ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»

 Дата проведення:

23 квітня 2013 року

Час проведення:

13 година 00 хвилин

Місце проведення:

36002, м. Полтава,

вул. Фрунзе, 153,  к. 94

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

17 квітня 2013 року

станом на 24.00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

311

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

634975

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

27 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах :

535031

Кворум Загальних зборів, %

84,26 %

Порядок голосування на загальних зборах

голосування бюлетенями

Голова Наглядової ради ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» Надіктов Віктор Миколайович привітав учасників річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» (далі – Товариство). Він повідомив, що Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, при здійсненні організаційних заходів щодо підготовки до проведення Загальних зборів Наглядова рада керувалась вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №55 від 21.03.2013 року, а також розміщене на власній веб-сторінці Товариства 21.03.2013 року. Одночасно, простими листами, повідомлення про проведення Загальних зборів були направлені кожному акціонеру (дата відправки 22.03.2013). Таким чином, процедура скликання Загальних зборів дотримана. Реєстрацію учасників Загальних зборів було здійснено реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, а саме: 

            Реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії: Перець О. В.

Члени реєстраційної комісії:  Надіктова Н. М, Білозерова І. В.

         Слухали :

повідомлення голови реєстраційної комісії Перця О. В., який поінформував, що для участі у Загальних зборах зареєстровано 27 акціонерів із загальною кількістю простих іменних акцій (голосів) 535031 штук, кворум Загальних зборів склав 84,26 %, Загальні збори є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  

 

         Голова Наглядової ради Товариства Надіктов В. М. оголосив 17 річні Загальні збори відкритими.

           Слухали :

         Голову Наглядової ради Товариства Надіктова В. М. про порядок денний Загальних зборів та доповідачів:

1   Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів. Доповідач Надіктов В. М.

2   Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів. Доповідач Надіктов В.М.

3   Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2012 році та основні напрями діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження звіту. Доповідач Колтунов Г. А.

4   Звіт наглядової ради про роботу в 2012 році. Затвердження звіту. Доповідач Надіктов В. М.

5   Звіт та висновок ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту та висновку. Доповідач Ястремська Л. М.

6   Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік, та порядку покриття збитку.  Доповідач Дона Н. Л.

7   Обрання членів наглядової ради товариства. Доповідач Бажанов В. С.

8   Обрання членів ревізійної комісії товариства. Доповідач Бажанов В. С.

 

            Питання 1 порядку денного:  Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів.

            Слухали : Голову Наглядової ради Надіктова В. М., який запропонував для підрахунку голосів та визначення результатів голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію, обрати голову та секретаря Загальних зборів та оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою : "Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії – Чернявська Л. А., члени лічильної комісії – Мединська В. І., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборів Бажанова В. С.. Обрати секретарем Загальних зборів Ковшар В. І.»

            Проект рішення поставлено на голосування.

            До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється членами реєстраційної комісії.

            Голосували:

«за»

534106 голосів, що становить 99,83 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

         Рішення прийнято.

Вирішили :

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії – Чернявська Л. А., члени лічильної комісії – Мединська В. І., Гайдамашко Л. М. Обрати головою Загальних зборів Бажанова В. С. Обрати секретарем Загальних зборів Ковшар В. І.

Питання 2 порядку денного: Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.  

         Слухали голову Наглядової ради Надіктова В. М., який оголосив проект рішення щодо затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів, підготовлений Наглядовою радою: «Надати для виступів з питань 3, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного - до 10 хв.        Для виступу по обговоренню питань порядку денного - до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв.

         Прохання про надання слова для виступу подавати президії зборів у письмовій формі з вказанням питання порядку денного.

         Перерва до 10 хв. в роботі зборів буде зроблена після  голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією.

         Попередні      підсумки голосування з питань порядку денного будуть оголошені після перерви за результатами попереднього підрахунку голосів.

         Рішення зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

         Збори  провести сьогодні.»

Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

534106 голосів, що становить 99,83 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

немає

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

немає

         Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований регламент та порядок проведення Загальних зборів. 

         Голова Наглядової ради Надіктов В. М. передав право ведення Загальних зборів його голові – Бажанову В. С.

         Питання 3 порядку денного: Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2012 році та основні напрями діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження звіту.   

         Слухали генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича, який доповів про результати діяльності Товариства в 2012. році та напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

            Доповідач поінформував, що основним видом діяльності в 2012. році була розробка та виробництво масляних фільтрів, проведення робіт з їх утилізації та рециклінгу. Проводились роботи по захисту прав інтелектуальної власності відносно основних напрямків діяльності Товариства. Проводились роботи по отриманню ліцензії на поводження з небезпечними відходами на наступний термін, необхідної для здійснення Товариством діяльності з утилізації та рециклінгу масляних фільтрів. Активізувався напрямок маркетингової діяльності Товариства (реклама на радіо та телебаченні, участь у виставках та ярмарках, рекламні розсилки, робота з дилерами з розширення ринку збуту продукції).

Обсяг виробництва за рік значно скоротився, обсяг реалізації продукції Товариства також зменшився.

Напрями діяльності Товариства на 2013 рік: нарощування обсягів виробництва та реалізації фільтрів; зменшення собівартості продукції за рахунок зменшення непродуктивних витрат; розвиток екологічного напрямку діяльності Товариства, а саме, утилізації та рециклінгу масляних фільтрів; досягнення позитивного фінансового результату (прибутку) від фінансово-господарської діяльності за рік.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою: «Затвердити звіт дирекції про результати діяльності товариства за 2012 рік та схвалити основні напрями діяльності на 2013 рік.»

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

529346 голосів, що становить 98,94 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

1945 голосів, що становить 0,36 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 2815 голосів, що становить 0,53 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

         Рішення прийнято.

         Вирішили:

            Затвердити звіт дирекції про результати діяльності товариства за 2012 рік та схвалити основні напрями діяльності на 2013 рік.

            Питання 4 порядку денного: Звіт наглядової ради про роботу в 2012 році. Затвердження звіту.   

            Слухали голову Наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича про роботу Наглядової ради за 2012 рік, яка будувалась на принципах Закону України «Про акціонерні товариства».

         Наглядова рада контролювала та регулювала роботу Дирекції Товариства в частині обґрунтованого захисту прав акціонерів Товариства, плідно співпрацювала з Дирекцією у проведенні ефективної виробничої діяльності.

Він наголосив, що у звітному році відбулося 7 засідань Ради акціонерів, розглянуто 21 питання, які мали безпосереднє відношення до життєдіяльності товариства. Прийняті рішення реалізовані. Виконані рішення минулорічних Загальних зборів. Повідомив про зміни в складі акціонерів Товариства. Відзначив, що у звітному періоді порушень прав акціонерів не зафіксовано.

Напрями діяльності у 2013 році: збільшення зусиль разом з Дирекцією в мобілізації трудового колективу на подолання негараздів економічного характеру.

            Відповідаючи на питання акціонера Баранця В. І., Надіктов В. М. поінформував щодо вимог законодавства до показників фінансово-господарської діяльності товариства в повідомленні          про Загальні збори; щодо рішення  річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2010 про викуп акцій товариства.

            Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою:

«Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності  в 2012 році.»

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

529346 голосів, що становить 98,94 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

1945 голосів, що становить 0,36 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 2815 голосів, що становить 0,53 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

         Рішення прийнято.

         Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності  в 2012 році.

Питання 5 порядку денного: Звіт та висновок ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту та висновку.

Слухали голову Ревізійної комісії Ястремську Любов Михайлівну, яка доповіла  про роботу комісії  в 2012 році. Вона наголосила, що Ревізійною комісією відповідно до п.8.5 статуту Товариства проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Доповіла про структуру доходів та витрат Товариства, їх динаміку за останні два роки. Оголосила висновок Ревізійної комісії: «Фінансовий звіт достовірно та повно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року». Ревізійна комісія пропонує річним Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік, який доповість головний бухгалтер Товариства Дона Н. Л. з шостого питання порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою: "Затвердити звіт  Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.»

