Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН"

2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04637622

4. Місцезнаходження емітента: 36002, м. Полтава вул. Фрунзе, буд. 153

5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532) 59-25-58 59-25-58

6. Електронна поштова адреса: him@ukrpost.ua

7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   

www.kolan.ua

8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення

23.04.2013 за рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства (протокол №1 від 23.04.2013) припинено повноваження члена наглядової ради Нефедова Андрiя Олександровича (частка в статутному капіталі 0.0%, перебував у складі наглядової ради з 22.04.2010); обрано членом наглядової ради строком на три роки Зикова Сергія Вікторовича (частка в статутному капіталі 0.0661%, обіймав посаду комерційного директора); припинено повноваження членів ревізійної комісії Ястремської Любові Михайлівни (частка в статутному капіталі 0.1356%), Дяченка Євгена Вiкторовича (частка в статутному капіталі 0.0%), які перебували у складі ревізійної комісії з 22.04.2010; обрано членами ревізійної комісії строком на три роки Чернявську Людмилу Андріївну (частка в статутному капіталі 0.0496%, обіймає посаду бакелітника), Іванченко Наталію Василівну (частка в статутному капіталі 0.0%, обіймає посаду інженера з охорони навколишнього середовища). Чернявську Л.А. обрано головою ревізійної комісії (протокол №1 засідання ревізійної комісії від 23.04.2013).  Письмову згоду на розкриття паспортних даних фізичні особи не надали; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Колтунов Г.А.

_____________________________________________________________________________________________

                         

 

 

 

 23.04.2013                                          __________________________         / Колтунов Г.А. /
                                                                                   (підпис)
                                    М.П.