкова вартiсть всiх основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4696 тис.грн. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв становить 62 вiдсотки. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 716тис.грн. Балансова вартiсть основних засобiв, переданих в оренду становить 356тис.грн. Це основнi засоби вiдносяться до групи будинки та споруди. Нематерiальнi активи в Товариствi облiковуються за такими групами: Права на об?єкти промислової власностi, авторськi та сумiжнi з ними права. Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнювався. Ступiнь зносу нематерiальних активiв на кiнець року становить 100 вiдсоткiв. Запаси в балансi вiдображаються за первiсною вартiстю. При передачi запасiв в виробництво, для продажу та iншому вибуттю їх оцiнка проводиться по iдентифiкованiй вартостi. Матерiальнi активи строком використання до одного року або одного операцiйного циклу, якщо вiн менше одного року, вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв з списанням на собiвартiсть в момент передачi в експлуатацiю. Запаси Товариства класифiкуються за такими групами: Сировина i матерiали ? 717 тис.грн; Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби ?54тис.грн. Паливо ? 298 тис.грн. Тара i тарнi матерiали ? 42 тис.грн. Будiвельнi матерiали ? 14 тис.грн. Запаснi частини ? 99 тис.грн. МШП ? 5 тис.грн. Незавершене виробництво ? 1757 тис.грн. Готова продукцiя ? 2591 тис.грн. Товари ? 6 тис.грн. Незавершене виробництво складається з витрат на виконання незакiнчених робiт, вiдносно яких Товариством ще не визнаний дохiд. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю виконаних робiт та послуг. Резерв сумнiвних боргiв в Товариствi протягом 2011 року не нарахованi. Довгострокової дебiторської заборгованостi немає. Найбiльша сума поточної дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду визначена за ПАТ?Потаваобленерго? - 77 тис.грн, КП ?Водоканал? - 12 тис. грн., ТОВ ?Полтавапрофенерго? - 10 тис. грн., ВАТ ?Запорiжсталь? - 25 тис.грн. Iнша поточнi дебiторська заборгованiсть Товариства в сумi 8 тис.грн. на кiнець року це залишок по рахунку 652 ?За соцiяльним страхуванням?. До складу витрат майбутнiх перiодiв вiднесенi витрати на передплату перiодичних видань для виробничої дiяльностi. На кiнець року їх сума становить 5тис.грн. Зобов'язання Товариства визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Довгострокових зобов?язань в Товариствi немає. Непогашеної заборгованостi по позиках в Товариствi немає. Поточнi зобов?язання Товариства становлять 1886 тис.грн. що на 187 тис. грн. менше нiж на початок року. Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги ? 987 тис.грн. займає 52 % в загальнiй сумi зобов?язань Товариства. Це заборгованiсть ТОВ НТП ?КОЛАН? - 968 тис. грн., що є пов?язаною особою до Товариства. До складу iнших поточних зобов?язань вiднесенi зобов?язання по ПДВ, що облiковуються на рахунку 644 ?Податковий кредит?, в сумi 25 тис. грн., i по рахунку 372 ?Розрахунки з пiдзвiтними особами? 3 тис.грн.
Керівник Бажанов Вадим Сергiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12171 12331
Податок на додану вартість 015 472 563
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11699 11768
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 9801 ) ( 9545 )
Валовий:
- прибуток 050 1898 2223
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 2824 2426
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1535 ) ( 1316 )
Витрати на збут 080 ( 682 ) ( 710 )
Інші операційні витрати 090 ( 1674 ) ( 1640 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 831 983
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 2 161
Інші доходи 130 83 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 99 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 10 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 906 1045
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 717 ) ( 172 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 189 873
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 189 873
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 64
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 6697 4641
Витрати на оплату праці 240 4040 4051
Відрахування на соціальні заходи 250 1507 1509
Амортизація 260 557 758
Інші операційни витрати 270 2340 2553
Разом 280 15141 13512
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 634975.00000000 634975.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.63000000
Примітки Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї робiт, послуг визнається у вiдповiдностi при збiльшеннi активу або зменшеннi зобов?язання, що обумовлюють зростання власного капiталу, якщо оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнання доходу застосовується вiдносно кожної операцiї на пiдставi первинних бухгалтерських документiв: актiв виконаних робiт, видаткових накладних, та iнших. Дохiд Товариства класифiкується за такими групами: 1.Дохiд вiд реалiзацiї 11699 тис.грн: 11339 - дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї; 211- дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв виробництва; 63- дохiд вiд утилiзацiї фiльтра. 86- дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг 2.Iнший операцiйний дохiд 2824 тис.грн.: 2657 - дохiд вiд операцiйної оренди активiв; 167 - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 3.Iнший фiнансовий дохiд 2 тис. грн. це дохiд вiд отриманих вiдсоткiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов?язань, що приводять до зменшення власного капiталу. Витрати складаються з: 1.Собiвартостi реалiзованої продукцiї товарiв та послуг 9801 тис.грн. 2. Адмiнiстративнi витрати 1535 тис. грн. 3. Витрати на збут 682 тис. грн. 4. Iншi операцiйнi витрати 1674 тис. грн.: 533,00 вiдрядження 928,00 витрати по орендi 99,00 послуги банку 114,00 витрати вiд операцiйної курсової рiзницi В поточному роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї склав 11699 тис.грн. що на 1% менше нiж у минулому роцi, в тому числi обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї на експорт становить 9109 тис.грн., або 78%. Загальна сума iнших операцiйних доходiв становить 2824 тис.грн. що на 16 % бiльше за минулий рiк. Таким чином загальна сума чистого доходу вiд операцiйної дiяльностi Товариства за звiтний рiк дорiвнює 14523 тис.грн., що на 2 вiдсоткiв бiльше нiж у минулому роцi. Загальна сума витрат вiд операцiйної дiяльностi становить 13692 тис.грн. Загальна сума витрат, що припадає на одну гривню доходу становить 1,06 грн. Податок на прибуток, що вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати сформований пiд впливом постiйних рiзниць, згiдно П(С)БУ 17. Чистий прибуток Товариства за звiтний рiк становить 189 тис.грн., що на 684 тис. грн. менше нiж у минулому роцi.