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

529346 голосів, що становить 98,94 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

1945 голосів, що становить 0,36 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 2815 голосів, що становить 0,53 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

         Рішення прийнято.

 

            Вирішили:

Затвердити звіт  Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

Питання 6 порядку денного: Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік, та порядку покриття збитку. 

Слухали доповідь головного бухгалтера Дону Наталію Леонідівну щодо фінансової звітності за 2012 рік, яка поінформувала акціонерів, що Товариство у звітному році спрацювало зі збитком. повідомила, що в зв'язку з несприятливими ринковими умовами, незадовільним фінансовим станом Товариства та відсутністю прибутку за 2012 рік, пропонується дивіденди за 2012 рік не нараховувати  та не виплачувати, збиток 2012 року у сумі 2768,0 тис. грн.. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 

Відповідаючи на питання акціонера Баранця В. І., Дона Н. Л. поінформувала про співвідношення доходів товариства від виробничої діяльності та доходів від надання нерухомого майна в оренду.

Голова Загальних зборів Бажанов В. С. оголосив проект рішення з шостого питання, підготовлений Наглядовою радою: «Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2012 рік. Покриття збитку, що утворився в 2012 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулі роки.»

            Проект рішення поставлено на голосування.

            Голосували:

«за»

529346 голосів, що становить 98,94 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«проти»

925 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

«утримались»

1945 голосів, що становить 0,36 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

не голосували

немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 2815 голосів, що становить 0,53 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

         Рішення прийнято.

            Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2012 рік. Покриття збитку, що утворився в 2012 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку за минулі роки.

Питання 7 порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.

Слухали голову Загальних зборів Бажанова В. С. про припинення повноважень членів Наглядової ради в зв'язку з закінченням їх трирічного терміну перебування на посадах; про необхідність обрання членів Наглядової ради на наступні 3 роки в кількості 5-ти осіб відповідно до Статуту товариства. Відповідно до порядку висування кандидатів до складу Наглядової ради у зазначений строк від акціонерів надійшли заяви обрати до складу Наглядової ради наступні кандидатури:

 

 

 

 

1 Зиков Сергій Вікторович

Рік народження: 1962. Освіта: середня. Загальний стаж роботи: 20 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з січня 2007 по травень 2011 – комерційний директор. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 420 шт.

 

2 Мороз Олександр Степанович

Рік народження: 1945. Освіта: Полтавський електротехнічний технікум, рік закінчення 1975, спеціальність «Електрообладнання промислових підприємств і установок», кваліфікація – технік-електрик. Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», технічний директор.

Загальний стаж  роботи: 47 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з квітня 2008 до цього часу –технічний директор. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 2688 шт.

 

3 Надіктов Віктор Миколайович

Рік народження: 1940. Освіта: Харківський авіаційний інститут, рік закінчення 1963, спеціальність «Двигуни літальних апаратів», кваліфікація – інженер-механік.

Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», начальник бюро інноваційної діяльності та корпоративного управління. Загальний стаж роботи: 50 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН»,  квітня 2008 до цього часу – начальник бюро інноваційної діяльності та корпоративного управління. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 7785 шт.

 

4 Перець Олександр Васильович

Рік народження: 1939. Освіта: Український заочний політехнічний інститут, рік закінчення 1967, спеціальність «Машини і апарати хімічних виробництв», кваліфікація –  інженер-механік. Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», провідний конструктор.

Загальний стаж  роботи: 53 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з квітня 2008 до цього часу –провідний конструктор. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 168 шт.

