ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»

 

Дата проведення:

19 квітня 2012 року

Час проведення:

13 година 00 хвилин

Місце проведення:

36002, м. Полтава,

вул. Фрунзе, 153

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

12 квітня 2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

311

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

634975

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:

24

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах :

536394

Кворум Загальних зборів, %

84,47 %

 

Голова Наглядової ради ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» Надіктов Віктор Миколайович привітав учасників річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) ПАТ «НДІ ЕМАЛЬХІММАШ І НТ КОЛАН» (далі – Товариство). Він повідомив, що Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, при здійсненні організаційних заходів щодо підготовки до проведення Загальних зборів Наглядова рада керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано в бюлетені «Відомості ДКЦПФР» №47 від 12.03.2012 року, а також розміщене на власній веб-сторінці Товариства 12.03.2012 року. Одночасно, простими листами, повідомлення про проведення Загальних зборів були направлені кожному акціонеру. Таким чином, процедура скликання Загальних зборів дотримана. Реєстрацію учасників Загальних зборів було здійснено реєстраційною комісією, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 21.02.2012), а саме: 

            Реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії: Перець О. В.

Члени реєстраційної комісії: 

Надіктова Н. М, Білозерова І. В.

 

            Слухали :

повідомлення голови реєстраційної комісії Перця О. В., який поінформував, що всього для участі у Загальних зборах зареєстровано 24 акціонери (в тому числі, одна особа за довіреністю), із загальною кількістю простих іменних акцій (голосів) 536394 штук, що складає 84,47 % загальної кількості простих іменних акцій (голосів).

Згідно з рішенням реєстраційної комісії щодо підсумків проведення реєстрації учасників Загальних зборів визнано, що Загальні Збори мають кворум для вирішення усіх питань порядку денного.

 

            Голова Наглядової ради Товариства Надіктов В. М. оголосив 16 річні Загальні збори відкритими.

          

            Слухали :

            Голову Наглядової ради Товариства Надіктова В. М. про порядок денний Загальних зборів та доповідачів:

1    Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів. Доповідач Надіктов В. М.

2    Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів. Доповідач Надіктов В. М.

3    Звіт дирекції про результати діяльності товариства в 2011 році та основні напрями діяльності товариства на 2012 рік. Затвердження звіту. Доповідач Колтунов Г. А.

4    Звіт наглядової ради про роботу в 2011 році. Затвердження звіту. Доповідач Надіктов В. М.

5    Звіт та висновок ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту та висновку. Доповідач Ястремська Л. М.

6    Затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік. Доповідач Дона Н. Л.

7    Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік. Доповідач Дона Н. Л.

 

            З ПОРЯДКУ ДЕННОГО Загальних зборів

 

            З першого питання

            слухали пропозиції голови Наглядової ради Надіктова В. М. щодо кандидатур, які пропонуються до складу лічильної комісії, а саме :    

            1 Олексенко Г. М.  (голова)

            2 Мороз Л. С.

            3 Гайдамашко .Л. М.;

 

            Обрати головою Загальних зборів Бажанова В. С.;

            Секретарем Загальних зборів Ковшар В. І.

 

            До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснено членами реєстраційної комісії.

            Голосування з усіх питань відбувається з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос.

 

            По першому питанню постановили :

1 Обрати до складу лічильної комісії:

            1 Олексенко Г. М.  (голова)

            2 Мороз Л. С.

            3 Гайдамашко .Л. М.

2 Обрати головою Загальних зборів Бажанова Вадима Сергійовича.

3 Обрати секретарем Загальних зборів Ковшар Валентину Іванівну.

 

            Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

24

Всього голосів:

536394

Із них:

-

за

536394 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

-

не дійсні

-

            Рішення прийняте.

 

            З другого питання порядку денного

            слухали голову Наглядової ради Надіктова В. М. щодо затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів, а саме: Надати для виступів по питанню 3 - до 10 хв.; по питанню 4 - до 10 хв., по питанню 5 - до 5 хв.; по питанню 6 - до 5 хв., по питанню 7 - до 5 хв.

            Для виступу по обговоренню питань надати до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв.

            Прохання про надання слова для виступу подавати президії зборів у письмовій формі з вказанням питання порядку денного.

            Перерва в роботі зборів буде зроблена після  голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією.

            Попередні      підсумки голосування з питань порядку денного будуть оголошені після перерви за результатами попереднього підрахунку голосів.

            Рішення зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

            Збори  провести сьогодні.

            До обрання лічильної комісії підрахунок голосів з другого питання здійснено членами реєстраційної комісії.

 

            По другому питанню постановили :

1 Затвердити запропонований порядок проведення Загальних зборів. 

 

            Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

24

Всього голосів:

536394

Із них:

-

за

536394 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

-

не дійсні

-

            Рішення прийняте.

 

           

            Голова Наглядової ради Надіктов В. М. передав право ведення Загальних зборів його голові – Бажанову Вадиму Сергійовичу.

 

 

 

            З третього питання порядку денного

            слухали генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича, який доповів про результати діяльності Товариства в 2011. році та напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Доповідач наголосив, що основним видом науково-технічної продукції в 2011. була розробка та виробництво масляних фільтрів, проведення робіт з їх утилізації та рециклінгу. Проводились також роботи по захисту прав інтелектуальної власності.

Обсяг виробництва за рік скоротився на 16,4%, обсяг реалізації продукції Товариства зменшився на 14,6%, дохід від реалізації продукції залишився на рівні попереднього року. за рахунок збільшення ціни товару. Керівництво доклало зусиль для збільшення обсягів реалізації продукції Товариства проводячи активну маркетингову політику.   