Керівник Бажанов Вадим Сергiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 14663 12594
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 3 246
Повернення авансів 030 150 282
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 2 0
Бюджету податку на додану вартість 040 192 319
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 17 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 3 6
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 72 2680
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 7899 ) ( 8835 )
Авансів 095 ( 158 ) ( 667 )
Повернення авансів 100 ( 8 ) ( 47 )
Працівникам 105 ( 3503 ) ( 3507 )
Витрат на відрядження 110 ( 357 ) ( 494 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 603 ) ( 243 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1712 ) ( 1619 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 692 ) ( 118 )
Цільових внесків 140 ( 3 ) ( 36 )
Інші витрачання 145 ( 108 ) ( 64 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 59 497
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 59 497
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 65 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 28 ) ( 775 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 37 -775
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 37 -775
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 161
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 10 ) ( 213 )
Інші платежі 360 ( 257 ) ( 99 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -267 -151
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -267 -151
Чистий рух коштів за звітній період 400 -171 -429
Залишок коштів на початок року 410 189 630
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 52 -12
Залишок коштів на кінець року 430 70 189
Примітки Загальна сума грошових коштiв на кiнець року складає 70 тис. грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку. В тому числi в нацiональнiй валютi 13 тис. грн. в iноземнiй 57 тис.грн. Залишок в касi на кiнець року становить 1502грн. Протягом року Товариству надходили кошти вiд операцiйної дiяльностi, а саме вiд споживачiв за реалiзованi товари, роботи та послуги. Кошти Товариства направленi в бiльшiй частинi на здiйснення операцiйної дiяльностi. Крiм того на придбання необоротних активiв в звiтному роцi витрачено 28 тис. грн. i на сплату дивiдендiв 10 тис.грн. Станом на 1.01.2012 р. нiяких обмежень на використання грошових коштiв, що знаходяться на розрахункових рахунках немає.
Керівник Бажанов Вадим Сергiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 3175 0 0 1359 1371 3360 0 0 9265
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 3175 0 0 1359 1371 3360 0 0 9265
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 189 0 0 189
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -133 0 0 -133
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 56 0 0 56
Залишок на кінець року 300 3175 0 0 1359 1371 3416 0 0 9321
Примітки Засновником Товариства є Мiнпромполiтики (колишнiй Мiнмашпром) України. Пiд час проведення приватизацiї 17% акцiй Товариства було передано його працiвникам, решта реалiзована на чотирьох аукцiонах України. На дату звiту засновник не володiє акцiями Товариства. Само Товариство також не володiє власними акцiями. Статутний капiтал Товариства становить 3175 тис. грн., розподiлений на 634975 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5грн. На дату звiту за даними незалежного реєстратора 99,2% акцiї (629965шт), належать 311 фiзичним особам, резидентам України; 0,79% акцiй (4989шт) належить юридичнiй особi, а саме ТОВ ПНТП ?КОЛАН? м. Полтава, вул. Челюскiна,13 0,0033% акцiй (21шт) належить юридичнiй особi, а саме ЗАТ ?ТЦП ?Восток-Маклер? м. Харкiв, вул. майдан Конституцiї, 1 80,2% (509228шт) належить Колтунову Г.А. Членам виконавчого органу Товариства належить 513613 що становить 80 %; А саме: Колтунов Г.А. 509228шт. Бажанов В.С. 4385шт Привiлеїв та обмежень по акцiях немає. Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв не було. В звiтному роцi резервний капiтал не нарахований.
Керівник Бажанов Вадим Сергiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 683 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 683
Авторське право та суміжні з ним права 050 8 7 10 0 0 1 1 1 0 0 0 17 7
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 691 690 10 0 0 1 1 1 0 0 0 700 690
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 7697 3864 233 0 0 0 0 227 0 0 0 7930 4091 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 3139 2406 51 0 0 7 6 169 0 0 0 3183 2569 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1063 702 8 0 0 91 85 141 0 0 0 980 758 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 170 139 0 0 0 25 25 10 0 0 0 145 124 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 267 267 2 0 0 10 10 2 0 0 0 259 259 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Разом 260 12354 7396 294 0 0 133 126 549 0 0 0 12515 7819 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 716
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 23 33
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 292 4
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 21 29
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 336 66
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 43 35 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 43 35 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 35
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 2657 1374
Операційна курсова різниця 450 167 111
Реалізація інших оборотних активів 460 0 188
Штрафи, пені, неустойки 470 0 1
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 3
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 1
Інші доходи і витрати 630 83 6
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 69
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 70
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 717 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 54 0 0
Паливо 820 298 0 0
Тара і тарні матеріали 830 42 0 0
Будівельні матеріали 840 14 0 0
Запасні частини 850 99 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 6 0 0
Незавершене виробництво 890 1756 0 0
Готова продукція 900 2590 0 0
Товари 910 6 0 0
Разом 920 5582 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 440 440 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 8 8 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 5
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 47
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 47
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 717
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 717
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 717
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 550
Використано за рік - усього 1310 304
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 294
- з них машини та обладнання 1313 51
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 10
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Бажанов Вадим Сергiйович
Головний бухгалтер Дона Наталiя Леонiдiвна