 

5 Подгорний Юрій Володимирович

Рік народження: 1965. Освіта: Полтавський інженерно-будівельний інститут, рік закінчення 1991, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація – інженер-будівельник. Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», заступник генерального директора з будівництва. Загальний стаж  роботи: 28 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з квітня 2008 до цього часу –заступник генерального директора з будівництва. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 1575 шт.

Всі кандидати не мають непогашеної (незнятої) судимості, не мають заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Всі кандидати надали письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів Бажанова В. С. нагадав присутнім, що голосування з даного питання порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування та запропонував голосувати щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради.

 

Голосували (кумулятивне голосування):

Склад Наглядової ради

Кількість голосів «за»

1. Зиков Сергій Вікторович

531546

2. Мороз Олександр Степанович

532071

3. Надіктов Віктор Миколайович

525179

4. Перець Олександр Васильович

539688

5. Подгорний Юрій Володимирович

532071

не голосували

Немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 14075 голосів

            Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступних осіб:

1. Зиков Сергій Вікторович

2. Мороз Олександр Степанович

3. Надіктов Віктор Миколайович

4. Перець Олександр Васильович

5. Подгорний Юрій Володимирович

Питання 8 порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Слухали голову Наглядової ради Надіктова В. М. про припинення повноважень членів ревізійної комісії в зв'язку з закінченням їх трирічного терміну перебування на посадах; про необхідність обрання членів ревізійної комісії на наступні 3 роки в кількості 3-х осіб відповідно до Статуту товариства. Відповідно до порядку висування кандидатів до складу ревізійної комісії у зазначений строк від акціонерів надійшли заяви обрати до складу ревізійної комісії наступні кандидатури:

1 Іванченко Наталія Василівна

Рік народження: 1989. Освіта: Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, рік закінчення 2011, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – еколог.

Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», інженер з охорони навколишнього середовища.

Загальний стаж  роботи: 2 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН». З 25.07.2011 до цього часу – інженер з охорони навколишнього середовища.

Кількість належних кандидату акцій: 0 шт.

2 Радченко Марина Василівна

Рік народження: 1983. Освіта: Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, рік закінчення 2005, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. Освіта: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, рік закінчення 2011, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист. Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», інспектор з кадрів. Загальний стаж  роботи: 7,5 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з квітня 2008 до цього часу –інспектор з кадрів. З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 0 шт.

 

3 Чернявська Людмила Андріївна

Рік народження: 1946. Освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, рік закінчення 1972, спеціальність «Машини і апарати хімічних виробництв», кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи: ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», бакелітник (просочувальник). Загальний стаж  роботи: 45 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ВАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН», з квітня 2008 до цього часу –бакелітник (просочувальник). З 06.05.2010 назву змінено на ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН».

Кількість належних кандидату акцій: 315 шт.

 

Всі кандидати не мають непогашеної (незнятої) судимості, не мають заборони обіймати   певні посади та/або займатись певною діяльністю. Всі кандидати надали письмову згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

Голова Наглядової ради Надіктов В. М. нагадав присутнім, що голосування з даного питання порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування та запропонував голосувати щодо обрання кандидатів до складу ревізійної комісії.

Голосували (кумулятивне голосування):

Склад ревізійної комісії

Кількість голосів «за»

1. Іванченко Наталія Василівна

532216

2. Радченко Марина Василівна

532216

3. Чернявська Людмила Андріївна

532216

не голосували

Немає

недійсних бюлетенів

4 шт., 8445 голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати до складу ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки наступних осіб:

1. Іванченко Наталія Василівна

2. Радченко Марина Василівна

3. Чернявська Людмила Андріївна

Голова зборів  Бажанов В.С. звернувся до присутніх:

- всі питання порядку денного 17 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН» розглянуті, обговорені, по ним прийняті відповідні рішення;

- Загальні збори оголошено закритими.

         Голова Загальних зборів                                                                               В.  С. Бажанов

 

         Секретар Загальних зборів                                                                           В. І. Ковшар

           

Додатки:

1 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» - на 1 арк.

2 Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» - на 2 арк.