ПАТ "НДІ КОЛАН"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН", код за ЄДРПОУ: 04637622, місцезнаходження: 36002, молтава, вул.Фрунзе, 153, телефон та факс: (0532) 59-26-43, 59-25-58, електронна поштова адреса: i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ww.kolan.ua. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 04.11.2015) в зв'язку з ліквідацією дирекції та створенням одноосібного виконавчого органу товариства, припинено повноваження членів дирекції : генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича (частка в статутному капіталі 80.1965%), і першого заступника генерального директора Бажанова Вадима Сергійовича (частка в статутному капіталі 0.6906%), які обіймали посади членів дирекції товариства з 22.04.2010; обрано генеральним директором товариства Колтунова Георгія Анатолійовича строком на шість років. Вказані посадові особи письмову згоду на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 04.11.2015