Фізична особа – підприємець Бутенко Вікторія Олександрівна

ідентифікаційний номер 2352612661

вул. Степового фронту, буд. 29, м. Полтава, 36021

тел. 80532-508920; 65-57-65;

електронна адреса: buh.uchet@mail.ru

 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

 щодо фінансової звітності

Публічного Акціонерного Товариства

«НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН»

За 2011 рік.

 

 

Акціонерам

ПАТ «НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН»

Керівництву емітента

 

ПАТ «НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 04637622; юридична адреса: вул. Фрунзе, буд. 153, Октябрський район м. Полтава, 36002; фактична адреса, таж сама.

Зареєстровано рішенням Полтавського міськвиконкому від 01.11.96 року №662-р.

Я, Незалежний аудитор Бутенко Вікторія Олександрівна (далі Аудитор) згідно з договором №12 від 15.12.11р., провела аудиторську перевірку повного пакету фінансових звітів ПАТ «НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН», що включає:

баланс станом на 31.12.11р (форма №1)

звіт про фінансові результати за 2011 рік. (форма №2)

звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3)

звіт про власний капітал за 2011 рік.(форма №4)

примітки до фінансового звіту за 2011 рік.(форма №5)

примітки до фінансового звіту згідно з вимогами Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО)за 2011р.

Концептуальною основою для підготовки цих звітів є Національні П(С)БО, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  в Україні, внутрішні положення Товариства.

Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні та «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також відповідного планування і виконання  аудиторської перевірки з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур для одержання аудиторських доказів, щодо сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає і оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального подання фінансових звітів які є загальноприйнятими в Україні

Перевіркою встановлено що фінансова звітність складена на підставі даних головної книги, а також інших регістрів бухгалтерського обліку. Записи до зазначених регістрів внесені на підставі первинних бухгалтерських документів. Первинні бухгалтерські документи, в цілому, відповідають чиннім вимогам щодо їх оформлення.

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, відображені в балансі Товариства, підтверджені результатами інвентаризації, що проведена згідно з вимогами чинного законодавства.

Облікова політика Товариства на 2011 рік в усіх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в Товаристві вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в України» від 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань органiзацiї бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку забезпечує нормальну можливість для своєчасного складання та надання контролюючим органам та іншим споживачам фінансової, податкової та статистичної звітності.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних П(С)БО та вимог чинного законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, що відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цих фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки.

Я вважаю, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлювання аудиторської думки.

 

Висновок аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтів, вiдповiдно до МСА № 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звітності».

За результатами проведеного аудиту вважаю, що наданий для перевірки повний пакет фінансових звітів  Публічного Акціонерного Товариства «НДІЕМАЛЬХІММАШ і НТ КОЛАН» за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно розкриває фінансову iнформацiю про склад та розмір активів, зобов'язань та капіталу Товариства станом на 31.12.2011р. згідно з застосованою концептуальною основою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

 

Інша допоміжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора

1.Вартiсть чистих активів становить 9321 тис.грн., статутного капіталу – 3175 тис.грн., Тобто вартість чистих активів перевищує вартість статутного капіталу Товариства, що  вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України.

2.Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)» не виявлено.

3.Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2011 роцi в Товаристві не відбувалося.

4.Стан корпоративного управління в Товаристві, вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».

5.При проведеннi iдентифiкацiї та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звiтностi внаслідок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

 

Незалежний аудитор ФОП Бутенко Вікторія Олександрівна

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№002867 від 29.03.07р.

Сертифікат аудитора серії «А» № 0002693 чинний до 05 жовтня 2014року. рішення АПУ №175/7,

Договір на проведення аудиту від 15.12.11р. №12

Перевірка розпочата 15 грудня 2011року, закінчена 20 березня 2012року.

вул. Степового фронту, 29, м. Полтава 36021

тел. 8-0532-508-920; 65-57-65

електронна адреса: buh.uchet@mail.ru

 

 

ФОП Бутенко В.О.

20 березня 2012р.