Напрями діяльності Товариства на 2012 рік : нарощування обсягів виробництва та реалізації фільтрів; зменшення собівартості продукції за рахунок зменшення непродуктивних витрат; розвиток екологічного напрямку діяльності Товариства, а саме, утилізації та рециклінгу масляних фільтрів.

 

            По третьому питанню постановили:

1 Визнати роботу дирекції за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. задовільною.

2 Затвердити звіт дирекції про результати господарсько-фінансової діяльності товариства за 2011 рік та схвалити основні напрями діяльності на 2012 рік.

 

            Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

23

Всього голосів:

536394

Із них:

-

за

536184 голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

210 голосів, що становить 0,04 %

не дійсні

-

            Рішення прийняте.

 

            З четвертого питання порядку денного

            слухали голову Наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича про роботу Ради за 2011 рік, яка будувалась на принципах Закону України «Про акціонерні товариства».

            Наглядова рада контролювала та регулювала роботу Дирекції Товариства в частині обґрунтованого захисту прав акціонерів Товариства, плідно співпрацювала з Дирекцією у проведенні ефективної виробничої діяльності.

Він наголосив, що у звітному році відбулося 10 засідань Ради акціонерів, розглянуто 37 питань різної направленості. Прийняті рішення реалізовані. Виконані рішення минулорічних Загальних зборів. Повідомив про зміни в складі акціонерів Товариства. Відзначив, що у звітному періоді порушень прав акціонерів не зафіксовано.

Напрями діяльності у 2012 році: збільшення зусиль разом з Дирекцією в мобілізації трудового колективу на подолання негараздів економічного характеру.

 

 

 

 

 

            По четвертому питанню постановили:

1 Визнати роботу Наглядової ради за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 задовільною.

2 Затвердити звіт наглядової ради про результати роботи  в  2011 році.

 

Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

23

Всього голосів:

536394

Із них:

-

за

536184 голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

210 голосів, що становить 0,04 %

не дійсні

-

Рішення прийняте

 

З пятого питання порядку денного

слухали голову Ревізійної комісії Ястремську Любов Михайлівну, яка доповіла  про роботу комісії  за 2011 рік.

Вона наголосила, що Ревізійною комісією відповідно до п.8.5 статуту Товариства проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Доповіла про структуру доходів та витрат Товариства, їх динаміку за останні два роки.

Оголосила висновок Ревізійної комісії: «Фінансовий звіт достовірно та повно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 року». Ревізійна комісія пропонує річним Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік, який доповість головний бухгалтер Товариства Дона Н. Л. з шостого питання порядку денного Загальних зборів.

 

 

По п’ятому питанню постановили:

1 Визнати роботу Ревізійної комісії за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 задовільною.

2 Затвердити звіт  Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році.

3 Затвердити висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.

Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

23

Всього голосів:

536394

Із них:

-

за

536184 голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

210 голосів, що становить 0,04 %

не дійсні

-

Рішення прийняте.

 

 

З шостого питання порядку денного

слухали головного бухгалтера Дону Наталію Леонідівну, яка зробила доповідь по питанню затвердження фінансової звітності товариства за 2011 рік.

Вона наголосила, що Товариство у звітному році спрацювало з прибутком. Так, чистий прибуток підприємства  за 2011 рік склав 189 тис. грн.  Наприкінці року активи Товариства, проти минулого року, зменшились на 131 тис.грн. і склали на кінець звітного року 11 207 тис.грн.; виробничі запаси збільшилися на 475 тис.грн. і склали на кінець звітного року 5 582 тис. грн.; чистий дохід від операційної діяльності зменшився на 0,5% проти 2010 року і склав 11 699 тис.грн.

Після доповіді Дони Н. Л. на запит акціонера Колтунова Г. А. відбулось обговорення непрогнозованого збільшення податкового навантаження на Товариство, що, як виявилось, пов’язане із набранням чинності з 01.04.2011 року Податкового Кодексу.

 

По шостому питанню постановили:

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2011 рік.

 

Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

23

Всього голосів:

536184

Із них:

-

за

536184 голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

210 голосів, що становить 0,04 %

не дійсні

-

Рішення прийняте.

 

З сьомого питання порядку денного

слухали головного бухгалтера Дону Наталію Леонідівну, яка запропонувала отриманий чистий прибуток Товариства за 2011 рік. в сумі 189 тис. грн. спрямувати на розвиток виробництва в розмірі 100%.

Після доповіді Дона Н. Л. дала вичерпні відповіді на запитання акціонерів.

 

По сьомому питанню постановили:

Затвердити порядок розподілу чистого прибутку за 2011 рік, спрямувавши на фонд розвитку виробництва 100 %, що складає 189 тис. грн.

                             

Голосували:

Всього проголосованих бюлетенів (шт.)

23

Всього голосів:

536184

Із них:

 

за

536184 голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах

проти

-

утрималось

-

не голосували

210 голосів, що становить 0,04 %

не дійсні

-

            Рішення прийняте.

 

Голова зборів  Бажанов В.С. звернувся до присутніх:

- всі питання порядку денного 16 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН» розглянуті, обговорені, по ним прийняті відповідні рішення;

 - Загальні збори оголошуються закритими.

 

 

            Голова Загальних зборів                                 В. С.Бажанов

 

 

 

           

            Секретар Загальних зборів                             В. І. Ковшар